Kredietwaardigheid bij aanvraag licentie

Wat zijn de eisen voor kredietwaardigheid bij aanvraag erkenning?

U bent voldoende kredietwaardig in relatie tot uw beoogde verplichtingen. Dat wil zeggen u voldoet aan de eisen voor financiële zekerheidstelling die past bij uw exposure. De regels hiervoor zijn opgenomen in Bijlage 1 van de Transportvoorwaarden Gas-LNB. Vanaf  1 januari 2019 is de gewijzigde Transportcode gas LNB (bijlage 1) van kracht.

Hoe wordt uw kredietlimiet vastgesteld?

Uw kredietlimiet wordt vastgesteld op basis van uw financiële gegevens en/of op basis van (aanvullende) zekerheden. Voor elke shipper stellen wij een initiële kredietlimiet vast. Hiervoor wordt door ons een financiële analyse van uw bedrijf uitgevoerd. De kredietlimiet dient in ieder geval uw (verwachte) exposure te dekken. Het is uw verantwoordelijkheid om een kredietlimiet te hebben en te houden die past bij uw beoogde verplichtingen en past bij uw exposure. We adviseren u om een kredietlimiet aan te houden van tenminste 115% ten opzichte van uw exposure. U kunt uw kredietlimiet verhogen door het overleggen van aanvullende financiële zekerheden.

De aanvullende financiële zekerheden die wij accepteren zijn parent company guarantee, security deposit en bankgaranties.

Hoe verloopt het proces van kredietwaardigheid bij aanvraag van een Licentie?

Hieronder vindt u de stappen die u moet doorlopen om te voldoen aan de kredietwaardigheid eisen:

1. Onze Kredietlimiet analyse
U levert de 3 meest recente, door een accountant goedgekeurde, jaarrekeningen aan. Wij voeren conform de regels in de Transportvoorwaarden Gas-LNB de kredietanalyse uit en delen de uitkomst daarvan aan u mee.

2. Uw exposure bepalen
Uw exposure wordt bepaald door de som te nemen van de volgende onderdelen:

  • Vaste onbalans reservering € 100.000,--.
  • RNB reserveringen: deze reservering bedraagt minimaal €50.000,-- als u op RNB-exitpunten actief wilt zijn. Indien uw organisatie geregistreerd is onder een Nederlandse BTW-code, dient u hierin 21% BTW in mee te nemen.
  • De exposure van contracten met een looptijd van meer dan 3 maanden is voor de erkende programmaverantwoordelijke gelijk aan de waarde van 3 maal de maximale maandfactuur (inclusief btw indien van toepassing)

3. Uw benodigde kredietlimiet en kredietruimte bepalen
We adviseren u om een kredietlimiet aan te houden van tenminste 115% ten opzichte van uw exposure. Houdt u ook alvast rekening met extra kredietruimte als u in de toekomst transportboekingen wilt gaan doen? U kunt uw kredietlimiet verhogen door het aanleveren van aanvullende zekerheden.

4. Aanvullende financiële zekerheden overleggen
Als uw kredietlimiet niet voldoende is, zult u aanvullende financiële zekerheden moeten overleggen. U kunt gebruik maken van een parent company guarantee, security deposit agreement en/of een bankgarantie. Hier vindt u de aanvraagdocumenten.

Voorbeeld

Hieronder een voorbeeld van een berekening van uw benodigde kredietlimiet:

Een partij wil graag actief worden op het TTF en gas vanaf TTF naar een marktgebied aangrenzend aan ons netwerk brengen, hij heeft hiervoor Licentie A nodig. De gewenste exit capaciteit op het grenspunt naar het andere marktgebied is 200.000 kWh per uur per jaar en het exit tarief is €2,50. Het benodigde krediet kan als volgt berekend worden:

  • De vaste onbalans reservering bedraagt € 100.000,--
  • Reservering als gevolg van geboekte transportcontracten: 200.000 kWh* 1/12 * € 2,50 * 3 = € 125.000,--

In dit voorbeeld zal een krediet benodigd zijn van minimaal € 225.000,--. Rekening houdend met een minimale kredietruimte van 115% zal een krediet van minimaal € 277.300,-- geadviseerd worden.

Indien uw organisatie beschikt over een Nederlandse BTW-code, dient u 21% BTW mee te nemen in de berekening.

Als u uw erkenning heeft verkregen, dient u voldoende kredietwaardig te blijven in relatie tot uw (beoogde) verplichtingen. U kunt meer hierover lezen in Kredietwaardigheid indien u actief bent. 

Bekijk alle veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

  • Ja, u kunt ons verzoeken (een gedeelte van) uw aanvullende zekerheden te retourneren als u verwacht dat u het aanvullende krediet niet langer nodig zult hebben. De financiële zekerheden dienen tenminste 4 maanden langer geldig te zijn dan de einddatum ven het langstlopende transportboekingscontract. Als bijvoorbeeld een transportcontract afgelopen is, komt er kredietruimte beschikbaar. Uw kredietlimiet moet ten minste uw exposure dekken maar wij adviseren u om een minimale kredietruimte te hebben van 15% van uw kredietlimiet. Houdt u ook alvast rekening met extra kredietruimte als u in de toekomst transportboekingen wilt gaan doen?

  • Nee, indien op uw organisatie een geldige entrepot-regeling van toepassing is, mag u de BTW buiten beschouwing laten bij het berekenen van uw exposure (en daarmee ook de kredietlimiet).

  • Eenmaal per dag om zes uur ’s morgens stuurt GTS de beschikbare kredietruimte per klant naar Prisma. Gedurende de periode dat het spent percentage van 100% overschreden is, kunt u geen transportcapaciteit contracteren.