Kredietwaardigheid indien u actief bent

Hoe verloopt het kredietwaardigheidproces indien u actief bent?

De kredietwaardigheidseisen waar elke programma verantwoordelijke en aangeslotene met exit capaciteit aan dient te voldoen zijn vastgelegd in de Transportcode gas LNB (bijlage 1). Op deze pagina vindt u alle informatie over dit onderwerp waar u als shipper rekening mee dient te houden.

Via de online Customer portal Gasport (“Financial” – “Exposure”) heeft u toegang tot de actuele situatie van de financiële exposure van uw organisatie. Aan de hand van deze gegevens kunt u middels de rekenmodule, zoals hieronder is weergegeven, de benodigde kredietlimiet berekenen. In stappen 1 en 2 in onderstaande tekst vindt u uitgebreide informatie over de opbouw van exposure en het kredietlimiet.

Exposure

Credit limit:

Spent %

*Aan de berekening middels deze rekenmodule kunnen geen rechten worden ontleend

Stap1. Bepaal uw exposure

1. Door contracteren van diensten (Contracts)

Uw initiële exposure wordt bepaald nadat u uw erkenningsaanvraag ingediend. De exposure kan wijzigen - zowel omhoog als omlaag - als u nieuwe diensten of transport contracteert.

U kunt nieuwe diensten contracteren als u voldoende kredietruimte heeft om het bij de dienst horende kredietrisico af te dekken. Voor de berekening van uw exposure bij uw te contracteren dienst neemt u de hoogste (toekomstige) maandfactuur van uw transportboekingen en vermenigvuldigt deze met 3. Betreft het een boeking van 1 of 2 maanden dan vermenigvuldigt u met respectievelijk 1 en 2. Als uw kredietlimiet niet voldoende is voor uw nieuwe boeking, zal uw boekingsverzoek worden afgewezen.

De exposure wordt vermeerderd met eventuele openstaande transportcontract facturen, wanneer deze langer dan 60 dagen openstaan.

2.  Exposure door onbalans (Balancing)

Uw initiële onbalansexposure wordt bepaald gedurende uw erkenningsaanvraag. Houdt u echter ook rekening met uw actuele onbalans. Uw onbalans exposure kan namelijk ook hoger worden doordat uw onbalans op een bepaald moment groter is dan de hiervoor opgenomen onbalansexposure. GTS bepaalt dagelijks om 06.00 (LET) uur uw actuele onbalanspositie en vergelijkt die met uw bestaande onbalansexposure.

De waarde van de onbalansexposure is de maximaal gerealiseerde onbalansexposure van de afgelopen 12 maanden en bestaat uit de som van:

 1. financiële waarde van het Portfolio Onbalans Signaal (POS). De waarde van de POS dient groter of gelijk aan nul te zijn; bij een negatieve waarde van de POS wordt deze waarde op nul gezet ;
 2. openstaande factuurbedragen Linepack Flexibility Service; de LFS wordt altijd absoluut bepaald.
 3. financiële waarde van Balancing actions;
 4. openstaande Settlement facturen.

Als de som van de onbalansexposure uitkomt op een negatief bedrag wordt gerekend met een bedrag van 0 euro. De onbalansexposure wordt - voor de duur van 12 maanden - naar boven aangepast zodra de gerealiseerde onbalansexposure op van de voorgaande dag hoger wordt dan de maximumwaarde tot dat moment.

3. Reserveringen (Reservations)

Wanneer u als shipper actief bent op TTF, dan reserveert GTS 50.000 euro van uw kredietlimiet. Als u als shipper ook actief bent op de RNB markt, dan reserveert GTS daarvoor tevens een bedrag van de  kredietlimiet; het eerste jaar is dat een bedrag van minimaal 50.000 euro en dit bedrag wordt elk daaropvolgend jaar opnieuw bepaald aan de hand van 3 maal de waarde van de hoogste OV-exit factuur.

Stap 2. Bepaal uw kredietlimiet (Credit Limit) en kredietruimte (Spent%)

Voor elke shipper stelt GTS een initiële kredietlimiet vast op basis van een analyse van financiële jaarrapporten. Afhankelijk van de risicocategorie waarin de shipper wordt ingedeeld (midden of laag), zal elke 2 of 3 jaar opnieuw een financiële analyse worden uitgevoerd. Voor shippers die in risicocategorie hoog vallen, zijn altijd zekerheden vereist die de exposure dekken.

Uw kredietlimiet moet tenminste uw exposure dekken, maar wij adviseren u om een minimale kredietruimte te hebben van 15% van uw kredietlimiet. Wij adviseren u ook rekening te houden met extra kredietruimte (available amount), wanneer u in de toekomst transportboekingen wilt gaan doen of om eventuele onbalansverrekening op te vangen. In het geval van jaargrens overschrijdende boekingen kan het exposure hoger worden (bij tariefverhoging) of lager worden (bij tariefverlaging) met ingang van het nieuwe kalenderjaar. Of: De exposure wijzigt ten gevolge van gewijzigde tarieven.

U kunt uw kredietlimiet verhogen door het overleggen van aanvullende zekerheden. Ook kunt u ons verzoeken (een gedeelte van) uw aanvullende zekerheden te retourneren als u verwacht dat u het aanvullende krediet niet langer nodig zult hebben. Als bijvoorbeeld een transportcontract afgelopen is, komt er kredietruimte beschikbaar.

De aanvullende financiële zekerheden die GTS accepteert zijn: een Parent Company Guarantee, een Security Deposit en/of een Bank Guarantee. Hier vindt u de aanvraag documenten.Een Bank Guarantee dient verstrekt te worden door een bank met een Moody’s long term credit rating van minstens Baa2 of Standard & Poor’s rating van minstens BBB. De laagste van de twee ratings is van toepassing. De financiële zekerheden dienen tenminste twee maanden langer geldig te zijn dan de einddatum van het langstlopende transportboekingscontract. De financiële zekerheden dienen tenminste 2 maanden langer geldig te zijn dan de einddatum van het langstlopende transportcontract.

Handhavingsprotocol (HHP) kredietwaardigheid

Handhavingsprotocol (HHP) kredietwaardigheid van toepassing op shipper/programma verantwoordelijke/amex.

Dit handhavingsprotocol is een nadere invulling van de kredietwaardigheidseisen zoals deze zijn opgenomen in de Transportcode Gas-LNB. Dit protocol dient nadrukkelijk in samenhang met en als aanvulling op deze Transportcode Gas-LNB gelezen te worden. GTS kan in uitzonderlijke omstandigheden het handhavingsprotocol eerder of later in werking doen treden, dan wel de toepassing van dit handhavingsprotocol geheel of gedeeltelijk achterwege laten.

Welke maatregelen treft GTS indien uw exposure de kredietlimiet overschrijdt?

De overschrijding van de kredietlimiet wordt uiterlijk na 1 werkdag gesignaleerd door GTS. Diezelfde werkdag wordt de betreffende partij door ons verzocht binnen 1 werkdag aanvullende zekerheden aan te leveren.

Als na 3 werkdagen (= 2 werkdagen na ons verzoek) nog geen aanvullende zekerheden zijn aangeleverd en de kredietlimiet nog steeds wordt overschreden, neemt GTS de volgende acties op basis van artikel B1.6 van de Transportcode Gas-LNB:

 • alle leveranciers worden geïnformeerd dat switch berichten waarin de betreffende partij voorkomt niet meer worden geaccepteerd
 • alle partijen worden geïnformeerd dat (deel)nominaties voor verkooptransacties op TTF van de betreffende partij niet meer worden geaccepteerd.
   
  Als na 6 werkdagen (= 5 werkdagen na ons verzoek) de kredietlimiet nog steeds wordt overschreden, neemt GTS de volgende actie op basis van artikel 3.3.2 van de Transportcode Gas - LNB:
 • intrekking van de licentie van de betreffende partij.
Bekijk alle veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • Ja, u kunt ons verzoeken (een gedeelte van) uw aanvullende zekerheden te retourneren als u verwacht dat u het aanvullende krediet niet langer nodig zult hebben. De financiële zekerheden dienen tenminste 2 maanden langer geldig te zijn dan de einddatum ven het langstlopende transportboekingscontract. Als bijvoorbeeld een transportcontract afgelopen is, komt er kredietruimte beschikbaar. Uw kredietlimiet moet ten minste uw exposure dekken maar wij adviseren u om een minimale kredietruimte te hebben van 15% van uw kredietlimiet. Houdt u ook alvast rekening met extra kredietruimte als u in de toekomst transportboekingen wilt gaan doen?

 • Het aangepaste kredietwaardigheidsbeleid raakt elke klant. Een groot aantal klanten zal haar aanvullende zekerheden dienen te verhogen c.q. te verlengen. De impact hiervan kost ons de benodigde tijd. We verzoeken klanten hun finale aanvullende zekerheden vóór 1 november 2018 aan ons aan te leveren; een finale zekerheid is een geldige zekerheid die door ons geaccepteerd is. Zekerheden die we ontvangen na 1 november 2018 zullen we op basis van ‘best effort’ in behandeling nemen.  

 • Nee, indien op uw organisatie een geldige entrepot-regeling van toepassing is, mag u de BTW buiten beschouwing laten bij het berekenen van uw exposure (en daarmee ook de kredietlimiet).

 • Aan de RNB-reservering zal BTW toegevoegd worden indien uw organisatie onder een Nederlandse BTW-code geregistreerd is én niet beschikt over een geldige entrepot-regeling. Gedurende de tweede helft van september 2018 zal GTS de RNB-reservering aanpassen, waarna deze direct zichtbaar is in Gasport met ingang van januari 2019.

 • Gedurende de tweede helft van september wordt de TTF-reservering (€ 50.000) beëindigd per 1 januari 2019. Op dezelfde datum start de onbalansreservering (€ 100.000). Daarnaast wordt op 1 januari de RNB-reservering getoond inclusief BTW (indien van toepassing). Deze wijzigingen zijn eind september reeds zichtbaar in Gasport. Extra aangeleverde zekerheden zullen na verwerking ook direct zichtbaar zijn in Gasport.

  De BTW op alle services (o.a. gecontracteerde capaciteit) en de aangepaste dagonbalans zullen niet eerder dan gasdag 1 januari 2019 zichtbaar zijn.