Investeringsplan 2020

Op grond van art 7a Gaswet dient GTS, net als alle netbeheerders, een investeringsplan (IP) te schrijven. Met het IP biedt GTS een overzicht inclusief onderbouwing van de investeringen op de korte en lange termijn.

Tot nu toe voldeed GTS aan deze wettelijke bepaling middels het Kwaliteits- en Capaciteitsdocument (KCD/NOP). In 2018 is echter nationale wetgeving (Besluit 375 en MR WJZ/18038636) aangenomen waarin nadere regels voor het investeringsplan zijn vastgelegd. De belangrijkste wijziging is de status van het document: voorheen werd het NOP/KCD ter informatie aan EZK en ACM aangeboden, het IP wordt echter ter goedkeuring aangeboden. Goedkeuring van het IP betekent dan ook goedkeuring van de beschreven investeringen in het binnenland. 

GTS moet het eerste IP uiterlijk 1 juli 2020 voorleggen aan ACM en de Minister. Zij toetsen het IP binnen 12 weken aan artikel 7a 2b Gaswet. ACM toetst of GTS in redelijkheid tot het ontwerpinvesteringsplan heeft kunnen komen en of de beschreven investeringen noodzakelijk zijn, EZK toetst of GTS zich in voldoende mate rekenschap heeft gegeven van ontwikkelingen in de energiemarkt.  

Dit investeringsplan geldt voor een termijn van anderhalf jaar. Daarna moet GTS op 1 januari van ieder even kalenderjaar een IP voorleggen aan ACM en de Minister. In geval van significante wijzigingen kan het IP tussentijds worden herzien middels een addendum. 

De nationale wetgeving voorziet in een consultatie. Daarnaast organiseer GTS twee informatiesessies voor marktpartijen: de eerste informatiesessie over het proces en de scenario’s vond plaats op 27 november, de tweede sessie over de investeringen wordt in het voorjaar georganiseerd. 

De presentatie van de eerste informatiesessie is hieronder beschikbaar.