Stikstofoverzicht

Indien de behoefte aan QC (zie Veel gestelde vragen) groot is zal een overschot aan H-gas m.b.v. stikstof worden geconverteerd naar G-gas. Via de ‘Stikstofmeter’ en bijbehorende grafische of getalsmatige opvragingen wordt informatie over de inzetbare en de gebruikte hoeveelheden stikstof t.b.v. QC beschikbaar gesteld.

Enkele opmerkingen:

 • Een totaal overzicht van QC en RQC kan worden gevonden op het QC/RQC Dashboard.
 • Ook in het H-gas transportsysteem wordt stikstof gebruikt (o.a. WQA). Dit gebruik is geen onderdeel van de Stikstofmeter.
 • Er zijn enkele kleine G-gas entries die m.b.v. stikstof geschikt worden gemaakt voor het G-gas systeem. Hierdoor zal er bijna altijd een kleine hoeveelheid stikstof worden gebruikt ook al zit het totale gastransportsysteem  in RQC-mode.
 • Er is geen historische informatie beschikbaar over de inzetbare hoeveelheden stikstof van voor 26-12-2015. Historische informatie over de “rode en oranje zones” zijn niet beschikbaar van voor 07-04-2016.

Onderverdeling stikstof capaciteit

De totale hoeveelheid stikstof is in drie categorieën verdeeld:

 1. Firm baseload stikstof. Alle inzetbare stikstof in deze categorie is zonder beperking te gebruiken.
 2. Non-Firm baseload Stikstof. In deze categorie valt de stikstof waarvan van te voren niet is te voorspellen of deze op ieder gewenst moment kan worden gebruikt. Deze is afhankelijk van diverse (gastransport technische) omstandigheden. Op het moment dat zeker is dat de stikstof in deze categorie niet is te gebruiken wordt deze via een REMIT melding als niet inzetbaar gemeld. Indien wel te gebruiken dan is deze stikstof zonder beperking in te zetten.
 3. Firm stikstof (Volume Restricted). De stikstof uit deze categorie komt uit een stikstofopslag. Zolang er voldoende volume beschikbaar is in de opslag, is de inzetbare stikstof in deze categorie zonder beperking te gebruiken. Zodra de opslag leeg is, wordt deze categorie d.m.v. een REMIT melding als niet inzetbaar gemeld. Gedetailleerde informatie over de stikstofopslag wordt getoond bij het Stikstofopslag-overzicht.

Opmerkingen:

 • Een gedeelte van de totale inzetbare stikstof van 627.000/707.000 m3(n)/h wordt beschouwd als reserve capaciteit voor het kunnen opvangen van kleinschalige uitvallen/storingen in conversie middelen.
 • Het daadwerkelijke gebruik van stikstof hoeft niet in bovenstaande volgorde plaats te vinden. Welke stikstof op welke installatie wordt gebruikt is afhankelijk van diverse gastransport omstandigheden en optimalisaties in het gastransportsysteem.

Gewijzigde inzetbaarheid en REMIT meldingen

Wegens onderhoud en langdurige storingen aan conversie installaties van GTS en aan de productie van stikstof is er regelmatig minder stikstof inzetbaar voor conversie (zie de Onderhoudskalender). Ook acute en kortdurende storingen leiden tot een verminderde inzetbaarheid van Stikstof.

Zodra de inzetbaarheid van Stikstof wijzigt zal dit worden gemeld d.m.v. REMIT berichten.

Stikstofmeter

De Stikstofmeter geeft de status van de inzetbare hoeveelheid stikstof en het stikstof gebruik van het  laatst beschikbare uur (in m3(n)/h). De schaal van de Stikstofmeter loopt van linksonder nul naar rechtsonder de maximaal mogelijke hoeveelheid inzetbare stikstof (627.000/707.000 m3(n)/h).  Deze schaal bevat vier kleuren. Links een groen gedeelte, indien het stikstof gebruik hierin zit is er niets aan de hand. Rechts kan een zwart gedeelte zitten, dit is de totale niet inzetbare hoeveelheid stikstof. In het midden is een oranje en rood gedeelte. Het oranje gedeelte geeft het moment aan dat er een REMIT waarschuwing wordt gestuurd, zie hieronder. Het rode gedeelte geeft de reserve capaciteit stikstof aan (inclusief REMIT melding, zie hieronder).   M.b.v. een wijzer op deze schaal wordt  het daadwerkelijk gebruik getoond.
Onder de meter staat de gebruikte hoeveelheid stikstof en een percentage, deze geeft de verhouding tussen de gebruikte  hoeveelheid stikstof en de hoeveelheid inzetbare  stikstof.


 

Stikstofgrafiek

De Stikstofgrafiek geeft per uur de inzetbare hoeveelheid stikstof en het stikstof gebruik van de afgelopen 14 dagen (in m3(n)/h). In drie kleuren grijs wordt de maximaal in te zetten hoeveelheid stikstof getoond per categorie. De gele lijn geeft de daadwerkelijke gebruikte hoeveelheid stikstof.  De oranje en rode stippellijnen geven de grens aan van het oranje en rode gebied beschreven hierboven bij de Stikstofmeter.

m3(n)/h
Data bijgewerkt tot: 28-01-2020 23:00:00

Stikstofrapport

M.b.v. bovenstaand Stikstofrapport worden de volumes maximaal in te zetten stikstof en de volumes van het daadwerkelijk stikstof gebruik getoond (in m3(n)). Er kan worden gekozen uit verschillende aggregaties (uur, dag, maand, kalenderjaar en gasjaar) en verschillende periodes.
Attentie: Op 18 december 2018 is de lay-out van het Stikstofrapport aangepast. De kolommen zijn op een logischer manier gerangschikt en de verdeling tussen baseload en Volume Restricted is beter zichtbaar.

Gebruikte stikstof en REMIT meldingen

Zodra de grens van QC in zicht komt (de hoeveelheid inzetbare stikstof wordt bijna maximaal gebruikt) zal dit d.m.v. REMIT meldingen worden aangekondigd.

 • Stikstof gebruik in oranje gebied (zie Stikstofmeter). Er wordt een vooraankondiging /  waarschuwing uitgestuurd dat de grens van QC in zicht komt. GTS verzoekt marktpartijen om hun H-gas/G-gas balans aan te passen zodat het stikstof gebruik zal dalen. Hierbij blijft het nodig om te sturen op de POS.
 • Stikstof gebruik in rode gebied (zie Stikstofmeter). Er wordt stikstof gebruikt uit de reserve capaciteit. Er wordt een REMIT melding uitgestuurd dat de grens van QC is bereikt. GTS kan besluiten marktpartijen een aanwijzing te geven om hun H-gas/G-gas balans zodanig aan te passen dat het stikstof gebruik zal dalen. Hierbij blijft het nodig om te sturen op de POS. Een onderdeel van de aanwijzing kan zijn om exit nominaties voor het  vullen van G-gas bergingen naar nul te brengen.
Bekijk alle veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • Het GTS transport systeem bevat twee fysiek gescheiden netwerken die onderling zijn gekoppeld d.m.v. mengstations. Er is een laag-calorisch  systeem dat bedoeld is voor het beleveren van exits met G-gas of L-gas en een hoog-calorisch systeem voor H-gas exits.

  De meeste entries zijn rechtstreeks gekoppeld aan het G-gas of het H-gas systeem. Er zijn echter  entries die qua kwaliteit tussen G-gas en H-gas inliggen. Deze worden m.b.v. QC of RQC ingenomen in het G-gas of het H-gas system.

 • Het converteren van gassen met een hoge kwaliteit naar gassen met een lagere kwaliteit wordt QC (Quality Conversion)  genoemd.

  Regelmatig heeft het G-gas systeem een tekort aan entry en is er een overschot aan gassen met een hogere Wobbe ( H-gas). Het overschot aan H-gas wordt via mengstations geconverteerd naar G-gas (QC). De hoeveelheid ingezette QC (geconverteerd H-gas), wordt getoond door de ‘QC-meter’ van het  QC/RQC dashboard. Indien er weinig QC is kan het H-gas zonder kosten worden gemengd met andere gassen naar G-gas kwaliteit (dit wordt verrijking genoemd). Indien er veel H-gas moet worden geconverteerd is het nodig om deze m.b.v. stikstof om te zetten in G-gas (dit gas wordt ‘pseudo G-gas’ genoemd).

  Bij gebruik van stikstof wordt het gastransportnetwerk zo gestuurd dat de H-gassen met de laagste Wobbe’s bij voorkeur naar de mengstations worden getransporteerd. Dit geeft de meeste conversie ruimte tegen de laagste kosten.

  De inzetbare hoeveelheid stikstof  en de hoogte van het gebruik hiervan worden getoond via de Stikstofmeter van het QC/RQC dashboard. De maximum grenzen van QC zijn hierdoor duidelijk te onderscheiden door de nog niet gebruikte hoeveelheid stikstof. Zie uitgebreide informatie in het Stikstofoverzicht.

  Een gedeelte van het stikstof komt uit een stikstofopslag. De ‘N2Opslag-meter’ van het QC/RQC dashboard geeft de actuele vulling van deze opslag.

 • Het converteren van gassen met een lage kwaliteit naar gassen met een hogere kwaliteit (H-gas) heet RQC (Reverse Quality Conversion).

  Soms heeft het gastransportsysteem een tekort  aan entry in het H-gas en een overschot aan gassen met een lagere Wobbe. Het overschot aan gassen met een lagere Wobbe wordt via mengstations toegevoegd aan het H-gas.

  Hoeveel RQC ruimte er is, is van te voren niet aan te geven. Dit is afhankelijk van de actuele kwaliteiten van alle gassen. De RQC ruimte kan zitten tussen 0 m3(n)/h en ongeveer 1,5 mln. m3(n)/h. De hoeveelheid ingezette RQC wordt getoond door de ‘RQC-meter’ van het QC/RQC dashboard.

  Zoals al aangegeven zijn er vele entries die qua kwaliteit tussen het G-gas en het H-gas inzitten. Over het algemeen is de QC behoefte groot en worden alle deze gassen m.b.v. QC geconverteerd naar G-gas. Indien echter de QC behoeft steeds kleiner wordt moeten langzamerhand steeds meer van deze gassen m.b.v. RQC  worden geconverteerd naar H-gas. In het grensgebied treden zowel RQC als QC gelijktijdig op. Per definitie wordt gesteld dat het totale transportsysteem in RQC-mode zit indien de hoeveelheid geconverteerd RQC-gas groter is dan de hoeveelheid geconverteerd QC-gas.

 • Ongeveer  minuten na een afgerond uur komen de cijfers van dat uur beschikbaar. De ‘meters’ geven de status van het laatste beschikbare uur. In de grafieken en de rapporten zijn de uur-gegevens geactualiseerd t/m deze laatste beschikbare  uur. De dag-, maand- en jaar aggregaties bevatten de gegevens t/m de laatste afgeronde gasdag.

 • Afhankelijk van de actuele status van QC/RQC is één van de meters van het QC/RQC dashboard het meest belangrijk. De actuele status wordt aangegeven onder de meters van dit dashboard. De belangrijkste meter wordt getoond op de homepage van de GTS website.

  Indien het gastransportsysteem stikstof gebruikt voor QC dan is de Stikstofmeter van belang. Deze zal dan worden getoond op de homepage. Indien er geen stikstof wordt gebruikt maar het totale systeem zit nog in QC-mode dan wordt de ‘QC-meter’ getoond. Zit het systeem in RQC-mode dat wordt de RQC-meter getoond.