GTS beslissing om in Q1 2020 VIPs te implementeren

28 jun 2018

GTS heeft in januari 2018 aangekondigd dat door een onduidelijkheid in NC CAM, en de interpretatie van de Europese Commissie daarvan, GTS de implementatie van virtuele interconnectiepunten (VIPs) heeft uitgesteld.

Na de aankondiging heeft GTS via Entsog en ACM via Acer gezocht naar verduidelijking  en dit heeft geresulteerd in een aantal oplossingsrichtingen. Tijdens een consultatiesessie in april zijn deze richtingen besproken en is aan de markt gevraagd wat haar voorkeur is. Op 15 juni rapporteerde GTS dat het voorstel van ENTSOG en ACER om deze onduidelijkheid op te heffen naar de Europese Commissie is gestuurd ter bespreking op de lidstaten vergadering op 20 juni.

Wij hebben begrepen dat de Commissie niet meer aanstuurt op een verandering van NC CAM in 2018. EC heeft aangegeven dat een eventuele wijziging van NC CAM onderdeel zal zijn van een totaal Gas pakket dat niet eerder dan midden 2020 geëffectueerd zal worden. De EC zal wellicht nog een niet-bindende notitie met betrekking tot VIPs publiceren. Aangezien marktpartijen van GTS duidelijkheid verwachten met betrekking tot de implementatie van VIPs zal GTS niet langer wachten op de gevraagde verduidelijking.

Gegeven de reacties die we op de workshop en als gevolg van de consultatie mochten ontvangen, alsook de uitkomst van de vergadering van EC met de lidstaten op 20 juni, heeft GTS besloten het VIP-only model te implementeren met ingang van Q1 2020, onder de voorwaarde dat dan NC TAR is geïmplementeerd via de introductie van de postzegel systematiek als referentieprijsmethodiek.

In het consultatierapport dat we op de VIP-pagina op onze website gepubliceerd hebben gaan we dieper op deze beslissing in.