NC TAR implementatie proces gaat nieuwe fase in

23 jan 2018

De afgelopen maanden hebben wij samen met ACM gewerkt aan de voorbereiding van de implementatie van de Europese Netcode betreffende geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas  (hierna: NC TAR). Via verschillende marktsessies waarbij zowel individuele klanten als representatieve organisaties actief deelnamen, zijn de verschillende NC TAR onderdelen toegelicht en zijn verschillende implementatie opties besproken. Gezien de reacties van marktpartijen tijdens deze sessies concluderen wij dat de informatievoorziening en discussies als uiterst waardevol zijn ervaren.

Marktpartijen hebben overduidelijk aangegeven dat de huidige gasmarkt in Nederland goed functioneert en dat men veel belang hecht aan het handhaven of versterken van die positie. Partijen hebben duidelijk gemaakt dat zij een  nieuwe tarievenstructuur zouden willen die daaraan een bijdrage levert. Wij ondersteunen die visie. De Brattle group heeft een studie uitgevoerd naar de gewenste kenmerken van de Nederlandse gasmarkt en op welke manier tariefstructuren kunnen bijdragen aan het behoud van die kenmerken. De Brattle groep komt tot de volgende kenmerken: liquide TTF & competitieve gas markt, leveringszekerheid & behoud transit via bestaande interconnectie met andere markten en netwerken. Daar waar de NC TAR mogelijkheden biedt, zouden dergelijke markt kenmerken ondersteund moeten worden.

Ons NC TAR implementatie voorstel is op basis van input van marktpartijen en het Brattlle rapport tot stand gekomen. Ons voorstel geeft invulling aan de marktwens om de markt kenmerken te behouden en aan de eis om te voldoen aan de eisen van NC TAR. U kunt ons voorstel, een tarieven rekentool en alle overige NC TAR informatie vinden op onze website.

De belangrijkste elementen uit ons voorstel vindt u hieronder.

Het implementatie proces van NC TAR gaat nu een nieuwe fase in. In november en december 2017 zijn de laatste marktbijeenkomsten geweest waarin de ACM haar toetsingskader heeft toegelicht en waar de elementen uit ons voorstel reeds informeel door ACM van commentaar zijn voorzien. ACM gaat nu een consultatiedocument schrijven en daarnaast wijzigingsvoorstellen voor in ieder geval de Tarievencode en Transportcode opstellen. Ons voorstel en de visie van marktpartijen wordt daarbij als input meegenomen en meegewogen door ACM.  ACM zal haar ontwerp besluit naar verwachting op 1 maart 2018 publiceren. Belanghebbenden hebben daarna 3 maanden om een formele zienswijze in te dienen. Het definitieve besluit wordt uiterlijk 5 maanden daarna (verwachting 1 november 2018) door ACM genomen.

Mocht u nadere informatie willen over ons voorstel en/of het vervolgproces dan kunt u contact opnemen met de Customerdesk of Industriedesk.