Incremental capaciteitsproces

Op 6 april 2017 wordt de Verordening (EU) 2017/459 van kracht. Gasunie Transport Services zal het incrementele capaciteitsproces invulling geven op de wijze zoals beschreven in de genoemde verordening (zie artikel 22 tot en met 31).

Doelstelling van de verordening is het proces van incrementele capaciteit te harmoniseren. Hiertoe voeren de transmissiesysteembeheerders (TSO), ten minste in elk oneven jaar, onmiddellijk na het begin van de jaarlijkse jaarcapaciteitsveiling gezamenlijk de processen uit betreffende de beoordeling van de marktvraag naar incrementele capaciteit en betreffende het verrichten van technische studies op het gebied van incrementele-capaciteitsprojecten voor hun gezamenlijke interconnectiepunten. De eerste beoordeling van de vraag wordt in 2017 bij de inwerkingtreding van deze verordening (6 april 2017) gestart.

De belangrijkste stappen in het incrementele capaciteitsproces zijn:

 1. Vaststellen van de indicatieve capaciteitsbehoefte
  Dit is de non binding demand assesment fase waarin marktpartijen hun capaciteitsbehoefte middels het demand indication formulier bij de verschillende TSO’s kenbaar maken. In overleg met andere TSO’s zal besloten worden of de non binding demand indications van de marktpartijen aanleiding geeft om incrementele capaciteit aan te bieden en de volgende fase te starten.
 2. Ontwerpfase
  In deze fase worden technische studies uitgevoerd naar en een financiële beoordeling gemaakt van de te nemen maatregelen. Samen met andere TSO’s worden projecten gedefinieerd voor het realiseren van incrementele capaciteit. Nadat de marktpartijen geconsulteerd zijn over de plannen van de TSO’s worden de definitieve projectvoorstellen door de TSO’s opgesteld.
 3. Goedkeuring van de projectvoorstellen
  De projectvoorstellen worden voor goedkeuring ingediend bij de nationale toezichthouders.
 4. Vaststellen van de definitieve en capaciteitsbehoefte
  De te ontwikkelen incrementele capaciteit wordt op de veiling aangeboden. De uitkomsten van de veiling, binding demand assesment, zullen gebruikt worden als input voor een economische test waarvan de parameters door de nationale toezichthouders vooraf bepaald worden. De uitkomst van de economische test is bepalend of de voorgestelde projecten ook daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden.
 5. Realisatie van de projecten die slagen voor de economische test.

Het proces donderdag 6 april starten met het vaststellen van de indicatieve capaciteitsbehoefte. Hiervoor is op de website van GTS een demand indication (DI) formulier te downloaden.

Marktpartijen hebben vanaf 6 april 2017 acht weken de tijd om hun capaciteitsbehoefte kenbaar te maken. Deadline voor het insturen van het DI formulier is 1 juni 2017. Uiterlijk acht weken na de deadline voor het indienen van het DI formulier, 27 juli 2017, zal GTS een verslag inzake de marktvraagbeoordeling op de website te publiceren waarna het besluit genomen wordt of de ontwerpfase van het proces van start gaat.