Update: Nominaties betreffende Gasela

04 jun 2019 11:51

Met ingang van vandaag zijn de licenties voor Gasela GmbH en Gasela Mediterranean Ltd. Ingetrokken. Nominaties waar Gasela GmbH of Gasela Mediterranean Ltd. de tegenpartij zijn worden niet geaccepteerd.

Message data
messageType gas
messageId GTS21X-NL-A-A0A0A-Z-001214_003
eventStatus Inactive
eventType Other unavailability
eventStart 2019-05-22 17:45:00
eventStop 2019-06-04 11:51:00
unavailabilityType Unplanned
unavailabilityReason Gasela
publicationDateTime 2019-06-04 11:51:40
unitMeasure KWh/h
unavailableCapacity 0
availableCapacity 0
technicalCapacity 0
remarks
balancingZone(s) 21YNL----TTF---1
affectedAsset GTS - 21X-NL-A-A0A0A-Z
marketParticipant(s) Gasunie Transport Services B.V. - 21X-NL-A-A0A0A-Z