Groen gas invoeder worden

Wanneer kom ik voor de invoeding van groen gas bij GTS terecht?

In principe zal de decentrale invoeding van groen gas in eerste instantie plaats vinden in het netwerk met het laagste drukniveau dat beschikbaar is ter plaatse van de productie installatie. Dat is gewoonlijk het netwerk van het regionale netwerkbedrijf (RNB) dat veelal bedreven wordt op een druk van 8 bar, 4 bar of nog lager. Hierdoor kan invoeding tegen de laagste kosten plaatsvinden. De compressie kosten en de investering in de compressie unit zijn relatief laag en ook de aansluitkosten zijn aanmerkelijk lager dan bij aansluiting op het hogedruk netwerk van GTS.

Toch kan invoeding in het GTS netwerk aan de orde zijn. Dat is het geval als de afzet in het RNB netwerk in delen van het jaar te klein is voor de geproduceerde hoeveelheid groengas. Dat kan het geval zijn op warme momenten in het jaar en met name in de nachtelijke uren wanneer er weinig of geen afzet is aan huishoudens. Omdat groen gas vooral in het landelijk gebied wordt geproduceerd en de afzet daar beperkt is in vergelijking tot de verstedelijkte gebieden, komt deze situatie regelmatig voor. Het is van essentieel belang dat de mogelijkheden om in te voeden in het aardgasnet in een vroeg stadium worden meegenomen bij de bepaling van de vestigingsplaats!

Een aansluitpunt bij GTS
Een nieuwe aansluiting op het gastransportnetwerk betekent, dat wij zorgdragen voor een aansluitpunt op het dichtstbijzijnde punt van het gastransportnet waar voldoende capaciteit en druk aanwezig is. In de praktijk zal dit een T-stuk met een afsluiter zijn, waarop u de toevoerleiding kunt aansluiten. U bent zelf verantwoordelijk dat de toevoerleiding en aansluiting voldoen aan alle geldende regelgeving, wettelijke eisen en normen.

Om groen gas invoeder te worden bij GTS doorloopt u het volgende traject.

Haalbaarheidsonderzoek
Voor het aanvragen van SDE+-subsidie (stimuleringsregeling duurzame energie) is het nodig een haalbaarheidsstudie van de betreffende netbeheerder aan Agentschap NL te kunnen overleggen. Voor het uitvoeren van de studie moet de aanvrager GTS een verzoek hiervoor doen en daarbij de volgende gegevens verstrekken:

  • Naam, adres, woonplaats van de geplande productielocatie
  • maximale invoedcapaciteit groen gas kWh/uur

Binnen 10 dagen na het verzoek ontvangt u een indicatie van de prijs en technische haalbaarheid en een globale levertijd van de aansluiting, of ontvangt u informatie wanneer u deze informatie van ons kunt verwachten. Bij meerdere aanvragen in een netgebied worden de aanvragen afzonderlijk van elkaar beoordeeld zolang er nog geen investeringsovereenkomst voor een aansluiting getekend is.
Aan een haalbaarheidsonderzoek zijn geen kosten verbonden.

Aanvraagformulier voor een nieuw aansluitpunt
U dient een aanvraagformulier in te vullen zodat wij zo exact mogelijk weten wat u als klant van ons vraagt. Dit aanvraagformulier gebruiken wij als input bij het opstellen van een Overeenkomst Offerteaanvraag. Het is dus belangrijk dat dit formulier volledig en eenduidig wordt ingevuld. Download formulier hieronder.

Overeenkomst Offertaanvraag
U kunt ons opdracht geven om een studie te starten naar aansluitmogelijkheden door de Overeenkomst Offertaanvraag te ondertekenen en het bijbehorende offertegeld te betalen.

Investeringsovereenkomst
Zodra wij uw aanvraagformulier en indien van toepassing de Overeenkomst Offerteaanvraag, ondertekend van u hebben (terug)ontvangen starten wij een studie naar de aansluitmogelijkheden. Als uitkomst van de studie sturen wij u een Investeringsovereenkomst toe. Hierin is een planning opgenomen. Wanneer u deze Investeringsovereenkomst ondertekent en naar ons terugstuurt geeft u ons opdracht tot de realisatie van een nieuw aansluitpunt.

Bouw/constructie van het aansluitpunt
Nadat de opdracht is verstrekt gaan wij over tot de bouw en constructie van het aansluitpunt. Voorwaarde is wel dat u ook transportcapaciteit heeft gecontracteerd. Als u nog niet beschikt over transportcapaciteit zal parallel aan het aansluitproces een transportcapaciteitsboeking moeten worden gedaan. Hiervoor zult u in het algemeen gebruik maken van een shipper die als erkende programmaverantwoordelijke partij deel neemt aan het gastransport.

Verbindingsovereenkomst
Voordat het aansluitpunt in gebruik wordt genomen sluit u een Verbindingsovereenkomst met ons af.

Groengas certificaten (Vertogas)
Om de handel in groengas te bevorderen zijn groengas certificaten in het leven geroepen. Via groengas certificaten is het mogelijk om de fysieke productie van groengas los te koppelen van het gebruik ervan. Het biedt afnemers de mogelijkheid hun activiteiten te vergroenen door de inkoop van groen gas zonder fysiek verbonden te zijn aan een producent van groengas.

Groen gas certificaten garanderen de koper dat gekocht groen gas daadwerkelijk ‘groen’ is. De certificaten bevatten informatie over de kwaliteit en oorsprong van de energievorm.

Vertogas is verantwoordelijk voor de uitgave van groengascertificaten. De certificaten die het bedrijf uitgeeft waarborgen de herkomst van groen gas. Ze verzekeren kopers dat het gekochte groen gas van dezelfde kwaliteit is als aardgas. Ook geeft het certificaat informatie over de grondstoffen waaruit het groen gas geproduceerd is.

Vanaf november 2011 wordt op groengascertificaten ook aangegeven of de gebruikte biomassa voldoet aan de internationale duurzaamheidseisen van de  NTA 8080.  Het NTA 8080-keurmerk garandeert afnemers dat het gekochte groen gas geproduceerd is uit duurzame biomassa.

Voorwaarden voor de invoeding van groen gas.
Voorwaarde voor de invoeding van groen gas in het 40bar (RTL) netwerk van GTS is dat de kwaliteit van het groen gas voldoet aan de Ministeriële regeling gaskwaliteit.

Deze voorwaarden zijn voorlopig en kunnen nog worden aangescherpt op basis van ervaringen, onder meer uit het proefproject met invoeding in het GTS netwerk door Natuurgas Overijssel (ROVA Zwolle).

De comptabele meting die wordt uitgevoerd door een groen gas invoeder dient naast de Invoedcode gas LNB te voldoen aan de functional requirements for fiscal metering. Hiermee wordt geborgd dat de metingen zoveel mogelijk worden gestandaardiseerd in zowel ontwerp als beheer. De requirements zijn beschikbaar in onderstaande document.