CMP maatregelen

Congestiebeheer

GTS heeft de vereiste CMP-maatregelen ingevoerd zoals Surrender of Capacity (SoC), Long Term Use It Or Lose It (LT UIOLI) en Oversubscription & Buy Back (OBB). De vaste day-ahead use-it-or-lose-it CMP-maatregel is nog niet ingevoerd. In 2016 zal de Nederlandse toezichthouder ACM beslissen of invoering noodzakelijk is of dat congestie in voldoende mate wordt opgelost door andere door GTS ingevoerde CMP-maatregelen.

Surrender of Capacity

Door middel van SoC kan een shipper de TSO verzoeken om zijn capaciteit aan te bieden op het veilingplatform PRISMA, alsof het de capaciteit van de TSO zelf is. Shippers die deelnemen aan een veiling kunnen niet zien of het bij de geveilde capaciteit gaat om door een shipper teruggegeven capaciteit of om reguliere vaste GTS-capaciteit. Indien de teruggegeven capaciteit succesvol wordt herverkocht via het PRISMA-platform wordt de shipper ontheven van zijn betalingsverplichtingen. Zo niet dan behoudt de shipper alle rechten en verplichtingen van de teruggegeven capaciteit. Een teruggave kan ook gedeeltelijk succesvol zijn wanneer slechts een deel van de teruggegeven capaciteit wordt herverkocht. Shippers kunnen vaste capaciteit teruggeven voor jaarlijkse-, kwartaal- en maandelijkse capaciteitsveilingen. Na de veiling wordt de teruggevende shipper door GTS geïnformeerd omtrent de status van zijn teruggaveverzoek.

Een shipper die capaciteit teruggeeft aan GTS kan die capaciteit niet gelijktijdig aanbieden op de secundaire markt. Een verzoek om teruggave van capaciteit moet worden ingediend minimaal 10 werkdagen voordat PRISMA de veiling conform de door ENTSOG vastgestelde veilingkalender op zijn website bekendmaakt.

Door shippers  teruggegeven capaciteit wordt uitsluitend verkocht nadat de beschikbare GTS-capaciteit is verkocht. Toepassing van deze regel voor gebundelde capaciteit kan resulteren in het ontbundelen van een contract voor gebundelde capaciteit. Indien een shipper bijvoorbeeld gebundelde capaciteit teruggeeft en een van de TSO’s op een grenspunt nog capaciteit beschikbaar heeft, terwijl de andere TSO geen capaciteit meer beschikbaar heeft, zal de TSO die nog capaciteit beschikbaar heeft zijn eigen capaciteit verkopen en zal de andere TSO de teruggegeven capaciteit verkopen. Dit resulteert in het (gedeeltelijk) ontbundelen van een contract voor gebundelde capaciteit

Oversubscription & Buy Back

Op interconnectiepunten met contractuele congestie zal GTS extra vaste capaciteit aanbieden via een overboek- en terugkoopregeling (Oversubscription & Buy-Back (OBB)). De hoeveelheid extra vaste capaciteit die GTS beschikbaar kan stellen door middel van OBB-capaciteit wordt bepaald per interconnectiepunt en per veilingproduct.

Shippers die deelnemen aan een veiling kunnen niet zien of de aangeboden capaciteit beschikbaar is gekomen via een OBB-regeling of via de vaste technische capaciteit. Voor de shipper is er geen verschil tussen OBB-capaciteit en reguliere technische capaciteit.

Als contractuele congestie een fysieke congestie wordt, zal GTS de noodzakelijke maatregelen nemen om de fysieke congestie op te heffen. De belangrijkste manier om dit te bereiken, zonder aantasting van de capaciteitsrechten van de shipper die OBB-capaciteit heeft gecontracteerd, is via een terugkoopveiling op PRISMA. Dit zal leiden tot een zodanige (her-)nominatie van shippers dat de fysieke congestie wordt opgelost.

Long-term use-it-or-lose-it mechanisme

Conform de CMP-eisen zal GTS het gebruik van de door een shipper gecontracteerde capaciteit rapporteren aan de Nederlandse toezichthouder ACM. Het is aan de Nederlandse toezichthouder om te beslissen of een shipper zijn capaciteit (hoeveel en gedurende welke termijn) moet teruggegeven aan GTS om geveild te worden.