Kredietwaardigheid bij aanvraag licentie

Wat zijn de eisen voor kredietwaardigheid bij aanvraag erkenning?

U bent voldoende kredietwaardig in relatie tot uw beoogde verplichtingen. Dat wil zeggen u voldoet aan de eisen voor financiële zekerheidstelling die past bij uw exposure. De regels hiervoor zijn opgenomen in Bijlage 1 van de Transportvoorwaarden Gas-LNB. Vanaf gasdag 1 januari 2019 wordt de gewijzigde Transportcode gas LNB (bijlage 1) van kracht.

Kredietlimiet

Uw kredietlimiet wordt vastgesteld op basis van uw financiële gegevens en/of op basis van (aanvullende) zekerheden. Voor elke shipper stellen wij een initiële kredietlimiet vast. Hiervoor wordt door ons een financiële analyse van uw bedrijf uitgevoerd. De kredietlimiet dient in ieder geval uw (verwachte) exposure te dekken. Het is uw verantwoordelijkheid om een kredietlimiet te hebben en te houden die past bij uw beoogde verplichtingen en past bij uw exposure. Uw kredietlimiet moet te allen tijde ten minste uw exposure dekken. We adviseren u om een kredietruimte te hebben van tenminste 15% van uw kredietlimiet. U kunt uw kredietlimiet verhogen door het overleggen van aanvullende financiële zekerheden.

De aanvullende financiële zekerheden die wij accepteren zijn parent company guarantee, security deposit en bankgaranties. De financiële zekerheden dienen tenminste 4 maanden langer geldig te zijn dan de (beoogde) gecontracteerde capaciteit.

Hoe verloopt het proces van kredietwaardigheid bij aanvraag van een Licentie?

Hieronder vindt u de stappen die u moet doorlopen om te voldoen aan de kredietwaardigheideisen:

1. Onze Kredietlimiet analyse
U levert de 3 meest recente, door een accountant goedgekeurde, jaarrekeningen aan. Wij voeren conform de regels in de Transportvoorwaarden Gas-LNB de kredietanalyse uit en delen de uitkomst daarvan aan u mee.

2. Uw exposure bepalen
Uw exposure wordt bepaald door de som te nemen van de volgende onderdelen:

 • Vaste onbalans reservering € 100.000,--.
 • RNB reserveringen: deze reservering bedraagt minimaal €50.000,-- als u op RNB-exitpunten actief wilt zijn. Indien uw organisatie geregistreerd is onder een Nederlandse BTW-code, dient u hierin 21% BTW in mee te nemen.
 • Exposure door uw transportboekingen: Hiervoor neemt u de hoogste maandfactuur van uw (beoogde) transportboeking en vermenigvuldigt deze met kredietfactor 3. Betreft het een boeking van 1 of 2 maanden dan vermenigvuldigt u respectievelijk met kredietfactor 1 of 2. Indien uw organisatie geregistreerd is onder een Nederlandse BTW-code, dient u hierin 21% BTW in mee te nemen.
 • Actuele onbalans. Indien uw organisatie geregistreerd is onder een Nederlandse BTW-code, dient u hierin 21% BTW in mee te nemen.
 • Uw gecalculeerde exposure van toekomstige transportcapaciteit.

3. Uw benodigde kredietlimiet en kredietruimte bepalen
Uw kredietlimiet moet ten minste uw exposure dekken maar wij adviseren u om een minimale kredietruimte te hebben van 15% van uw kredietlimiet. Houdt u ook alvast rekening met extra kredietruimte als u in de toekomst transportboekingen wilt gaan doen? U kunt uw kredietlimiet verhogen door het overleggen van aanvullende zekerheden.

4. Aanvullende financiële zekerheden overleggen
Als uw kredietlimiet niet voldoende is, zult u aanvullende financiële zekerheden moeten overleggen. U kunt gebruik maken van een parent company guarantee, security deposit agreement en/of een bankgarantie. Hier vindt u de aanvraag documenten.

Voorbeeld

Hieronder een voorbeeld van een berekening van uw benodigde kredietlimiet:

Een partij wil graag actief worden op het TTF en gas vanaf TTF naar een marktgebied aangrenzend aan ons netwerk brengen, hij heeft hiervoor Erkenning A nodig. De gewenste exit capaciteit op het grenspunt naar het andere marktgebied is 200.000 kWh per uur per jaar en het exit tarief is €2,50. U heeft een actual imbalance van € 10.000,--. Het benodigde krediet kan als volgt berekend worden:

 • De vaste onbalans reservering bedraagt € 100.000,--
 • Actual imbalance € 10.000,--
 • Reservering als gevolg van geboekte transportcontracten: 200.000 kWh* 1/12 * € 2,50 * 3 = € 125.000,--

In dit voorbeeld zal een krediet benodigd zijn van minimaal € 225.000,--. Rekening houdend met een minimale kredietruimte van 15% zal een krediet van minimaal € 277.300,-- geadviseerd worden.

Indien uw organisatie beschikt over een Nederlandse BTW-code, dient u 21% BTW mee te nemen in de berekening.

Als u uw erkenning heeft verkregen, dient u voldoende kredietwaardig te blijven in relatie tot uw (beoogde) verplichtingen. U kunt meer hierover lezen in Kredietwaardigheid indien u actief bent (vanaf 1 januari 2019).

Overzicht kredietwaardigheid en exposure shippers

Kredietlimiet

- Exposure = Kredietruimte

Som van:

 • Analyse van jaarrekeningen shipper door GTS
 • Additionele financiële zekerheden
 

Som van:

 • Vaste onbalans reservering
 • OV-exit reserveringen
 • Exposure uit transportboekingen
 • Openstaande facturen gecontracteerde capaciteit (> 60 dagen)
 • Actuele onbalans (tot oneindig)
 

Te besteden bedrag:

 • In euro
 • Percentage reeds besteed

 

Bekijk alle veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • Ja, u kunt ons verzoeken (een gedeelte van) uw aanvullende zekerheden te retourneren als u verwacht dat u het aanvullende krediet niet langer nodig zult hebben. De financiële zekerheden dienen tenminste 2 maanden langer geldig te zijn dan de einddatum ven het langstlopende transportboekingscontract. Als bijvoorbeeld een transportcontract afgelopen is, komt er kredietruimte beschikbaar. Uw kredietlimiet moet ten minste uw exposure dekken maar wij adviseren u om een minimale kredietruimte te hebben van 15% van uw kredietlimiet. Houdt u ook alvast rekening met extra kredietruimte als u in de toekomst transportboekingen wilt gaan doen?

 • Het aangepaste kredietwaardigheidsbeleid raakt elke klant. Een groot aantal klanten zal haar aanvullende zekerheden dienen te verhogen c.q. te verlengen. De impact hiervan kost ons de benodigde tijd. We verzoeken klanten hun finale aanvullende zekerheden vóór 1 november 2018 aan ons aan te leveren; een finale zekerheid is een geldige zekerheid die door ons geaccepteerd is. Zekerheden die we ontvangen na 1 november 2018 zullen we op basis van ‘best effort’ in behandeling nemen.  

 • Nee, indien op uw organisatie een geldige entrepot-regeling van toepassing is, mag u de BTW buiten beschouwing laten bij het berekenen van uw exposure (en daarmee ook de kredietlimiet).

 • Aan de RNB-reservering zal BTW toegevoegd worden indien uw organisatie onder een Nederlandse BTW-code geregistreerd is én niet beschikt over een geldige entrepot-regeling. Gedurende de tweede helft van september 2018 zal GTS de RNB-reservering aanpassen, waarna deze direct zichtbaar is in Gasport met ingang van januari 2019.

 • Gedurende de tweede helft van september wordt de TTF-reservering (€ 50.000) beëindigd per 1 januari 2019. Op dezelfde datum start de onbalansreservering (€ 100.000). Daarnaast wordt op 1 januari de RNB-reservering getoond inclusief BTW (indien van toepassing). Deze wijzigingen zijn eind september reeds zichtbaar in Gasport. Extra aangeleverde zekerheden zullen na verwerking ook direct zichtbaar zijn in Gasport.

  De BTW op alle services (o.a. gecontracteerde capaciteit) en de aangepaste dagonbalans zullen niet eerder dan gasdag 1 januari 2019 zichtbaar zijn.

 • Lopende additionele zekerheden die voorzien zijn van een einddatum worden door GTS in het nieuwe beleid met 4 maanden verkort (in plaats van de huidige 2 maanden). Indien uw exposure door het aangepaste beleid de laatste 2 maanden niet meer gedekt is, dient u deze zekerheid te verlengen (amendment bankgarantie) of een nieuwe zekerheid te sturen (parent company guarantee, surety agreement).

 • Eenmaal per dag om zes uur ’s morgens stuurt GTS de beschikbare kredietruimte per klant naar Prisma. Gedurende de periode dat het spent percentage van 100% overschreden is, kunt u geen transportcapaciteit contracteren.