Publicatieverplichtingen NC TAR

Op 6 april 2017 is de Europese netwerkcode geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas (NC TAR) in werking getreden. Onderdeel van deze netwerkcode is de verplichting om de volgende informatie te publiceren:

  1. Informatie over standaard capaciteitsproducten voor vaste en afschakelbare capaciteit voorafgaand aan de jaarlijkse veiling
  2. Financiële informatie en de tarieven per netwerkpunt voorafgaand aan de tariefperiode

De Nederlandse toezichthouder, Autoriteit Consument en Markt (ACM) geeft invulling aan deze verplichting en brengt een publicatiedocument uit.

TAR NC Beschrijving Link Overige informatie
Vóór de jaarlijkse capaciteitsveiling bekend te maken informatie
Art. 29 Informatie over standaard capaciteitsproducten voor vaste en afschakelbare capaciteit (reserveringsprijzen, multiplicatoren, seizoensfactoren, etc.) Informatiepagina tarieven NC TAR  
Vóóŕ de tariefperiode bekend te maken informatie
Art. 30 Financiële informatie en tarieven per netwerkpunt Informatiepagina tarieven NC TAR  
Art. 31 Reserveringsprijzen voor standaard capaciteitsproducten voor vaste en afschakelbare capaciteit en een op stroom gebaseerd heffing Prijsinformatie per interconnectiepunt  

Ontwikkeling in rekenvolumes

In tabel 13 van het publicatiedocument wordt door ACM invulling gegeven aan Artikel 30 (2)(a)(ii) van NC-TAR. De tabel geeft een indicatie van de toekomstige ontwikkeling van de tarieven voor de nog komende jaren 2020 en 2021 in reguleringsperiode 2017-2021. Om geïnteresseerden te helpen de informatie uit deze tabel te ontsluiten, geeft GTS hieronder een nadere toelichting.

In tabel 13 is voor de factor voor de jaarlijkse verandering van rekenvolumes als basis een percentage van -3,5% gehanteerd. Deze factor komt overeen met de gemiddelde daling in rekenvolumes in de afgelopen jaren. GTS verwacht dat deze dalende trend in de komende jaren zal doorzetten. Hier liggen de volgende aannames aan te grondslag.

Ten eerste verwacht GTS dat de aflopende lange termijn contracten ook in de komende jaren niet volledig zullen worden gecompenseerd, doordat marktpartijen zeer waarschijnlijk én een lager niveau additionele capaciteit zullen boeken én over zullen stappen op korte termijn boekingen. Korte termijn boekingen leiden tot lagere rekenvolumes omdat de benodigde capaciteit kort van te voren door de marktpartijen optimaler ingeschat kan worden dan lang van te voren.

Daarnaast zal naar verwachting de energietransitie zich blijven vertalen in lagere rekenvolumes in het RNB marktsegment en tenslotte verwacht GTS dat de binnenlandse productie ook de komende jaren verder zal afnemen.

De recente ontwikkelingen rondom Groningen zullen naar verwachting geen groot effect hebben op de totale rekenvolumes omdat de afname van Groningen naar verwachting grotendeels gecompenseerd zal worden door entry-boekingen elders.

Naast bovengenoemde effecten zal, met ingang van 1 januari 2020, de nieuwe referentieprijsmethodologie onder NC-TAR ook van invloed zijn op de omvang van de rekenvolumes. Naar verwachting zullen vanaf dat moment andere multiplicatoren van toepassing zijn dan in de huidige tariefmethodiek. Andere multiplicatoren zullen leiden tot andere rekenvolumes, ook bij gelijkblijvende capaciteitsverkopen. Het precieze effect op rekenvolumes zal, nadat ACM het besluit over de nieuwe referentieprijsmethodologie heeft vastgesteld, zich in de praktijk moeten uitwijzen.

Op basis van bovengenoemde effecten verwacht GTS een daling in de rekenvolumes van circa 2% tot 6% per jaar. Dit percentage kan naar eigen keuze ingevuld worden in tabel 13 van het NC-TAR publicatiedocument om het effect van deze rekenvolume daling op de tarieven te berekenen.

De verwachte ontwikkeling in rekenvolumes is weergegeven in onderstaande grafiek.