Tarievenvoorstel 2019

07 mrt 2018

GTS heeft op 1 maart 2018 een voorstel ingediend bij de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de tarieven in 2019. Dit tarievenvoorstel betreft tarieven voor transport, kwaliteitsconversie, balancering, bestaande aansluitingen en aansluitpunten.

GTS dient haar tarievenvoorstellen voortaan telkens aan het begin van het jaar in. De nieuwe Europese netwerkcode Tariefstructuren (NC-TAR¹) schrijft namelijk voor dat de jaarlijkse tarieven uiterlijk één maand voorafgaand aan de jaarveiling bekend zijn. Het eerder indienen van het tarievenvoorstel geeft ACM de gelegenheid om tijdig, uiterlijk in mei 2018, het tarievenbesluit 2019 te nemen.

In het tarievenvoorstel stijgen de tarieven gemiddeld met 2% ten opzichte van de tarieven over 2018. Deze stijging is het resultaat van een aantal verschillende effecten. De toepassing van de x-factor heeft een neerwaarts effect op de tarieven. Daarentegen leidt de verwachte daling van de verkopen in 2019 tot een opwaarts effect², vanwege het systeem van omzetregulering. Verder hebben de jaarlijkse tariefcorrecties in 2019 een kleiner neerwaarts effect op de tarieven dan de jaarlijkse tariefcorrecties in 2018 hadden. In de bijlage worden de genoemde tariefeffecten nader toegelicht.

De tariefveranderingen verschillen per wettelijke taak en als gevolg daarvan zullen de tariefveranderingen per individueel entry- en exitpunt ook verschillen. Zo stijgen de transporttarieven (+4%), terwijl de tarieven voor bestaande aansluitingen (-12%), kwaliteitsconversie (-8%) en aansluitpunten (-17%) dalen.  Het tarief voor balancering blijft gelijk. Een toelichting op bovenstaande tariefveranderingen vindt u eveneens in de bijlage.

Andere tarief gerelateerde informatie, zoals een indicatie van de toekomstige ontwikkelingen van de tarieven in het resterende deel van de reguleringsperiode, zal rond 1 juni 2018 op de ACM website gepubliceerd worden in het informatiedocument waarmee wordt voldaan aan artikel 29 en 30 van NC-TAR.

ACM beoordeelt het tarievenvoorstel van GTS en zal in mei 2018 een tarievenbesluit nemen.

Link naar Tarievenvoorstel 2019


¹ Verordening (EU) 2017/460 van de Commissie van 16 maart 2017 tot vaststelling van een netcode betreffende geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas.

² In de verwachte daling van de verkopen die in het tarievenvoorstel is opgenomen, is geen rekening gehouden met de actuele ontwikkelingen die spelen ten aanzien van Groningen.