Aangeslotenen

Gaskwaliteit en meetzaken

 • In het gastransportnet van GTS worden twee gaskwaliteiten getransporteerd, nl. H-gas (Hoogcalorisch gas) en het G-gas (laag calorisch of Groningen gas). Een belangrijke maat voor de gaskwaliteit is de Wobbe-index. In de Regeling gaskwaliteit staan de Wobbe-ranges per gassoort inclusief een opsomming van de gassamenstelling. Voor meer informatie over de gassamenstelling wordt verwezen naar www.agentschap.nl.
  In het "Aanvraagformulier voor een nieuw aansluitpunt" kunt u een voorkeur opgeven voor H of G gas. Of de door u opgeven voorkeur gehonoreerd kan worden is afhankelijk van de nabijheid van een H of G gas leiding en de beschikbare capaciteit in het H of G-gassysteem.

 • Hier kunt u de gewenste (voor)druk in bar(o) op het aansluitpunt opgeven. Het gastransportnet kent twee netten, nl. het RTL (Regionale transport net) en het HTL (hogedruk transportnet). Het RTL kent een maximum druk van 40 bar(o) en het HTL een maximumdruk van 67 of 80 bar(o). De effectieve druk op het aansluitpunt is afhankelijk van de afstand vanaf een compressorstation of Meet- en regelstation. Het RTL net kent een minimum druk van ca. 8 bar(o) en het HTL net een minimum druk van ca. 40 bar(o). Wij zullen indien mogelijk rekening houden met de gewenste druk die een aangeslotene wenst.

 • Binnen het gastransportnet wordt het gas, dat van oorsprong reukloos is, op Meet- en regelstations voorzien van odorant (THT). U kunt een voorkeur aangeven of u al dan niet geodoriseerd gas wilt ontvangen. In een enkel geval liggen leidingen met ongeodoriseerd gas en geodoriseerd gas naast elkaar en is soms een keuze te maken. Uiteindelijk beslissen wij op welk net u  wordt aangesloten. In het geval wij een aansluitpunt op het ongeodoriseerde gasnet aanbieden, dient u als aangeslotene zelf veiligheidsmaatregelen te nemen in de vorm van gasdetectie of door plaatsing van een odoranteenheid in uw gasontvangstation.

 • In Gasport is onder “Historical/Offline Metering /Quality per run” voor u als aangeslotene voor uw exit punt(en) in te zien welke calorische waarde in een betreffend uur gebruikt is voor de energiebepaling. Ook de dichtheid, Wobbe, CO2 en N2 percentages worden hier weergegeven. Let op; de eisen aan de energiebepaling zoals gesteld in de Meetvoorwaarden Gas – LNB vereisen niet dat op een afleverpunt voor elk uur de door GTS bepaalde calorische waarde exact overeen komt met de calorische waarde van het op dat moment ter beschikking gestelde gas.

 • In Gasport is onder “Dispatching/Near real-time metering/Quality per run” de gassamenstelling gedetailleerd op kwartierniveau weergegeven. Ook de berekende parameters als Wobbe, dichtheid en calorische waarde worden hier weergegeven.
  Deze waarden worden door GTS bepaald op basis van het gaskwaliteitssysteem zoals vastgelegd in de Meetvoorwaarden Gas - LNB. Een beschrijving van het actuele gaskwaliteitssysteem is te vinden op deze website. Consequentie is dat de getoonde waarde niet op elk uur overeen hoeft te komen met de waarde van het op dat moment ter beschikking gestelde gas. De weergegeven metingen zijn om die redenen dan ook niet geschikt om te gebruiken voor bijvoorbeeld processturing. Wel zijn deze data geschikt voor factuurcontrole mits de data niet weergegeven zijn als ‘onbetrouwbaar’.

 • Dit is niet exact te voorspellen. Wel hebben wij een aantal informatiediensten beschikbaar gesteld voor H-gas klanten. Deze informatiediensten leveren informatie over gassamenstelling en/of looptijden in het netwerk. Enkele diensten leveren klantspecifieke informatie (voor een specifiek aansluitpunt) en vereisen daarom aansluitpunt specifieke configuratie. Na configuratie kunnen de informatiediensten in veel situaties – near real time - waardevolle voorspellingen doen over de op korte termijn te verwachten gassamenstelling. Meer informatie valt na te lezen in het document “Gas Composition tracking for connected parties”.

 • Wij laten op onze website onder ‘Transportinformatie’ globaal zien:

  • wat de actuele stromingsituatie is in het H-gas transportnet voor zowel de Wobbe-index, het Propaan Equivalent (PE-getal) als het Methaangetal.
  • en wat de prognose is van de verwachte H-gas samenstelling van de Maasmond LNG instroom in ons transportnet.
    
 • Geleidelijk verandert de samenstelling van het aardgas dat in Nederland op de markt wordt gebracht. Het Nederlandse gasaanbod loopt terug en als gevolg daarvan zullen producenten en gasleveranciers steeds meer buitenlandse gassen inzetten op de Nederlandse netten. Verder wordt het gas steeds duurzamer: denk hierbij aan groen gas. Deze ontwikkelingen zijn door de overheid ingezet en zetten zich de komende jaren versterkt door. Door tijdig in te spelen op het toekomstige gasaanbod kan Nederland een naadloze aansluiting op het internationale gasaanbod veilig stellen.
  De invloed op grootschalige, industriële toepassingen is anders dan de invloed die het heeft op de verbruiksapparatuur van huishoudelijke klanten. Op de site www.agentschap.nl vindt u hoe u zich goed kunt voorbereiden op het gas van de toekomst en vindt u achtergrondinformatie over de veranderende samenstelling van het gas.

 • In Gasport is onder “Historical/Offline metering/Request run information” pagina. Door per meetstraat op de button “Send Information” te klikken wordt een automatisch verzoek gegenereerd om de betreffende kalibratiecertificaten en controle resultaten digitaal per e-mail aan u te verzenden. Deze informatie heeft u de volgende (werk)dag in uw bezit.