Gasunie-klanten dringen aan op uitbreiding capaciteit in Nederlandse en Duitse gasnet

09 dec 2009

PERSBERICHT

Klanten van Gasunie hebben om meer gastransportcapaciteit gevraagd. Om hieraan tegemoet te komen, zal Gasunie het gastransportnetwerk moeten uitbreiden. Zo wordt in Nederland gevraagd om 7% extra capaciteit, terwijl in Duitsland het transportsysteem een uitbreiding ter grootte van 40% behoeft. De investeringen hiervoor zullen tussen 1 en 2 miljard euro bedragen in de periode 2011 – 2014, hetgeen gepaard kan gaan met aanzienlijke extra werkgelegenheid.

Deze cijfers voor capaciteitsuitbreiding zijn gebaseerd op de uitkomsten van het eerste Integrated Open Season, een grensoverschrijdende marktbevraging, dat onlangs is uitgevoerd door Gasunie’s dochterondernemingen Gas Transport Services B.V. (GTS, de landelijk netbeheerder in Nederland) en Gasunie Deutschland (netbeheerder in Noord-Duitsland). In totaal hebben 24 gasleverings- en –handelsbedrijven bindende overeenkomsten gesloten met de Gasunie-netwerkbeheerders. Hiervan hebben 12 bedrijven capaciteit gevraagd in zowel het Nederlandse als het Duitse Gasunie-netwerk. Een aantal bedrijven wenst uitbreiding van de grensoverschrijdende transportverbindingen. Van het aantal deelnemende klanten in het Duitse Gasunie-net is ongeveer 30% een nieuwe toetreder.

Leveringszekerheid

In recente marktonderzoeken wordt een robuuste vraag naar gas in de Europese Unie voorzien, alsmede een stijging van importen. De resultaten van het Integrated Open Season bevestigen deze visies. Het strategisch gelegen Gasunie-netwerk speelt een centrale rol in het bevorderen van meer liquiditeit en concurrentie op de gasmarkt en in het voorzien in de behoeften van gasgebruikers. De gevraagde extra capaciteit is nodig om nieuwe ondergrondse bergingen op het net aan te sluiten en om verschuivingen van de gasstromen, als gevolg van de teruglopende gasproductie in de EU, op te vangen. Daarnaast is extra capaciteit nodig om groei van grensoverschrijdende gashandel en internationale concurrentie mogelijk te maken. Capaciteitsuitbreiding naar aanleiding van het Integrated Open Season levert een cruciale bijdrage aan de toekomstige leveringszekerheid. De totale hoeveelheid extra capaciteit is gelijkelijk verdeeld over het Nederlandse en Duitse Gasunie-net.

Efficiency door bundeling van capaciteitsvraag

Op basis van de nieuwe capaciteitsboekingen zal Gasunie starten met het voorbereiden van een kosteneffectief investeringsprogramma voor pijpleidingen en compressorstations. Door bundeling van individuele capaciteitsvragen van klanten kan een investeringsplan worden opgesteld dat niet alleen economisch optimaal is, maar tegelijkertijd de openbare ruimte minimaal belast. Om de investeringsbeslissing te kunnen nemen zijn vergunningen nodig en goedkeuring van toezichthouders. De definitieve go/no-go beslissing kan naar verwachting in de tweede helft van 2010 genomen worden.

Het is natuurlijk belangrijk dat dergelijke omvangrijke investeringen op een economisch gezonde basis kunnen plaatsvinden. In dat verband zijn de recente ontwikkelingen op het gebied van regulering in Duitsland reden tot zorg. Dit komt voornamelijk doordat het toegestane rendement op het netwerk te laag is, ook in vergelijking met andere EU-landen. Gasunie is op dit moment bezig om met de Duitse autoriteiten te bekijken hoe deze onvolkomenheden in het reguleringssysteem kunnen worden gerepareerd. Het is namelijk van groot belang dat de door de markt dringend gewenste uitbreidingen tijdig worden gerealiseerd, ook om mogelijke problemen in de voorzieningszekerheid te voorkomen.

Op basis van de resultaten van een eerder gehouden open season, werkt Gasunie sinds enkele jaren hard aan een forse uitbreiding van het Nederlandse netwerk. Door deze projecten gaan jaarlijks ongeveer 15.000 mensen extra aan het werk. Gasunie verwacht dat ook de nieuwe investeringen op basis van het recente Geïntegreerde Open Season zullen leiden tot een stevige impuls voor de werkgelegenheid in Nederland en Duitsland.

Profiel van Gasunie

Gasunie is een Europees gasinfrastructuurbedrijf. Het netwerk van Gasunie is één van de grootste gastransport hogedruknetten in Europa en bestaat uit meer dan 15.000 kilometer pijpleiding in Nederland en Noord-Duitsland, tientallen installaties en ongeveer 1.300 gasontvangstations. De jaarlijkse doorzet van gas bedraagt circa 125 miljard kubieke meter. Wij dienen het algemene belang in de markten waarin we actief zijn en streven ernaar een optimale waarde te creëren voor onze stakeholders. Wij zijn de eerste aanbieder van onafhankelijk gastransport met een grensoverschrijdend netwerk in Europa. Wij bieden onze transportdiensten aan via onze dochterondernemingen Gas Transport Services B.V. (GTS) in Nederland en Gasunie Deutschland Services GmbH in Duitsland. Daarnaast bieden we ook andere diensten aan op het gebied van gasinfrastructuur, waaronder gasopslag en LNG-aanvoer. Wij beschouwen de wensen van onze klanten als onze voornaamste drijfveer. Wij streven naar het realiseren van de hoogste standaarden op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, efficiency en duurzaamheid. Gasunie Deutschland is een 100% dochter van Gasunie en verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van een 3.100 kilometer lang gastransportnetwerk in Noord-Duitsland. Bij Gasunie Deutschland zijn meer dan 210 mensen werkzaam. Mede door de betrouwbaarheid en strategische ligging ten opzichte van groeiende internationale gasstromen vervult het Gasunie transportnet een spilfunctie in de 'gasrotonde' van Noordwest-Europa.

Voor meer informatie: pers@gasunie.nl