Kredietwaardigheid bij aanvraag

Wat zijn de eisen voor kredietwaardigheid bij aanvraag erkenning?

U bent voldoende kredietwaardig in relatie tot uw beoogde verplichtingen. Dat wil zeggen u voldoet aan de eisen voor financiële zekerheidstelling die past bij uw exposure. De regels hiervoor zijn opgenomen in Bijlage 1 van de Transportvoorwaarden Gas-LNB.

Uw exposure bestaat uit:

 • Reservering voor TTF, OV-exit en/of toekomstige transportboekingen.
 • Exposure door contracteren van diensten.
 • Initiële onbalans exposure; afhankelijk van de maximale te transporteren hoeveelheid gas bij start van uw licentie. Daarna wordt dagelijks bekeken wat de actuele onbalansexposure is, de initiële onbalans exposure wordt vervangen indien de actuele onbalansexposure hoger is.

Initiële onbalans exposure

Het jaargemiddelde van de neutral gasprijs van het afgelopen jaar wordt gebruikt voor de bepaling van de initiële onbalans exposure bij aanvraag van een erkenning.

De jaargemiddelde neutrale gasprijs 2017 bedraagt 0,01737866 €/kWh.

Kredietlimiet

Uw kredietlimiet wordt vastgesteld op basis van uw financiële gegevens of op basis van (aanvullende) zekerheden. Voor elke shipper stellen wij een initiële kredietlimiet vast. Hiervoor wordt door ons een financiële analyse van uw bedrijf uitgevoerd. De kredietlimiet dient in ieder geval uw (verwachte) exposure te dekken. Het is uw verantwoordelijkheid om een kredietlimiet te hebben en te houden die past bij uw beoogde verplichtingen en past bij uw exposure. Uw kredietlimiet moet te allen tijde ten minste uw exposure dekken. We adviseren u om een kredietruimte te hebben van tenminste 15% van uw kredietlimiet. U kunt uw kredietlimiet verhogen door het overleggen van aanvullende financiële zekerheden.

De aanvullende financiële zekerheden die wij accepteren zijn Parent Company Guarantee, Security Deposit en Bankgaranties. De financiële zekerheden dienen tenminste 2 maanden langer geldig te zijn dan de einddatum van het langstlopende transportcontract.

Hoe verloopt het proces van kredietwaardigheid bij aanvraag van een Licentie?

Hieronder vindt u de stappen die u moet doorlopen om te voldoen aan de kredietwaardigheideisen:

1. Onze Kredietlimiet analyse
U levert de 3 meest recente, door een accountant goedgekeurde, jaarrekeningen aan. Wij voeren conform de regels in de Transportvoorwaarden Gas-LNB de kredietanalyse uit en delen de uitkomst daarvan aan u mee.

2. Uw exposure bepalen
Uw exposure wordt bepaald door de som te nemen van de volgende onderdelen:

 • TTF reservering: € 50.000 TTF reservering als u op TTF actief wilt zijn.
 • RNB reserveringen: €50.000,- OV-exit reservering als u op RNB-exitpunten actief wilt zijn.
 • Exposure door uw transportboekingen: Hiervoor neemt u de hoogste maandfactuur van uw (beoogde) transportboeking en vermenigvuldigt deze met 3. Betreft het een boeking van 1 of 2 maanden dan vermenigvuldigt u respectievelijk met 1 en 2.
 • Initiële onbalans exposure: Hiervoor schat u in wat de maximale hoeveelheid gas is die u in een periode van drie dagen kunt leveren. Hiermee wordt bedoeld gas dat via fysieke exitpunten en/of TTF mogelijk zal kunnen stromen. Deze hoeveelheid vermenigvuldigt u met de jaargemiddelde neutrale gasprijs van het voorgaande kalenderjaar. De jaargemiddelde neutrale gasprijs 2017 bedraagt 0,01737866 €/kWh.
 • Reservering toekomstige transportboekingen (bijvoorbeeld Open Seasons).

3. Uw benodigde kredietlimiet en kredietruimte bepalen
Uw kredietlimiet moet ten minste uw exposure dekken maar wij adviseren u om een minimale kredietruimte te hebben van 15% van uw kredietlimiet. Houdt u ook alvast rekening met extra kredietruimte als u in de toekomst transportboekingen wilt gaan doen? U kunt uw kredietlimiet verhogen door het overleggen van aanvullende zekerheden.

4. Aanvullende financiële zekerheden overleggen
Als uw kredietlimiet niet voldoende is, zult u aanvullende financiële zekerheden moeten overleggen. U kunt gebruik maken van een Parent Company Guarantee, Security deposit en/of een Bankgarantie. Hier vindt u de aanvraag documenten. De financiële zekerheid dient ten minste 2 maanden langer geldig te zijn dan de einddatum van de langstlopende transportboeking.

Voorbeeld
Hieronder een voorbeeld van een berekening van uw benodigde kredietlimiet:

Een partij wil graag actief worden op het TTF en gas vanaf TTF naar een marktgebied aangrenzend aan ons netwerk brengen, hij heeft hiervoor Erkenning A nodig. De gewenste exit capaciteit op het grenspunt naar het andere marktgebied is 200.000 kWh per uur per jaar en het exit tarief is €2,50. Het benodigde krediet kan als volgt berekend worden:

 • De vaste reservering voor partijen die actief willen worden op TTF bedraagt €50.000,-
 • Reservering als gevolg van geboekte transportcontracten: 200.000 kWh* 3/12 * €2,50 = €125.000.-
 • Initiële onbalansrisico: Inschatting van het maximaal te transporteren volume door deze partij bedraagt 200.000 kWh *  24 * 3 dagen *neutrale gasprijs €0,01737866 (tarief 2017) = € 250.226,87

In dit voorbeeld zal een krediet benodigd zijn van minimaal € 425.226,87

Als u uw erkenning heeft verkregen, dient u voldoende kredietwaardig te blijven in relatie tot uw (beoogde) verplichtingen. U kunt meer hierover lezen in Kredietwaardigheid indien u actief bent.

Overzicht kredietwaardigheid en exposure shippers

Kredietlimiet

- Exposure = Kredietruimte

Som van:

 • Analyse van jaarrekeningen shipper door GTS
 • Additionele financiële zekerheden
 

Som van:

 • TTF reserveringen
 • OV-exit reserveringen
 • Exposure uit transportboekingen
 • Openstaande transportboekings-facturen (> 60 dagen)
 • (Initiële) Onbalans exposure
 • Overig reservering (Open Season ed)
 

Te besteden bedrag:

 • In euro
 • Percentage reeds besteed

 

Bekijk alle veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • Ja, de hoogte van het benodigde krediet kan variëren. Uw krediet dient uw exposure te dekken. In het geval uw exposure wijzigt, heeft dit invloed op uw benodigd krediet. Een gedetailleerde uitleg over de opbouw van de exposure is hier te vinden.

  - Verhogen
  U kunt uw kredietlimiet verhogen door het tijdig overleggen van aanvullende financiële zekerheden. De aanvullende financiële zekerheden die GTS accepteert zijn Parent Company Guarantee en Security Deposit en/of een Bank Guarantee. De standaarden kunt u hier vinden.

  - Verlagen:
  U kunt ons verzoeken (een gedeelte van) uw aanvullende zekerheden te retourneren als u verwacht dat u het aanvullende krediet niet langer nodig zult hebben. Als bijvoorbeeld een transportcontract afgelopen is, komt er kredietruimte beschikbaar.

  De financiële zekerheden dienen tenminste 2 maanden langer geldig te zijn dan de einddatum ven het langstlopende transportboekingscontract.

 • Ja, u kunt ons verzoeken (een gedeelte van) uw aanvullende zekerheden te retourneren als u verwacht dat u het aanvullende krediet niet langer nodig zult hebben. De financiële zekerheden dienen tenminste 2 maanden langer geldig te zijn dan de einddatum ven het langstlopende transportboekingscontract. Als bijvoorbeeld een transportcontract afgelopen is, komt er kredietruimte beschikbaar. Uw kredietlimiet moet ten minste uw exposure dekken maar wij adviseren u om een minimale kredietruimte te hebben van 15% van uw kredietlimiet. Houdt u ook alvast rekening met extra kredietruimte als u in de toekomst transportboekingen wilt gaan doen?

 • Ja, de hoogte van de verleende financiële zekerheid kan aangepast worden. Uw kredietlimiet moet ten minste uw exposure dekken maar wij adviseren u om een minimale kredietruimte te hebben van 15% van uw kredietlimiet. Houdt u ook alvast rekening met extra kredietruimte als u in de toekomst transportboekingen wilt gaan doen?

 • Periodiek voeren wij een kredietanalyse op uw bedrijf uit. De hoogte van het door ons toegekende kredietlimiet wordt opnieuw vastgesteld en aan u medegedeeld.

 • De financiële zekerheden dienen tenminste 2 maanden langer geldig te zijn dan de einddatum van het langstlopende transportboekingscontract.