Groen gas pilot projecten

Natuurgas Overijssel (ROVA Zwolle)

Gasunie Transport Services (GTS) neemt samen met Natuurgas Overijssel en Enexis deel in een  praktijkproject in Zwolle, waar groen gas rechtstreeks wordt ingevoed in het GTS 40 bar  hogedruktransportnet (RTL). De resultaten worden gebruikt om ervaring op te doen met de invoeding van groengas in het GTS netwerk en in de toekomst op een economisch verantwoorde manier op grotere schaal groen gas te kunnen innemen. Op grond van de ervaringen met de invoeding van groen gas kunnen zonodig de invoedspecificaties worden aangescherpt.

Na een serie aanloopproblemen wordt door de groengas installatie van ROVA sinds voorjaar 2012 zo’n 200 m3/uur groengas geïnjecteerd in het 40 bar (RTL) netwerk van GTS. Momenteel vindt een uitgebreid meetprogramma plaats dat ondermeer inzicht zal geven in de kwaliteit van het geproduceerde groengas in relatie tot de gebruikte biomassa, de vergisting en opwerkingsinstallatie en de invoeding in het netwerk.

 

Infographic groengas

 

Bi-directioneel GOS

Bij invoeding van groengas in het RNB netwerk kan op warme dagen de afzet onvoldoende zijn om het geproduceerde groengas volledig in het RNB netwerk te kunnen invoeden. Een oplossing waar we met de regionaal netbeheerders naar kijken is de mogelijkheid het surplus aan dan over te hevelen naar het bovenliggende netwerk, in het algemeen is dat het RTL netwerk van GTS. De druk in het RTL netwerk is hoger en er zal op het betreffende gasontvangstation (GOS) een compressor geplaatst moeten worden om dit gas te kunnen overhevelen naar het RTL. De faciliteit die hiervoor nodig is noemen we een bi-directioneel GOS.

In de figuur is als voorbeeld een LDC weergegeven van de afzet in een RNB netwerk. De afzet is hierin gesorteerd naar grootte.  Tevens is de groengas invoedcapaciteit  aangegevn. In dit voorbeeld wordt duidelijk dat gedurende ca. 3500 uur per jaar het geproduceerde groengas niet volledig kan worden ingevoed in het RNB netwerk. Op deze momenten is overheveling via het bi-directioneel GOS naar het RTL netwerk aan de orde.
Op dit moment vindt studie plaats naar de mogelijkheid van een bi-directioneel GOS bij Attero te Wijster en mogelijk komt hier een eerste pilotproject.


 

Smart Green Gas Grid

GTS neemt deel aan een pilot van Stedin om groen gas te bufferen in het gasnet. Dit proefproject heet Smart Green Gas Grid, of SG3, Hier kijken we gezamenlijk of het mogelijk is om groen gas tijdelijk op te slaan in een gasnetwerk door de druk te verlagen vanaf gasontvangststations, waardoor groengasproducenten meer gas kunnen invoeden. Dat biedt perspectieven om flexibeler in te spelen als er meer wordt ingevoed dan er aan gasvraag is.

Wat doet SG3?
Met SG3 wordt extra invoedingsruimte ten behoeve van groen gas gecreëerd in het reguliere gasnet. Het gasnet dient als buffer op het moment dat meer groen gas wordt ingevoed dan op datzelfde moment wordt afgenomen. Daartoe wordt tijdelijk de druk van de gasontvangstations in het 8 bar net verlaagd naar 4,5 bar.
Het afzetgebied van een invoeder van groen gas is voor deze proef kunstmatig verkleind met een keerklep. Zouden de theoretische aannames niet kloppen, dan gaat de keerklep open en krijgt de invoeder zijn originele afzetgebied terug.

Doel van de proef

  • Controleren of theorie en praktijk met elkaar overeenkomen voor wat betreft het creëren van bufferruimte in het gasnet.
  • Nagaan in hoeverre de drukverlaging van gasontvangstations probleemloos mogelijk is voor zowel GTS als afnemers.

Stedin beproeft SG3 in de omgeving van Bunschoten-Spakenburg vanaf augustus 2012. Intensief wordt samengewerkt met GTS die de drukverlaging van twee gasontvangstations realiseert en real time data ter beschikking stelt. Kiwa, Gavilar en Inter Act bieden de noodzakelijke technische ondersteuning.

Op de website www.sg3.nl kan het gedrag real time worden bekeken. Klik op getalswaarden voor data in grafiekvorm.