Aangeslotenen

Wijzigen bestaande aansluiting

 • Bij twijfel graag elke (gewenste) aanpassing melden. Elke aanpassing die van invloed kan zijn op de situatie in het landelijke gastransportnet dient gemeld te worden. Ook werkzaamheden in uw eigen netwerk of installatie waarbij het gasontvangststation (GOS) uit bedrijf genomen dient te worden dienen te worden gemeld.

  Indien u de capaciteit van de gasinstallatieverbinding of de druk of de temperatuur aangepast wilt hebben.

  Het overnemen van de kathodische bescherming in eigen beheer. Hiervoor dient de koppeling met het landelijke netwerk door GTS te worden verwijderd.

 • Indien er werkzaamheden aan de gasinstallatieverbinding en/of gasinstallatie worden uitgevoerd en er geen afsluitmogelijkheden in de gasinstallatieverbinding en gasinstallatie na het overdrachtspunt zijn.

  • U neemt zo vroeg mogelijk contact op met de industriedesk: industriedesk@gastransport.nl
  • De industriedesk zorgt ervoor dat de betrokken medewerkers binnen GTS hiervan op de hoogte zijn.
  • Er wordt contact met u opgenomen om de planning en de aard van de werkzaamheden door te nemen.
  • Tevens wordt onze afdeling Veiligheid geïnformeerd. Hier worden de mogelijke risico’s voor het landelijke gastransportnet in kaart gebracht en er wordt bepaald welke voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden.
  • Onze afdeling operationele planning stelt een schakelprogramma op waarin wordt vastgelegd wat de handelingen zijn die door Gasunie worden uitgevoerd.
  • U voert de werkzaamheden en inspecties uit welke noodzakelijk zijn voor een integere gasinstallatieverbinding en gasinstallatie. Onze afdeling Veiligheid beoordeeld of de werkzaamheden conform de afspraken zijn uitgevoerd.
  • Onze afdeling Veiligheid geeft het station vrij voor ingebruikname aan de deskundige van het gebied.
 • Indien u het aansluitpunt wilt beëindigen wordt u verzocht om dit per email aan de industriedesk (industriedesk@gastransport.nl) kenbaar te maken.  Na ontvangst van dit verzoek zullen we de opzegging binnen vijf werkdagen bevestigen.

 • De opzegging is kosteloos. Wel dient u rekening te houden met de opzeggingstermijn van 3 maanden. De contractuele verplichtingen blijven bestaan tot het moment van beëindiging.
  De eventueel gecontracteerde capaciteit kan helaas niet worden beëindigd.

  In het geval van bedrijfsbeëindiging of faillissement zullen de contractuele verplichtingen vanwege de geboekte capaciteit eveneens worden beëindigd. Hiervoor zal 50% van het tarief van de resterende boeking in rekening worden gebracht bij de houder van de capaciteit.

 • De connection fee zal niet langer geëind worden zodra de opzegging geëffectueerd wordt. Tot die tijd blijft de connection fee wel van toepassing.

 • In artikel 16 van de Algemene Voorwaarden Aansluitovereenkomst versie 3.1 behorende bij de aansluitovereenkomst wordt beschreven onder welke voorwaarden beëindiging mogelijk is.
  Verder wordt in artikel 6 A.11 van de TSC beschreven hoe met transportcapaciteit wordt omgegaan in het geval van faillissement of bedrijfsbeëindiging.

 • In goed overleg zullen wij overgaan tot ontmanteling van de (gedeeltelijke) aansluiting. GTS zorgt voor het verwijderen van de aansluiting, inclusief de aansluitleiding gelegen op uw terrein. Wij zullen uiterlijk 2 jaar na beëindiging van de aansluitovereenkomst over gaan tot de ontmanteling.

  In alle gevallen zal de toevoerleiding drukloos moeten zijn voordat werkzaamheden in de directe nabijheid van de aansluiting of toevoerleiding plaats kunnen vinden.