Kleine velden-capaciteit (SFA)

Gunstige condities voor het boeken van SFA entry capaciteit

De Nederlandse gaswet bevat bepalingen ter uitvoering van het kleine velden-beleid, ofwel de Small Fields Accommodation (hierna: SFA). Vanwege de verplichte inname en het transport van aardgas uit kleine velden vervult GTS een cruciale rol in het door de Nederlandse regering vastgestelde kleine velden-beleid. Samen met betrokken producenten en operators maken we ramingen voor de komende twintig jaar om deze inname- en transportplicht mogelijk te maken. Indien nodig verbinden we aanvullende voorwaarden aan de inname van gas uit de kleine velden, zodat we onze taken zo doelmatig mogelijk kunnen uitvoeren.

Om nadere invulling te geven aan het kleine velden-beleid bieden we shippers gunstige condities voor entry capaciteit voor gas afkomstig uit kleine velden. Kern van de regeling is dat de gedurende de SFA-contractperiode geboekte capaciteitsproducten achteraf worden vervangen door één of meerdere definitieve capaciteitsproducten. De exacte regeling is vastgelegd in Appendix 9 van de TSC: Small Fields Accommodation (SFA). Elke shipper die gas uit kleine velden wil invoeden in het GTS-net kan van de SFA-regeling gebruikmaken. De entrypunten waarop de SFA-voorwaarden van toepassing zijn, zijn te raadplegen in Appendix 1 (Netwerkpunten en reserve prices) van de TSC.

Om SFA entrycapaciteit te boeken, dient u gebruik te maken van de SFA boekingsformulieren die u onderaan deze pagina kunt vinden. Het is niet mogelijk om via het PRISMA-platform SFA-capaciteit te contracteren. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar customerdesk@gastransport.nl. Wij zullen vervolgens zorgen voor het boeken van de gevraagde SFA entry capaciteit en zullen dit door middel van een e-mail naar u bevestigen.

Werkwijze voor het boeken van SFA entry capaciteit

Voorafgaand aan SFA-contractperiode:
Contracteren jaarproduct voor het betreffende SFA entrypunt (Yearly capacity product). Deze boeking bepaalt start- en einddatum van de SFA-contractperiode.

Gedurende SFA-contractperiode:
bijboekingen mogelijk middels kwartaal- (Quarterly capacity product) en maandcontracten (Monthly capacity product). Eventueel kunt u dagcontracten boeken (Daily capacity product), maar uitsluitend  ten behoeve van kortdurende productietesten door de operator van het betreffende gasveld.

Na afloop van SFA-contractperiode:
GTS vervangt alle capaciteitscontracten binnen de SFA-contractperiode door één of meerdere definitieve capaciteitsproducten. Deze definitieve capaciteitsproducten zijn gebaseerd op de gerealiseerde maximum allocaties (per maand de hoogste uur-allocatie) in de betreffende contractperiode. Dagcontracten worden achteraf niet aangepast.

Optimalisatie van SFA-contractperiode met einddatum in 2020 (implementatie NC-TAR)

Per 1-1-2020 heeft GTS NC-TAR geïmplementeerd. Eén van wijzigingen betreft contracteren op FCFS netwerkpunten. Voor boekingen met ingangsdatum 1 januari 2020 of later kan per boeking maar één capaciteitsproduct gecontracteerd worden. Het is niet langer mogelijk om gecombineerde (profiel en/of periode) boekingen te contracteren. Dit heeft gevolgen voor het optimaliseren van een SFA-contractperiode die in 2019 is gestart en een einddatum heeft in 2020.

Het gedeelte van de periode dat is gelegen in 2019 zal als volgt worden afgehandeld: op basis van de maximum uurallocaties gedurende de maanden in 2019 wordt één nieuwe boeking aangelegd voor de contractperiode voor zover die in 2019 ligt.

De contractperiode voor zover die in 2020 ligt, wordt als volgt geoptimaliseerd: op basis van de maximum uurallocaties worden capaciteitsproducten geboekt met behulp van de Calculatietool.

Voor zowel het nieuwe contract voor 2019 als de nieuwe capaciteitsproducten voor 2020 zijn de factoren c.q. reserve prices van toepassing die gelden voor een jaarboeking/-product.

Calculatietool

Om shippers te helpen een optimale combinatie van capaciteitsproducten te kiezen voor profiel- en periodeboekingen heeft GTS een tweetal rekentools beschikbaar gesteld:

  • Calculatie tool profiel boeking: bevat een vertaling van een niet-vlakke oftewel profielboeking voor één heel jaar naar de optimale combinatie van jaar-, kwartaal- en maandcapaciteitsproducten;
  • Calculatie tool periode boeking: vertaling van een vlakke boeking voor een boekingsperiode korter dan één jaar naar een optimale combinatie van jaar, kwartaal, maand- en dagcapaciteitsproducten. 

Beide optimalisatiemogelijkheden adviseren de gebruiker op basis van zijn input de voor de gebruiker goedkoopste combinatie van capaciteitsproducten.  Shippers blijven uiteraard zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) contracteren van de juiste (combinatie) van capaciteitsproducten en kunnen geen rechten ontlenen aan de rekentools.  

Download calculatie tool

Calculatie tool profiel boeking 303 kB 16 sep 2019
Calculatie tool periode boeking 3 MB 16 sep 2019

SFA boekingsformulieren

SFA Day Product booking request 124 kB 14 jan 2020
SFA YQM Product booking request 123 kB 14 jan 2020