Aansluitovereenkomst

De aansluitovereenkomst (AO) is van toepassing op aansluitingen van aangeslotenen op het landelijk gastransportnet. In de Aansluitcode GAS – LNB is bepaald dat een dergelijke overeenkomst voorwaarde is voor het tot stand brengen van een fysieke verbinding tussen GTS en de aansluiting.

Naast genoemde Aansluitovereenkomst kennen wij nog 2 andere soortgelijke overeenkomsten, te weten:

 • De Systeemverbindingsovereenkomst (SVO): van toepassing op de verbindingen tussen het landelijk gastransportnet en de gastransportnetten van de regionale netbeheerders (RNB)
 • De Grid Connection Agreement (GCA): van toepassing op de overige verbindingen zoals (Groen gas) invoeders,  grensstations en bergingen.

Wat regelt de Aansluitovereenkomst?

De aansluitovereenkomst bevat alle afspraken over de fysieke verbinding tussen de aangeslotene en het landelijk gastransportnet. Daarnaast worden de condities (druk, kwaliteit, capaciteit) waaronder het gas aan u beschikbaar wordt gesteld beschreven in de aansluitovereenkomst. Ook biedt de aansluitovereenkomst aangeslotene en GTS helderheid over de verdeling van de verantwoordelijkheden en taken omtrent de aansluiting.

Conform  Aansluitcode gas LNB mag GTS alleen gas beschikbaar stellen op de aansluiting als hier een aansluitovereenkomst voor is afgesloten.

Onderdelen van de Aansluitovereenkomst

De Aansluitovereenkomst wordt door beide partijen ondertekend en bestaat uit de volgende onderdelen:

 

 • Hoofdovereenkomst
  In de hoofdovereenkomst zijn vastgelegd: de contractpartijen, de relatie met de gascodes,  de Algemene Voorwaarden, de relevante wet en regelgeving alsmede ingangsdatum, etc.;
 • Algemene voorwaarden
  De Algemene Voorwaarden, die een aanvulling vormen op de Gascodes, zijnde de laatstelijk op basis van artikel 12f Gaswet door de Autoriteit Consument en markt (ACM) vastgestelde en in werking getreden voorwaarden (de Aansluitcode Gas - LNB maken onderdeel uit van de Gasvoorwaarden), en waarin wordt geregeld hoe wordt omgegaan met gaskwaliteit, druk, capaciteit, meten, beëindiging, recht van opstal, aansprakelijkheid, overmacht en dergelijke;
 • De ‘Technische Specificaties’, waarin de specifieke parameters van de aansluiting worden vastgelegd, zoals capaciteit, druk, gaskwaliteit, eventuele aanvullende bepalingen, inzicht in het overdrachtspunt en de contactgegevens voor calamiteiten.
Bekijk alle veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • Het is van belang dat zowel de minimum als maximum capaciteit bekend zijn. De maximum capaciteit wordt opgegeven in normaal kuub per uur bij een temperatuur van 0°C en een druk van 1013 mbar en met een energie-inhoud Hs van 35,17 MJ/m3. De maximum capaciteit is bepalend voor het ontwerp en de afmetingen van het aansluitpunt. De minimum capaciteit in samenhang met het afnameprofiel hebben wij nodig in verband met de verificatie van de meetinrichting zoals door een aangeslotene wordt opgeleverd.
  Het afnameprofiel vraagt naar het verwachte gebruik. Aangeslotenen kunnen bijvoorbeeld in de winter meer gas te verbruiken vanwege ruimteverwarming, er is dan sprake van een zomer/winterprofiel. Het komt ook voor dat er een continue (lage) basisafname is en met enige regelmaat pieken die een veelvoud van de basisafname zijn.
  Kortom, het afnameprofiel geeft aan hoe de installaties van aangesloten bedreven worden, en geeft inzicht in mogelijke fluctuaties in gasverbruik tussen minimum en maximum capaciteit.

 • De opzegging is kosteloos. Wel dient u rekening te houden met de opzeggingstermijn van 3 maanden. De contractuele verplichtingen blijven bestaan tot het moment van beëindiging.
  De eventueel gecontracteerde capaciteit kan helaas niet worden beëindigd.

  In het geval van bedrijfsbeëindiging of faillissement zullen de contractuele verplichtingen vanwege de geboekte capaciteit eveneens worden beëindigd. Hiervoor zal 50% van het tarief van de resterende boeking in rekening worden gebracht bij de houder van de capaciteit.

 • In artikel 16 van de Algemene Voorwaarden Aansluitovereenkomst versie 3.1 behorende bij de aansluitovereenkomst wordt beschreven onder welke voorwaarden beëindiging mogelijk is.
  Verder wordt in artikel 6 A.11 van de TSC beschreven hoe met transportcapaciteit wordt omgegaan in het geval van faillissement of bedrijfsbeëindiging.

 • Wilt u de aansluiting geheel of gedeeltelijk beëindigen, dan verwijzen wij u naar “Opzeggen Aansluiting” op onze website

 • In goed overleg zullen wij overgaan tot ontmanteling van de (gedeeltelijke) aansluiting. GTS zorgt voor het verwijderen van de aansluiting, inclusief de aansluitleiding gelegen op uw terrein. Wij zullen uiterlijk 2 jaar na beëindiging van de aansluitovereenkomst over gaan tot de ontmanteling.

  In alle gevallen zal de toevoerleiding drukloos moeten zijn voordat werkzaamheden in de directe nabijheid van de aansluiting of toevoerleiding plaats kunnen vinden.