Nieuwsbrief GTS oktober 2019

Oktober 2019 nieuwsbrief Gasunie Transport Service is gepubliceerd

Beste klant,

Voor u ligt onze tweede nieuwsbrief van dit jaar. Wij zijn sinds de vorige uitgave van juli 2019 druk bezig geweest en hebben veel nieuws waarvan wij u in deze uitgave op de hoogte willen brengen. Ons team leidt de verkopen en de klantenservice van de diensten van Gasunie Transport Services voor u in goede banen. Als onderdeel daarvan informeren wij u graag zo tijdig mogelijk over de voor u relevante ontwikkelingen in ons bedrijf. Wij doen dit zodat u tijdig kunt anticiperen op deze ontwikkelingen.

Met de informatie in deze nieuwsbrief bent u weer volledig op de hoogte wat u de komende periode van ons kunt verwachten.
Mocht u hier vragen over hebben, dan staan onze medewerkers van de Customer Desk u uiteraard graag te woord.

Ik wens u veel leesplezier!

Harmen Kremer
Manager Sales & Customer Service

Laatste fase implementatie NC TAR

In de afgelopen periode hebben we u meegenomen in de overgang naar de nieuwe NC TAR tariefstructuren per 1 januari 2020. In de juli nieuwsbrief hebben we diverse elementen van de overgang en implementatie toegelicht. Vervolgens hebben we in september een tweetal rekentools en de Engelse vertaling van de drie door NC TAR gewijzigde gascodes op de website geplaatst en is op 17 september 2019 de consultatie van de concept TSC 2020 gestart. Met nog ruim twee maanden te gaan tot 1 januari 2020 gaan we de laatste fase van de implementatie in en willen we u graag informeren over de volgende zaken:

 • Administratieve migratie capaciteitscontracten
 • Aanpassing facturen
 • Omzetting backhaul producten naar entry- en exitcapaciteit
 • Introductie Virtual Point for distribution Companies (VPC)
 • Aanpassingen GTS website

Administratieve migratie capaciteitscontracten

In de NC TAR tariefstructuur worden 5 standaard capaciteitsproducten onderscheiden, te weten: jaar-, kwartaal-, maand-, dag- en within-day capaciteitsproducten. Voor elk van deze standaardproducten heeft ACM in haar tarievenbesluit 2020 de reserveringsprijzen voor 2020 vastgesteld. Door per boeking één capaciteitsproduct vast te leggen ontstaat er een 1-op-1 relatie tussen boeking, capaciteitsproduct en reserveringsprijs vanaf het moment van contractering tot en met facturering.

Zoals toegelicht in onze nieuwsbrief van juli worden capaciteitsboekingen, die zijn gecontracteerd na 3 juli 2019 en met startdatum in of na 2020, geadministreerd volgens de nieuwe tariefstructuur: elke capaciteitsboeking kent één van de vijf mogelijke capaciteitsproducten. De reeds bestaande capaciteitsboekingen (met een einddatum vanaf 1 januari 2020) zijn nu nog geadministreerd conform de huidige tariefstructuur. Na de migratie zullen ook deze bestaande boekingen conform de nieuwe tariefstructuur zijn geadministreerd waardoor per capaciteitsboeking de 5 standaard capaciteitsproducten kunnen worden onderscheiden. De migratie betreft dus het op andere wijze administreren van de bestaande boekingen om aan te sluiten bij de nieuwe tariefstructuur (standaard capaciteitsproducten en reserveringsprijzen); de transportovereenkomst wijzigt niet.

Hieronder volgt een uitgebreide omschrijving van de wijze waarop we migreren en welke uitgangspunten en planning we hierbij hanteren. Een aantal boekingen vraagt in de migratie onze speciale aandacht waarvoor we de capaciteitshouders persoonlijk zullen benaderen voor een toelichting.

Uitgangspunten migratie
De volgende uitgangspunten zijn van toepassing:

 • Alle boekingen met een einddatum vanaf 1 januari 2020 die zijn vastgelegd in de huidige tariefstructuur en geen 1-op-1 relatie hebben met een standaard capaciteitsproduct (hierna: bestaande boekingen), zullen worden gemigreerd.
 • Bestaande boekingen die geen contracted en usage rights meer hebben in of na 2020 (oftewel: boekingen met een nul-capaciteit) zullen niet worden gemigreerd.
 • Alleen het deel van de bestaande boeking voor de periode vanaf 1 januari 2020 wordt gemigreerd. Gecontracteerde capaciteiten tot en met 31 december 2019 blijven vastgelegd volgens de huidige tariefstructuur en wijzigen niet. Het gebruiksrecht (oftewel de usage rights) gedurende de hele looptijd van de bestaande boeking wijzigt niet door de migratie. 
 • Bestaande boekingen worden op de voor een shipper meest voordelige manier gemigreerd naar een set van standaard producten. Voor details zie migratiemethodiek hieronder.
 • Alle shippers met bestaande boekingen die zijn omgezet naar de nieuwe tariefstructuur worden na de migratie zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de gewijzigde vastlegging van hun boekingen, zie hiervoor ook het onderdeel communicatie hieronder.

Migratiemethodiek
Hoe worden de bestaande capaciteitscontracten omgezet naar de standaard capaciteitsproducten?
Bestaande boekingen zullen anders worden vastgelegd, zodat ze aansluiten bij de 5 standaard capaciteitsproducten. Voor de capaciteitsproducten kwartaal, maand, dag en within-day zijn de aanvangsdatum, aanvangstijd en duur gelijk voor interconnectiepunten en binnenlandse punten. Voor het jaarcapaciteitsproduct is het verschillend. Voor interconnectiepunten geldt dat op basis van artikel 9 van de netwerkcode betreffende capaciteitstoewijzingsmechanismen (NC CAM) een jaarcapaciteitsproduct aanvangt op 1 oktober van enig jaar. Voor binnenlandse punten kan een jaarcapaciteitsproduct op elke gasmaand aanvangen.

Voorbeeld: een bestaande jaarboeking (met maandfactor 1/12) van 1 maart 2018 tot 1 maart 2022 zal voor de periode vanaf 1 januari 2020 worden vastgelegd als meerdere jaarcapaciteitsproducten:

 • Voor binnenlandse punten resulteert dit in 3 jaarcapaciteitsproducten voor de perioden:
  i) 1-1-2020 tot 1-1-2021, ii) 1-1-2021 tot 1-1-2022 en iii) 1-1-2022 tot 1-3-2022.
 • Voor interconnectiepunten resulteert dit in 3 jaarcapaciteitsproducten voor de perioden:
  i) 1-1-2020 tot 1-10-2020, ii) 1-10-2020 tot 1-10-2021 en iii) 1-10-2021 tot 1-3-2022. 

Hoe passen wij  optimalisatie van capaciteitsproducten toe?
Voor een beperkt aantal boekingen geldt dat deze met de migratie geoptimaliseerd worden. Wanneer het 'bovenliggende' capaciteitsproduct goedkoper is, worden de capaciteitsproducten omgezet naar het bovenliggende capaciteitsproduct. Wanneer de nieuwe boeking een langere periode beslaat dan de oude boeking, wordt voor de extra periode alleen de contracted geboekt. Er wordt voor deze extra periode geen usage rights toegekend. De facturering van de gemigreerde boeking sluit aan bij het jaarcapaciteitsproduct; de reserveringsprijs van het jaarcapaciteitsproduct zal over 12 maanden in rekening worden gebracht.

Voorbeeld: een bestaande boeking van 1 januari 2020 tot en met 30 november 2020 wordt in principe vastgelegd als 3 kwartaalcapaciteitsproducten en 2 maandcapaciteitsproducten. Echter, het jaarcapaciteitsproduct van 1-1-2020 tot 1-1-2021 is goedkoper. Deze bestaande boeking zal dus worden omgezet naar een jaarcapaciteitsproduct, waarbij de usage rights voor december 2020 nul is. Over alle maanden januari 2020 tot en met december 2020 zal worden gefactureerd volgens de formule zoals hieronder opgenomen bij 'aanpassing facturen'.

Berekening waarde capaciteitsproduct met behulp van 'duration'.
Ten behoeve van de facturering wordt in de NC TAR tariefstructuur een zogenaamde 'product duration' en 'invoice duration' vastgelegd. De 'product duration' is de looptijd van het capaciteitsproduct in aantal dagen (voor within-day is dit 1). De 'invoice duration' is het aantal dagen van de betreffende te factureren maand (voor within-day is dit het aantal uren waarvoor het within-day product is geboekt). Dit betekent dat voor een capaciteitsproduct waarin een schrikkeldag valt, een dag extra wordt meegenomen in de berekening.

Voorbeeld: een bestaande jaarboeking van 1 mei 2019 tot 1 mei 2020 wordt in de nieuwe tariefstructuur omgezet in een jaarcapaciteitsproduct van 1-1-2020 tot 1-5-2020. Dit jaarcapaciteitsproduct heeft een 'product duration' van 366 dagen omdat de schrikkelmaand februari 2020 erin valt. Dit betekent dat de factuur voor januari 2020 31/366ste van het jaarcapaciteitsproduct zal bedragen. Zie hiervoor ook het onderdeel factureren hieronder.

Overgedragen transportcapaciteit (oftewel: een ToC) neemt hierbij de product duration over de originele boeking. Voor overgedragen gebruiksrecht (oftewel: ToU) geldt dat deze om IT technische redenen allemaal worden geadministreerd als een jaarcapaciteitsproduct. Dit heeft voor u als shipper geen financiële consequenties en geen gevolgen voor het gebruiksrecht (usage rights).

Planning en communicatie
Wanneer vindt de migratie plaats?
In week 45 (4 tot en met 8 november 2019) zal de migratie van de bestaande boekingen plaatsvinden. Eind december 2019 zullen de capaciteitscontracten die na de initiële migratie nog zijn geboekt in de huidige tariefstructuur worden gemigreerd.

Kan ik in de migratieperiode vrijelijk capaciteit boeken of verhandelen?
U kunt in de migratieperiode gewoon capaciteit contracteren. We verzoeken u wel om tijdens de dagen dinsdag 5 en woensdag 6 november geen overdracht van transportcapaciteit (ToC) en/of het gebruikrecht (ToU) te contracteren via PRISMA. Overdracht van transportcapaciteit en/of gebruiksrecht die betrekking heeft op te migreren boekingen zullen mogelijk resulteren in een foutmelding. We verzoeken u daarom om ToC en ToU aanvragen tijdens deze dagen aan onze Customerdesk te sturen door gebruik te maken van het transferformulier. Wij zullen ze dan voor u afhandelen.

Hoe weet ik welke contracten zijn gemigreerd en op welke wijze?
Na de migratie zullen we u zo snel mogelijk informeren over de gewijzigde administratieve vastlegging van uw boekingen. U ontvangt een overzicht van al uw gemigreerde boekingen. Dit is een Excel bestand met een overzicht van al uw bestaande boekingen en de omzetting daarvan naar standaard capaciteitsproducten.

Aanpassing facturen

Vanaf 1 januari 2020 wijzigt als gevolg van de implementatie NC TAR ook de lay-out van de factuurspecificatie. Het voorblad blijft zoals u het gewend bent. De wijzigingen betreffen de 'Contracted', 'Correctie Contracted' en de 'Exceeding' facturen.

Wat wijzigt er in de 'Contracted', 'Correctie Contracted' factuur?
De factuurspecificatie zal vanaf 1 januari 2020 bestaan uit 2 Excel werkbladen. Het eerste werkblad 'general' bevat de algemene klant en boeking gegevens. Het tweede werkblad 'specification' bevat een lijst van alle te factureren capaciteitsproducten in de betreffende gasmaand. De nieuwe informatievelden op het tweede werkblad zijn:

 • Capacity product: het gecontracteerde capaciteitsproduct (year; quarter; month; day; within-day)
 • Product: entry/exit - firm/interruptible.
 • Product duration: looptijd van het product in aantal dagen (voor within-day is dit 1)
 • Invoice duration: het aantal dagen van de te factureren gasmaand (voor within-day is dit het aantal uren waarvoor het within-day product is gecontracteerd).
 • Reserve price: de reserveringsprijs voor het betreffende capaciteitsproduct

Hoe wordt het factuurbedrag berekend?
Het factuurbedrag voor gecontracteerde vaste entry en exit capaciteitsproducten wordt berekend zoals beschreven in artikel 5.1.2.  van de concept TSC 2020, te weten:
waarbij:

 • ACf         =   factuurbedrag in euro’s voor het betreffende capaciteitsproduct
 • Cap        =   de gecontracteerde capaciteit in kWh/h;
 • RP          =   de reserveringsprijs van het betreffende capaciteitsproduct;
 • AP          =   indien van toepassing veilingpremie;
 • Hm          =   invoice duration;
 • Hp           =   product duration;

De berekening voor afschakelbare en wheeling capaciteitsproducten is beschreven in artikelen 5.1.3 en 5.2.1 van de concept TSC 2020.

Wat wijzigt er in de 'Exceeding' factuur?
Het tweede werkblad van de factuurspecificatie bevat de reserveringsprijs als tarief voor de exceeding. De reserveringsprijs voor de betreffende exceeding is gelijk aan het tarief van het maandcapaciteitsproduct op het betreffende netwerkpunt.

Zijn er voorbeeldfacturen beschikbaar?
Ja. Via deze link komt u op onze website waar voorbeeldenfacturen te vinden zijn.

Omzetting backhaul producten naar entry- en exitcapaciteit

Per 1 januari 2020 worden kosten die gerelateerd zijn aan het contracteren van entry- en exitcapaciteit gedekt door de all-in entry- en exittarieven. In verband hiermee komt de 'separate' dienst backhaul entry- en exitcapaciteit per 1-1-2020 te vervallen. Backhaul producten worden tot 1-1-2020 aangeboden in tegenstroom van de fysieke gasstroom. We blijven vanaf 1-1-2020  capaciteit aanbieden in tegenstroom van de fysieke gasstroom. Het backhaul product wordt vervangen door vaste capaciteit, het backhaul level 1 product wordt vervangen door afschakelbare capaciteit. Deze wijziging kan per 1-1-2020 gevolgen hebben voor de op PRISMA aangeboden gebundelde capaciteitsproducten op internconnectiepunten.

Introductie Virtual Point for distribution Companies (VPC)

Vanaf 1 januari 2020 gelden voor alle RNB exitpunten gelijke reserveringstarieven. Dit maakt het mogelijk om het boekings- en factureringsproces te optimaliseren/versimpelen. Om het aantal contracten te minimaliseren gaat GTS vanaf 2020 alle RNB exitcapaciteiten per shipper totaliseren en vastleggen op een nieuw (virtueel) RNB-exitpunt; het Virtual Point for distribution Companies  (VPC).

Wij hebben een Excel bestand ontwikkeld welke het doel heeft om shippers uit te leggen hoe de berekende capaciteiten en kosten tot stand komen. Zie onze website voor meer informatie over het boeken van capaciteit op RNB exit punten. Het Excel bestand is onderaan deze pagina te vinden.  Allocaties blijven plaatsvinden op de individuele RNB exit punten.

In verband met het hierboven genoemde vervallen van de dienst backhaul zal vanaf 1 januari 2020 de huidige dienstverlening op het VPI worden aangepast. Voor gas dat uit een distributienetwerk op het GTS-netwerk wordt ingevoed, moet op het VPC voldoende entry capaciteit geboekt worden door de shipper. De entry capaciteit kan geboekt worden door het formulier 'Aanvraag boeking entry en/of exit capaciteit' ingevuld op te sturen naar onze Customer Desk.

Aanpassingen GTS website

De nieuwe tariefstructuur en voorwaarden zullen ook leiden tot diverse aanpassingen op onze website en in de aanvraagformulieren. Een aantal aanpassingen heeft al plaatsgevonden. Omdat de huidige tariefstructuur nog voor de rest van het jaar 2019 van toepassing is, kunnen we deze nog niet verwijderen. Daarom wordt er bij aanpassingen gekozen om een kopje 'wat gaat er veranderen vanaf 1-1-2020' toe te voegen aan bestaande pagina’s op onze website. Op deze wijze blijft de huidige werkwijze behouden en maken we duidelijk wat er gaat veranderen. We verwachten eind 2019 / begin 2020 de informatie over de huidige tariefstructuren te vervangen door informatie over de nieuwe tariefstructuur.


 

VIPs van start per 1 april 2020

Op 20 mei 2019 maakten wij bekend dat met betrekking tot virtuele interconnectiepunten (VIPs) een hybride model ingevoerd zal worden. In dit model kunnen bestaande contracten op het interconnectiepunt (IP) blijven waarop ze afgesloten zijn. De eigenaar van de capaciteit kan er voor kiezen om de capaciteit over te brengen naar het VIP. Nieuwe capaciteit kan niet meer op het IP geboekt worden, alleen op het VIP.

Alle shippers met gecontracteerde capaciteit na 1 januari 2020 zijn bevraagd of zij hun capaciteit over willen brengen naar het VIP. De meerderheid heeft er voor gekozen om dat vooralsnog niet te doen. Shippers kunnen via een specifieke dienst in een later stadium er alsnog voor kiezen om hun capaciteit naar het VIP te brengen.

We hebben de werkzaamheden zo gepland dat VIPs op 1 april 2020 van start kunnen gaan. Dat leidt tot de volgende mijlpalen:

 • November 2019: GTS en de aangrenzende netwerkbeheerders testen de nieuwe manier van elektronisch communiceren die voor dit model nodig is.
 • In januari 2020 kunnen shippers testen of het nomineren op het VIP goed werkt.
 • Na succesvolle afronding van de testperiode zullen wij begin februari 2020 contracten gaan verplaatsen naar het VIP (voor zover de contracteigenaar daar akkoord voor heeft gegeven).
 • Op 16 maart 2020 zal de eerste veiling voor maandcapaciteit op VIPs (voor de maand april 2020) plaatsvinden. De resultaten van de kwartaalveiling voor tweede kwartaal (april tot en met juni 2020), die start op 3 februari 2020, zullen als bestaande contracten op het IP behandeld worden.

 

Zebra gasleiding vanaf 2021 onderdeel van ons netwerk

De extra hogedruknetten in Zuidwest-Nederland, waaronder de ZEBRA gasleiding, worden vanaf 2021 onderdeel van ons landelijk gastransportnetwerk. Inmiddels is er een integratie projectteam samengesteld dat bezig is met de voorbereiding in de Gasunie en GTS organisatie. De integratie omvat zowel technische als commerciële aspecten. De wet- en regelgeving, algemene voorwaarden (TSC) en tarieven zoals die voor het ons landelijk gastransportnetwerk gelden, zullen ook voor de extra hogedruknetten van toepassing zijn.

Nieuwe Netwerkpunten
De industriële netwerkpunten die nu gas ontvangen uit ZEBRA gasleiding zullen eind december 2019 met de status 'gepland' in de appendix 1 van de TSC 2020 worden opgenomen. Zodra de inrichting van de netwerkpunten compleet is, zullen deze netwerkpunten in PRISMA worden gepubliceerd en zullen wij de betreffende aangesloten industrieën inlichten dat zij hun transportcapaciteit voor de periode vanaf 1 januari 2021 kunnen (laten) boeken op PRISMA. We verwachten de inrichting compleet te hebben in de tweede helft van 2020.

De fysieke koppeling tussen het ZEBRA netwerk en het GTS netwerk zal plaatsvinden via locatie Zelzate (entry) en zal onderdeel zijn van het VIP-BENE. Uiteraard kunnen de afnames in het ZEBRA netwerk vanuit alle GTS entries beleverd worden.

In de komende periode zal contact worden opgenomen met de betrokken aangesloten industrieën voor verdere uitleg en afstemming.


 

Binnenkort volgt publicatie marktuitvraag incrementele capaciteitsproces

Met betrekking tot het incrementele capaciteitsproces 2019-2021 konden marktpartijen van 1 juli 2019 tot en met 25 augustus 2019 hun niet-bindende vraag naar incrementele capaciteit op de interconnectiepunten kenbaar maken. De verslaglegging van deze marktuitvraag wordt eind oktober 2019 op onze  website  gepubliceerd. Zie onze website voor meer informatie over het incrementele capaciteitsproces.


 

Wat wijzigt er bij GTS door inkoop netverliezen op regionale gastansportnetten door RNBs?

Per 1 januari 2020 hebben de regionale netbeheerders de wettelijke taak om gas in te kopen voor de netverliezen op hun net. Ten behoeven van de verrekening van deze netverliezen is in de Allocatiecode gas en de Transportcode gas LNB, de nieuwe afnamecategorie GMN geïntroduceerd. In de Allocatiecode gas is vastgelegd hoe deze netverliezen in de regionale netten worden gealloceerd aan de shipper. Bij het bepalen van de RNB-exitcapaciteit van een shipper wordt, conform de aangepaste Transportcode, tevens gebruik gemaakt van het jaarvolume bij de afnamecategorie GMN en de fracties en factoren van de afnamecategorie G2C.


 

Aanpassingen Gasport en B2B eind 2019

Als gevolg van standaardisatie en optimalisatie van de informatievoorziening zal een aantal functionaliteiten in Gasport en één B2B functionaliteit worden aangepast. We verwachten dat Gasport en B2B in december 2019 gewijzigd zijn.

Wijzigingen in Gasport

 • Alle energiehoeveelheden zullen consistent in de eenheid kWh en waar het metingen en allocaties betreft ook in MJ worden getoond. De andere eenheden (MWh, GJ en m3(n;35,17) komen te vervallen.
 • Een aantal gegevens is via meerdere menuopties op te vragen of zijn zowel in Gasport als op onze website te vinden. Omdat het om dezelfde informatie gaat, willen we het ontdubbelen. Hierdoor zullen de volgende menuopties vervallen:
  • De menuoptie 'Dispatching - Balancing - LFS'  zal vervallen. De informatie blijft beschikbaar via de menuoptie 'Historical – Balancing - LFS'.
  • De menuoptie optie 'Dispatching – NRT Allocations - NRT peak supply threshold' wordt verwijderd. Deze gegevens zijn eveneens beschikbaar in het menu 'Historical – Offline allocations – Peak Supply – NRT vs Offline treshold'
  • In de menu’s 'Dispatching – Balancering factors - Balancing parameters' en 'Historical – Balancing factors - Balancing parameters' zal een verwijzing komen naar onze website waar 'Damping parameters' en 'Bufferzones' worden gepubliceerd.
 • Een tweetal informatieblokken is destijds in Gasport opgenomen ter verduidelijking dat metingen en allocaties na versie 4 niet meer wijzigen. Inmiddels is dit voor zowel shippers als aangeslotenen helder en hebben zij hun processen hierop ingericht. Deze informatieblokken kunnen dan ook worden verwijderd. Het betreft:
  • Het 'update blokje' zoals getoond aan de rechterzijde van de Gasport homepage dat aangeeft of metingen of allocaties gewijzigd zijn.
  • De menuoptie 'Historical - Offline allocations – Change information' .
 • Als laatste zal de menuoptie 'Historical - Balancing – Quality steering signal' worden verwijderd. In 2011 is de getoonde rapportage afgesproken om de kwaliteit te duiden. Omdat de informatie afleidbaar is uit settlement gegevens en de markt inmiddels een goed beeld heeft van de kwaliteit van de POS en de SBS, is het rapport overbodig geworden.

Wijzigingen in B2B
De B2B dienst 'Analysis Monthly Summaries' komt te vervallen. Deze dienst aggregeert allocaties op gasmaand niveau. Deze data is afleidbaar uit andere B2B diensten en kan daarom vervallen.


 

Toevoeging van nominatie tegenpartij in de confirmaties (18G)

Op virtuele netwerkpunten is het in Edig@s versie 5.1 verplicht om in de confirmatie (NOMRES) berichten naast de confirmatie ook de (oorspronkelijke) nominatie van de tegenpartij mee te sturen. De codering in het NOMRES bericht geeft de betekenis aan:

 • 16G: geconfirmeerde waarden aan shipper
 • 18G: genomineerde waarden door tegenpartij

Tot nu toe is het sturen van de genomineerde waarden door de tegenpartij ('de 18G functionaliteit') nog geen onderdeel van ons NOMRES bericht op TTF vanwege de onduidelijkheid in aanduiding van de stroomrichting. Na besprekingen binnen de Edig@s werkgroep is duidelijk hoe de 18G functionaliteit geïmplementeerd moet worden.

Dit gaan we nu ook doen, als eerste in het huidige Edig@s versie 5.1 NOMRES bericht:

 • Bij de meeste nominerende partijen is de 18G functionaliteit al onderdeel van de berichtgeving. Hierin is de stroomrichting van nominaties van de tegenpartij gelijk aan de stroomrichting van de confirmatie van de shipper voor zowel entry (Z02) als exit (Z03) zoals getoond in onderstaande figuur.
 • Wij zullen - zoals aanbevolen door de Edig@s werkgroep - in onze NOMRES berichten aansluiten bij deze werkwijze. In onderstaande figuur is een voorbeeld weergegeven van het huidige Edig@s bericht waarin de 18G functionaliteit is opgenomen.

We verwachten de 18G functionaliteit, het sturen van de genomineerde waarden door de tegenpartij, eind dit jaar geïmplementeerd te hebben in onze Edig@s NOMRES berichten. We verzoeken u uw huidige systemen te controleren met betrekking tot validatie en verwerking van de confirmatieberichten, zodat als wij binnenkort starten met het uitsturen van de nieuwe NOMRES confirmatieberichten voor TTF dit geen problemen oplevert. We zullen u een week voor de exacte ingangsdatum nogmaals berichten over deze wijziging in de Edig@s 5.1 berichten.

In de loop van 2020 gaan wij over op Edig@s versie 6.0 berichten. Hierover zullen we u op een later moment informeren.