Incrementele capaciteitsproces 2017-2019

Op 6 april 2017 wordt de Verordening (EU) 2017/459 van kracht. Gasunie Transport Services zal het incrementele capaciteitsproces invulling geven op de wijze zoals beschreven in de genoemde verordening (zie artikel 22 tot en met 31).

Doelstelling van de verordening is het proces van incrementele capaciteit te harmoniseren. Hiertoe voeren de transmissiesysteembeheerders (TSO), ten minste in elk oneven jaar, onmiddellijk na het begin van de jaarlijkse jaarcapaciteitsveiling gezamenlijk de processen uit betreffende de beoordeling van de marktvraag naar incrementele capaciteit en betreffende het verrichten van technische studies op het gebied van incrementele-capaciteitsprojecten voor hun gezamenlijke interconnectiepunten. De eerste beoordeling van de vraag wordt in 2017 bij de inwerkingtreding van deze verordening (6 april 2017) gestart.

De belangrijkste stappen in het incrementele capaciteitsproces zijn:

 1. Vaststellen van de indicatieve capaciteitsbehoefte
  Dit is de non binding demand assesment fase waarin marktpartijen hun capaciteitsbehoefte middels het demand indication formulier bij de verschillende TSO’s kenbaar maken. In overleg met andere TSO’s zal besloten worden of de non binding demand indications van de marktpartijen aanleiding geeft om incrementele capaciteit aan te bieden en de volgende fase te starten.
 2. Ontwerpfase
  In deze fase worden technische studies uitgevoerd naar en een financiële beoordeling gemaakt van de te nemen maatregelen. Samen met andere TSO’s worden projecten gedefinieerd voor het realiseren van incrementele capaciteit. Nadat de marktpartijen geconsulteerd zijn over de plannen van de TSO’s worden de definitieve projectvoorstellen door de TSO’s opgesteld.
 3. Goedkeuring van de projectvoorstellen
  De projectvoorstellen worden voor goedkeuring ingediend bij de nationale toezichthouders.
 4. Vaststellen van de definitieve en capaciteitsbehoefte
  De te ontwikkelen incrementele capaciteit wordt op de veiling aangeboden. De uitkomsten van de veiling, binding demand assesment, zullen gebruikt worden als input voor een economische test waarvan de parameters door de nationale toezichthouders vooraf bepaald worden. De uitkomst van de economische test is bepalend of de voorgestelde projecten ook daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden.
 5. Realisatie van de projecten die slagen voor de economische test.

Het proces donderdag 6 april starten met het vaststellen van de indicatieve capaciteitsbehoefte. Hiervoor is op de website van GTS een demand indication (DI) formulier te downloaden.

Marktpartijen hebben vanaf 6 april 2017 acht weken de tijd om hun capaciteitsbehoefte kenbaar te maken. Deadline voor het insturen van het DI formulier is 1 juni 2017. Uiterlijk acht weken na de deadline voor het indienen van het DI formulier, 27 juli 2017, zal GTS een verslag inzake de marktvraagbeoordeling op de website te publiceren waarna het besluit genomen wordt of de ontwerpfase van het proces van start gaat.

Conform hetgeen vastgelegd is in Verordening (EU) 2017/459 (NC CAM) die op 6 april 2017 van kracht is geworden heeft GTS een market demand assessment uitgevoerd met als doel inzicht te krijgen in de behoefte aan additionele capaciteit op interconnectiepunten  van marktpartijen.

Demand assesment NCG 137 kB 27 jul 2017
Demand assesment TTF ZTP 392 kB 27 jul 2017
Demand assesment TTF ZTPL 397 kB 27 jul 2017
Demand assesment TTF BBL 124 kB 27 jul 2017
Demand assesment TTF GASPOOL 704 kB 27 jul 2017

Conform hetgeen vastgelegd is in Verordening (EU) 2017/459 (NC CAM) die op 6 april 2017 van kracht is geworden heeft GTS in de periode april tot en met juli 2017 een market demand assessment uitgevoerd met als doel inzicht te krijgen in de behoefte aan additionele capaciteit op interconnectiepunten van marktpartijen. De uitkomsten van deze demand assessment zijn vertaald in concrete voorstellen voor uitbreiding van capaciteit. De documenten met deze voorstellen zijn vanaf vandaag tot en met 19 december 2017 ter consultatie beschikbaar op onze website. De additionele capaciteit die uiteindelijk beschikbaar komt op basis van de uitkomsten van deze consultatie en goedkeuring van de regulators, wordt in de jaarveiling van 2019 op PRISMA aangeboden.

Op basis van de vraagindicatie en de consultatie hebben GTS en Gasunie Deutschland en GASCADE, twee gecoördineerde projectvoorstellen (een voor Duitsland, een voor Nederland) ten behoeve van het incrementele capaciteitsproces 2017 opgesteld. Deze projectvoorstellen zijn op 15 februari ter goedkeuring bij BundesNetzAgentur en Autoriteit Consument & Markt ingediend. Beide nationale toezichthouders hebben de projectvoorstellen goedgekeurd. De incrementele capaciteit wordt aangeboden in de jaarveiling van 2019.  

Op grond van artikel 28 lid 3 Verordening (EU) 2017/459 dient GTS uiterlijk twee maanden voordat incrementele capaciteit op de veiling wordt aangeboden i) informatie t.a.v. de capaciteit en ii) een modelcontract van de aangeboden capaciteit te publiceren.

De informatie over de capaciteit is allemaal opgenomen in onderstaand projectvoorstel. Dit projectvoorstel is middels besluit ACM/17/031359 van ACM goedgekeurd.

Contracten worden via PRISMA, het capaciteitsboekingsplatform, gesloten. GTS publiceert daarom niet een modelcontract, maar de aanvullende voorwaarden voor het boeken van incrementele capaciteit. Op de veilingpagina op PRISMA wordt een checkbox die naar deze aanvullende voorwaarden verwijst, toegevoegd die een shipper moet aanvinken voordat hij incrementele capaciteit kan boeken.