Nominatie proces & Matching

Nominatieproces voor fysieke entry- en exitpunten

U dient door middel van een nominatie bij ons aan te geven hoeveel gas u voor elk uur van de gasdag (kWh/h) op een entry- en/of exitpunt getransporteerd wil hebben.

Er geldt een nominatie plicht voor elk netwerkpunt waarvoor u capaciteit bij ons gecontracteerd heeft. Vrijstelling van de nominatieplicht is alleen mogelijk op basis van artikel 2.3 uit Appendix 5 van onze TSC.

Nominaties worden bij binnenkomst getoetst tegen de door u gecontracteerde capaciteit. Indien de nominatie hoger is dan deze capaciteit, krijgt u hiervan een melding. De nominatie wordt afgewezen en indien u niet hernomineert binnen uw gecontracteerde capaciteit, krijgt u een nul-confirmatie. Dit laatste gebeurt ook indien u helemaal niet nomineert, er wordt dan een nul-nominatie verondersteld.

Initiële nominaties dienen op de gasdag voorafgaand aan de gasdag waarop het transport dient plaats te vinden voor 14.00 uur bij ons bekend te zijn (er kan/mag 179 dagen vooruit genomineerd worden). Vanaf dat moment nemen wij uw nominaties in behandeling, o.a. voor eventueel noodzakelijke afschakelingen.
Voor 16.00 uur ontvangt u van ons uw confirmaties. Indien uw confirmatie afwijkt van de nominatie, bevat de confirmatie ook de reden van afwijking (MisMatch, Interruption,…..).
Nominaties, die tussen 14.00 en 16.00 uur door ons worden ontvangen,  worden door ons wel op capaciteit getoetst maar pas na 16.00 in behandeling genomen voor verdere verwerking.
Vervolgens zijn hernominaties mogelijk indien deze minimaal 2 uur vóór het eerste uur van wijziging door ons ontvangen en geaccepteerd zijn. Het eerstvolgende klokuur na binnenkomst van de her-nominatie nemen we deze in behandeling.

Op vrijwel alle grenspunten en aanlandingspunten van zeeleidingen worden de nominaties door ons met de NNO gematched. Op basis van de nominaties van de NNO shippers en onze shippers worden er matching berichten tussen de NNO en GTS uitgewisseld. Matching van de nominaties vindt plaats op basis van de standaard matching regel de Lesser Of Rule (LOR): de laagste waarde van de nominatie van onze shipper en zijn countershipper bij de NNO worden aan beide shippers geconfirmeerd. Zowel de NNO als GTS confirmeren naar hun eigen shippers het resultaat van de matching.

Indien het nodig is om nominaties t.b.v. interruptible geboekte capaciteit af te schakelen, geschiedt dit vóór de matching. Het resultaat wordt meegenomen in de matching en wordt via de confirmatie zichtbaar voor u. Indien afschakeling van interruptible capaciteit plaatsvindt, dan wordt bij een gelijke prioriteit (timestamp) van het contract deze op een pro rata basis behandeld.

Nominaties voor TTF en TTFB

Voor TTF en TTFB geldt een nominatie lead time van een ½ uur. Initiële matching vindt plaats op basis van de initiële nominaties van de aan elkaar gas overdragende shippers. De confirmaties krijgen de status “settled” mee. Nominaties mogen 400 dagen vooruit gestuurd worden. De matching vindt een ½ uur voor het eerstvolgende klokuur na ontvangst al plaats.

Voor hernominaties geldt dat pas als beide shippers nieuwe matchende nominaties ingestuurd hebben, nieuwe confirmaties uitgaan met de status “setlled”. Shippers kunnen dus niet eenzijdig een deal op TTF wijzigen.

Matching regel Producer Prevail

De standaard matching regel op grens netwerkpunten met zogenaamde Neighboring Network Operators (NNO’s) is de Lesser of Rule (LoR). We hebben met een aantal NNO’s (met name die met land- of zee- leidingen met meerdere producenten daarop aangesloten) afspraken gemaakt voor het toepassen van de Producer Prevail (PP) matching regel: in dergelijke gevallen is de nominatie van de NNO shipper (upstream) leidend, en confirmeren wij en de NNO deze via de matching aan hun shippers.
Deze regel is dan de default matching regel op het betreffende verbindingspunt.

Onafhankelijk van de regel PP of LoR, geldt voor het eerste uur na de matching altijd de PP matching regel.

U dient voor aanvang van de levering bij ons kenbaar te maken welke matching regel u heeft afgesproken met uw countershipper/producent bij de NNO. De NNO wordt verondersteld op aangeven van zijn shipper dit ook in haar matching proces te implementeren.