GTS en RNB’s faciliteren groen gas

Voor de toekomstige verduurzaming zet Nederland in op duurzame bronnen als wind, zon en groen/biogas. Duurzaam geproduceerd gas zal een essentieel aandeel in de toekomstige energievoorziening gaan leveren. Een volume van 3 miljard m3 groen gas in 2030 wordt door de netbeheerders realistisch geacht.

Wij willen de ontwikkeling van duurzaam geproduceerd gas maximaal faciliteren.

Eén van de issues van potentiële groen gasproducenten is de beschikbare invoedruimte in het Nederlandse gasnet. De vraag naar gas is sterk afhankelijk van de seizoenen: in de winter is de vraag hoog, in de zomer is de vraag laag. Daarnaast is de vraag in stedelijk gebied groter dan op het platteland én is de vraag naar gas overdag hoog en ’s nachts relatief laag.

Groen gas wordt geproduceerd door middel van vergisting, een continu proces, en daardoor, een continu aanbod. Hierdoor kan in de zomer een onbalans tussen vraag en aanbod ontstaan.

De netbeheerders hebben met elkaar een werkwijze ontwikkeld om gezamenlijk voldoende invoedruimte voor groen gasproducenten te realiseren, tegen de laagst maatschappelijke kosten. Hieronder enkele maatregelen die de netbeheerders gezamenlijk aanbieden:

Per casus wordt onderzocht of er voldoende invoedruimte beschikbaar is: is er voldoende invoedruimte beschikbaar, dan is het niet nodig om maatregelen te nemen. Is er een structurele invoedbeperking, dan wordt onderzocht welke technische maatregelen de invoedruimte kunnen verruimen tegen de laagst maatschappelijke kosten.

Naast de maatregelen die GTS in samenwerking met de regionale netbeheerders aanbiedt, wil GTS individueel ook maatregelen aanbieden.

Groen gas invoeder worden

Onderstaand staat omschreven hoe u invoeder kunt worden op het net van GTS.

Een aansluiting bij GTS
U gaat groen gas produceren en wilt dit gas invoeden op het openbare gasnet van de regionale netbeheerder (RNB) of van de landelijk netbeheerder (GTS). Om dit te regelen kunt u via onderstaand formulier contact opnemen met ons opnemen.

In deze aanvraag wordt u gevraagd, naast uw NAW gegevens, de gewenste groen gasproductielocatie en invoedcapaciteit met bijbehorende gaskwaliteit, aan te geven.

Het traject om groen gas invoeder te worden bij GTS kent de volgende 3 onderdelen:

 1. Haalbaarheidsonderzoek
  Wij gaan er vanuit dat u SDE+ subsidie (stimuleringsregeling duurzame energie) nodig heeft voor het bedrijven van uw groen gas levering. Voor het aanvragen van SDE+-subsidie dient u een (positieve) haalbaarheidsstudie van de netbeheerder aan RVO te kunnen overleggen. GTS zal deze studie opleveren als u hiertoe heeft verzocht via genoemd aanvraagformulier.
   
  Binnen 10 dagen na het verzoek ontvangt u van ons globale informatie over de technische haalbaarheid en de levertijd van de aansluiting of, mochten wij meer tijd nodig hebben, dan infomeren we u hierover.
   
 2. Investeringsovereenkomst
  Als u op basis van het haalbaarheidsonderzoek definitief besluit tot investeren dan sturen wij u een Investeringsovereenkomst voor realisatie van de aansluiting. De door u ondertekende Investeringsovereenkomst is de opdracht aan GTS voor de bouw van de aansluiting. Wij gaan dan zo spoedig mogelijk met u in overleg over de bouw en de constructie van de aansluitleiding.
   
 3. Verbindingsovereenkomst (Grid Connection Agreement)
  Voordat de aansluiting in gebruik wordt genomen sluit u een Verbindings-overeenkomst met ons af. Hierin worden alle noodzakelijke technische afspraken gemaakt over de levering van het gas (hoeveelheid, druk, kwaliteit).

Wettelijke eisen voor de invoeding van groen gas

Relevant voor u zijn de wettelijke bepalingen en voorwaarden voor invoeding van (groen) gas in het landelijk net. Deze zijn in brede zin vastgelegd in de invoedcode gas LNB en in detail, ten aanzien van kwaliteit, samenstelling en druk, in de Ministeriële regeling gaskwaliteit.

Meting van gas
Zoals genoemd bent u zelf verantwoordelijk voor de comptabele meting. U dient hierbij te voldoen aan de “functional requirements for fiscal metering”. Hiermee wordt geborgd dat de metingen zoveel mogelijk worden gestandaardiseerd in zowel ontwerp als beheer. De eisen hiervoor zijn vastgelegd in bijgaand document.

Overige informatie

Groengas certificaten (Vertogas)
Om de handel in groengas te bevorderen zijn groengas certificaten in het leven geroepen. Via groengas certificaten is het mogelijk om de fysieke productie van groengas los te koppelen van het gebruik ervan. Het biedt afnemers de mogelijkheid hun activiteiten te vergroenen door de inkoop van groen gas zonder fysiek verbonden te zijn aan een producent van groengas.

Vertogas is verantwoordelijk voor de uitgave van groengascertificaten. De certificaten die het bedrijf uitgeeft waarborgen de herkomst van groen gas. Ze verzekeren kopers dat het gekochte groen gas van dezelfde kwaliteit is als aardgas. Ook geeft het certificaat informatie over de grondstoffen waaruit het groen gas geproduceerd is.

Timing maatregelen

Het is van groot belang dat de timing van uw investering in lijn is met de timing van onze leidingmaatregel. De doorlooptijd van een aansluitpunt is gemiddeld circa 2,5 jaar. We willen u daarom vragen om in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met GTS.