Nieuwsbrief GTS Juli 2019

Beste klant,

Met de zomervakantie in het vooruitzicht willen we u graag middels deze nieuwsbrief op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen omtrent de implementatie van NC TAR en VIPs. Daarnaast willen we u graag informeren over het opnemen van de dienst Surrender of Capacity (SoC) in het incrementele capaciteitsproces 2019. De volgende nieuwsbrief kunt u in oktober verwachten, maar indien een onderwerp eerdere communicatie vereist, zullen we u uiteraard informeren.

Update operationele implementatieaspecten NC TAR

Op 11 december 2018 heeft ACM het definitieve NC TAR besluit gepubliceerd. Hierin zijn de nieuwe tariefstructuren en voorwaarden vastgelegd zoals deze met ingang van 1 januari 2020 van toepassing zijn. Met nog een half jaar te gaan willen wij u graag in deze nieuwsbrief informeren over de volgende wijzigingen en operationele aspecten:

 • Overzicht gewijzigde elementen a.g.v. NC TAR besluit
 • Overgangsbepaling
 • IT wijzigingen vanaf 2 juli 2019 en migratie capaciteitscontracten
 • Wijzigingen in contractering op FCFS netwerkpunten
 • Introductie virtueel punt RNB capaciteit (VPC)
 • Aanpassingen Gasport
 • Aanpassingen facturen
 • Aanpassingen Nederlandse gascodes en TSC
 • Aanpassingen website

Overzicht gewijzigde elementen a.g.v. NC TAR besluit

De tabel hieronder geeft de wijzigingen als gevolg van het NC TAR besluit weer. De eerste kolom bevat de gewijzigde elementen, de tweede kolom bevat de wijzigingen zoals deze zijn beschreven in het NC TAR besluit. De elementen zijn met het NC TAR besluit vastgesteld voor 5 jaar (tot en met 2024).

Key elements NC TAR decision
Reference Price Methodology (RPM) Postage stamps for:
- Entry non-storage
- Entry storage
- Exit non-storage
- Exit storage
Reserve prices 1) - NRA establishes and publishes the reserve prices before the annual yearly capacity auction (first Monday of July).
- Reserve prices for all 5 firm capacity products (year, quarter, month, day and within-day) and for the interruptible daily capacity product for all 4 different postage stamp points
Share of allowed revenues  
- Received from entry points 40%
- Received from exit points 60%
Discount  
- Storage 60%
- LNG 0%
- Interruptible capacity 0,01%
- Wheeling 94%
Multipliers  
- For quarterly products 1.25
- For monthly products 1.50
- For daily and within-day products 1.75
Seasonal factors for non-yearly products Yes
Other services  
- Diversion
- ToC
- ToC
Service still available, no separate transaction fee applicable anymore. Costs will be remunerated in the entry and exit tariffs.
- Shift of capacity on FCFS exit points Service still available, but only under strict conditions
- Backhaul
- Gas storage service
Replaced by regular firm or interruptible entry and exit capacity
Shorthaul Cease to exits

1) Tot en met de tarieven 2019 waren jaartarieven het uitgangspunt voor alle tarieven. ACM stelde in haar tarievenbesluiten per netwerkpunt individuele jaartarieven per wettelijke taak vast voor vaste capaciteit. Voor boekingen met een contractduur korter dan 12 opeenvolgende maanden werd een maand-, dag- en within-day factorsystematiek toegepast om de tarieven behorende bij de contractduur te bepalen. De tarieven voor afschakelbare capaciteit werden berekend door vermenigvuldiging van de tarief voor vaste capaciteit met een kortingspercentage.

Vanaf het tarievenbesluit 2020 is dit gewijzigd en zijn door ACM reserveringsprijzen vastgesteld.  Reserveringsprijzen worden vastgesteld voor de 4 postzegelpunten voor de 5 vaste capaciteitsproducten en voor de afschakelbare dagcapaciteitsproducten. Multiplicatoren, seizoensfactoren en kortingen zijn dus al onderdeel van de reserveringsprijs. ACM stelt in haar tarievenbesluit ook de wheeling reserveringsprijzen vast.

Overgangsbepaling

Het NC TAR besluit en daarmee de gewijzigde Begrippen-, Tarieven- en Transportcode zijn inwerking getreden per 1 januari 2019 voor de tariefperiode vanaf 2020. Voor de tarieven en dienstverlening van GTS in 2019 (vóór de tariefperiode 2020) heeft ACM een overgangsbepaling opgenomen. Deze overgangsbepaling stelt dat de tarieven en dienstverlening in 2019 conform de Tarieven- en Transportcode zijn zoals deze luidden voor de inwerkingtreding van het NC TAR besluit. Voor de dienstverlening betekent dit het volgende:

 • Voor diversions en verhandelingen (ToC en ToU) gecontracteerd in 2019 wordt de administratieve vergoeding in rekening gebracht. Dit is ongeacht de periode waar de diversion of verhandeling betrekking op heeft. Voor diversions en verhandelingen die gecontracteerd worden vanaf 2020 wordt geen administratieve vergoeding meer in rekening gebracht;
 • De verleggingsdienst kan alleen voor de periode 2019 nog onder de huidige voorwaarden worden gecontracteerd. Vanaf de periode 1-1-2020 zijn de nieuwe voorwaarden van toepassing;
 • De diensten shorthaul, backhaul en gasopslagdienst kunnen niet meer worden gecontracteerd voor de periode vanaf 1-1-2020.

IT wijzigingen vanaf 2 juli 2019 en migratie capaciteitscontracten

Dinsdagavond 2 juli a.s. worden in aanloop naar de nieuwe tariefstructuur (per 1 januari 2020) onze IT-systemen al deels aangepast. Vanaf dat moment is het voor u als klant alleen mogelijk om capaciteit met een ingangsdatum vanaf 1-1-2020, volgens de nieuwe tariefstructuur (NC-TAR) te contracteren. Nieuwe capaciteitsboekingen met een ingangsdatum in 2019 zullen volgens de huidige tariefstructuur worden vastgelegd. Indien die capaciteitsboekingen doorlopen in 2020 zullen we deze boekingen later dit jaar gaan migreren naar boekingen volgens de nieuwe tariefstructuur. Hieronder een overzicht van de verschillende situaties.

 • Capaciteitsboekingen met start en einddatum in 2019: boekingen worden geheel behandeld volgens de huidige tariefstructuur;
 • Capaciteitsboekingen met startdatum in 2019 en met einddatum in of na 2020: boekingen worden vastgelegd volgens de huidige tariefstructuur. Later dit jaar wordt het deel van de boeking voor de periode vanaf 1-1-2020 gemigreerd naar de nieuwe tariefstructuur;
 • Capaciteitsboekingen met startdatum in of na 2020:
  • Gecontracteerd vóór 3 juli 2019 zijn vastgelegd volgens de huidige tariefstructuur. De gehele boeking wordt later dit jaar gemigreerd naar de nieuwe tariefstructuur.
  • Gecontracteerd ná 3 juli 2019 worden vastgelegd volgens de nieuwe tariefstructuur.

We zullen u in de volgende nieuwsbrief informeren over de details van de migratie van al bestaande boekingen voor 2020 (en later).

Wijzigingen in de contractering op FCFS netwerkpunten (op PRISMA en handmatige route)

Wat wijzigt in de tariefstructuur voor FCFS-boekingen?

In de nieuwe tariefstructuur worden dezelfde 5 capaciteitsproducten onderscheiden als nu al gelden voor interconnectiepunten: jaarcapaciteitsproduct, kwartaalcapaciteitsproduct, maandcapaciteitsproduct, dagcapaciteitsproduct en within-day-capaciteitsproduct. Voor alle capaciteitsproducten geldt dat zij dezelfde aanvangsdatum, aanvangstijd en duur hebben als de standaard capaciteitsproducten op interconnectiepunten. Uitzondering hierop is het jaarcapaciteitsproduct, dat kan elke gasmaand beginnen (bijvoorbeeld: 01-02-2020 06:00 uur).

Per boeking kan één capaciteitsproduct worden gecontracteerd; jaar-, kwartaal-, maand-, dag- of within-day-capaciteitsproduct. Op deze wijze is er vanaf contracteren tot en met factureren een 1-op-1 relatie tussen boeking en capaciteitsproduct. Mogelijk nadelig effect van deze wijziging is dat u in de nieuwe tariefstructuur meerdere boekingen moet doen. Een voorbeeld: capaciteit van 1 februari 2020 tot 1 april 2020 kan in de huidige tariefstructuur in één boeking worden gecontracteerd. In de nieuwe tariefstructuur dient u beide maanden apart via een maandcapaciteitsproduct te contracteren.

Wat betekent deze nieuwe tariefstructuur voor het contracteren van een FCFS-boeking voor een periode die niet gelijk is aan de duur van een capaciteitsproduct?

Per capaciteitsproduct zal een boeking gedaan moeten worden. Voor een gewenste boekingsperiode van bijvoorbeeld 25 maart 2020 tot 1 mei 2020 zullen 7 dagcapaciteitsproducten in maart en 1 maandcapaciteitsproduct (april) moeten worden gecontracteerd.

Kan GTS mij helpen bij het bepalen van de optimale combinatie van FCFS-capaciteitsproducten?

Shippers zijn zelf verantwoordelijk voor het contracteren van de juiste (combinatie van) capaciteitsproducten. Om shippers te helpen een optimale combinatie van capaciteitsproducten te kiezen voor boekingsperioden of boekingsprofielen die in het huidige systeem middels één boeking gecontracteerd kunnen worden, stelt GTS een rekentool beschikbaar op haar website. Deze rekentool bevat twee optimalisatie-mogelijkheden:

 • Vertaling van een nietvlakke oftewel profielboeking voor één jaar naar optimale combinatie van jaar-, kwartaal- en maandcapaciteitsproducten;
 • Vertaling van een vlakke boeking voor een boekingsperiode die niet gelijk is aan de duur van een capaciteitsproduct naar een optimale combinatie van jaar, kwartaal, maand- en dagcapaciteitsproducten.

Beide optimalisatiemogelijkheden adviseren de gebruiker op basis van zijn input de voor de gebruiker goedkoopste combinatie van capaciteitsproducten. Deze rekentool wordt binnenkort ter beschikking gesteld.

Introductie virtueel punt RNB capaciteit

Vanaf 1 januari 2020 gelden voor alle RNB exitpunten gelijke reserveringstarieven. Dit maakt het mogelijk om het boekings- en factureringsproces te optimaliseren/versimpelen. Om het aantal contracten te minimaliseren heeft GTS voorgesteld om vanaf 2020 alle RNB-capaciteiten per shipper te totaliseren en vast te leggen op een nieuw (virtueel) RNB-exitpunt; het virtuele punt RNB capaciteit (VPC). De methode voor de vaststelling van het capaciteitsprofiel per shipper verandert overigens niet en de bestaande RNB exitpunten blijven beschikbaar voor operationele doeleinden. Per shipper wordt het vastgestelde capaciteitsprofiel vertaald naar een optimale combinatie van jaar-, kwartaal- en maandcapaciteitsproducten. Deze capaciteitsproducten worden voor de shipper gecontracteerd en maandelijks gefactureerd.

Het voorstel ligt ter beoordeling bij marktpartijen en ACM. We verwachten u in de volgende nieuwsbrief hierover nader te informeren.

Dit nieuwe virtuele netkoppelingspunt zal ook worden gebruikt voor contractering van groen gas uit RNB netten en aldus dienen als entrypunt. Het nu bestaande virtual point for injection (VPI) zal vervallen.

Aanpassingen Gasport

In het contractendeel van Gasport zullen bij de capaciteitsboekingen de niet meer van toepassing zijnde gegevens worden verwijderd. Hierbij gaat het onder meer om de oude afzonderlijke tariefonderdelen (zoals balancing tarief en QC tarief).

Aanpassingen factuur

De nieuwe NC TAR tariefstructuur heeft ook gevolgen voor in ieder geval de contracted  en exceeding factuur. Zoals hierboven beschreven stelt ACM vanaf de tarieven 2020 reserveringsprijzen vast waar multiplicatoren, seizoensfactoren en kortingen onderdeel van zijn. Hierop willen we de factuur aanpassen door per gecontracteerd capaciteitsproduct de reserveringsprijs en daarnaast de gecontracteerde capaciteit te tonen. Omdat we per maand factureren, zal de factuur een omrekening van de capaciteitsproducten naar maandperiode bevatten. Voor jaar- en kwartaalcapaciteitsproducten zal deze omrekening gebaseerd worden op het aantal dagen voor de te factureren maand ten opzichte van het aantal dagen van het capaciteitsproduct. Voor maandcapaciteitsproducten vindt geen omrekening plaats. Voor dag- en within-day capaciteitsproducten zullen alle capaciteitsproducten in de te factureren maanden meegenomen worden. In de volgende nieuwsbrief zullen we nader ingaan op de wijzigingen in de factuur.

Aanpassingen Nederlandse gascodes en TSC

Het NC TAR besluit heeft geleid tot aanpassing van de Begrippen-, Tarieven- en Transportcode. Deze zijn per 1 januari 2019 aangepast en zijn beschikbaar gesteld op wetten.overheid.nl. GTS is bezig met de Engelse vertaling en zal deze binnenkort updaten op haar website.

Het NC TAR besluit leidt ook tot diverse aanpassingen in onze TSC. Omdat het meer aanpassingen zijn dan voorgaande jaren, zal GTS eerder dan voorgaande jaren een concept TSC ter informatie beschikbaar stellen. We verwachten de concept TSC binnenkort te publiceren.

Aanpassingen GTS website

De nieuwe tariefstructuur en voorwaarden zullen ook leiden tot diverse aanpassingen op onze website en in de aanvraagformulieren. Deze aanpassingen zullen naar verwachting aan het eind van 2019 plaatsvinden. Heeft u tot die tijd vragen neem dan contact op met onze Customer Desk.

GTS kiest definitief voor implementatie van hybride VIP-model

Op 20 mei 2019 heeft GTS middels een nieuwsbericht u geïnformeerd dat wij ervoor kiezen om een hybride VIP-model te implementeren. Binnen dit model kunnen shippers met contracten voorbij 1 januari 2020 op de betreffende interconnectiepunten kiezen deze over te hevelen naar het virtuele interconnectiepunt (VIP) of te behouden op het interconnectiepunt dat onderdeel uitmaakt van het VIP.

In mei hebben we de shippers gevraagd hun keuze vóór 15 juni 2019 aan te geven. Het merendeel van de shippers geeft er de voorkeur aan om vooralsnog het contract op het interconnectiepunt te laten. Dat betekent dat GTS zich nu voorbereid op de implementatie van het hybride VIP-model. We bestuderen de gevolgen voor de implementatiedatum (Q1 2020) en zullen hierover in contact treden met de NNO’s/TSO’s. Als overeenstemming is bereikt, zullen we u hierover informeren. We verwachten dit nog voor of kort na de zomervakantie.

Op onze VIP-pagina leest u meer over de voorgenomen implementatie van virtuele interconnectiepunten.

GTS maakt SoC onderdeel van het incrementele capaciteitsproces

Op verzoek van de markt zal GTS de dienst teruggeven van capaciteit ofwel Surrender of Capacity (SoC) opnemen in de marktuitvraag voor incrementele capaciteit 2019 en volgende jaren. Op deze wijze wordt een overzicht van vraag en aanbod verkregen. Als een marktpartij een niet-bindend verzoek om extra capaciteit heeft ingediend, kan met behulp van dit overzicht worden onderzocht of vraag en aanbod aan elkaar kunnen worden gekoppeld, zodat geen of minder technische maatregelen hoeven te worden genomen. 

GTS zal, indien mogelijk, de aan GTS aangeboden SoC capaciteit matchen met de vraag naar incrementele capaciteit. Als de aangeboden SoC capaciteit kan worden gekoppeld aan de vraag naar incrementele capaciteit, zal deze worden aangeboden in de overeenkomstige incrementele capaciteitsveiling. Voor de marktuitvraag incrementele capaciteit 2019 betreft dit de jaarveiling in 2021. Als de aangeboden SoC capaciteit niet kan worden gekoppeld aan de vraag naar incrementele capaciteit, dan wordt de SoC capaciteit automatisch aangeboden in de volgende jaarveiling (2020). 

Capaciteit die op een ander tijdstip dan de marktuitvraag voor incrementele capaciteit wordt aangeboden voor de dienst teruggeven van capaciteit (SoC), kan niet gegarandeerd worden meegenomen in het incrementele capaciteitsproces.  

Op basis van artikel 26, lid 1 NC CAM, zal de marktuitvraag voor incrementele capaciteit starten op 1 juli 2019 en sluiten op 25 augustus 2019. 

Zie onze website voor meer informatie en het formulier voor de marktuitvraag.