Energiebepaling

Bij overdracht van gas uit het GTS netwerk bepalen we de hoeveelheid overgedragen energie. Deze energiebepaling is van groot belang voor een correcte facturering. Zowel klanten van GTS als GTS zelf maken gebruik van deze gegevens bij de facturering. De juiste bepaling van de overgedragen hoeveelheid energie is geborgd in het zogeheten comptabel proces. Om de kwaliteit van dit comptabel proces te borgen zijn tal van controles ingebouwd en is dit proces door een onafhankelijke instantie gecertificeerd. Het comptabel proces is beschreven in een aantal documenten dat hieronder nader wordt toegelicht. Daarnaast wordt regulier een performance evaluatie uitgevoerd.

Procesbeschrijvingen

De beschrijving van het comptabel proces is opgebouwd uit een aantal deelaspecten:

  • de bepaling van de geleverde hoeveelheid gas.
  • het gaskwaliteitsysteem, waarin is vastgelegd hoe de verbrandingswaarde (gaskwaliteit) wordt bepaald op de overdrachtspunten.
  • Een opsomming opgenomen van de instelparameters van herleidinginstrumenten (EVHI). Deze opsomming is gerubriceerd op gasgebied.

Performance evaluatie

De kritische performance indicatoren van het comptabel proces worden getoetst tegen de voorwaarden zoals verwoord in de ‘Meetvoorwaarden Gas – LNB’. De performance evaluatie is opgedeeld in:

  • de performance evaluatie van de gashoeveelheidbepaling. In dit document is ook een beschrijving van de “overall” performance ten aanzien van de energiebepaling opgenomen (binnenkort beschikbaar).
  • de performance evaluatie van de gaskwaliteitbepaling.