Netwerkbeheer

Wij hebben ook taken gekregen met betrekking tot de aansturing, het beheer en ontwikkeling van het transportsysteem. GTS is als landelijk netbeheerder verantwoordelijk voor de aanwezigheid van voldoende transportcapaciteit, voor evenwicht in het transportnet en voor de benodigde koppelingen met andere gastransportnetten. Daarbij staan veiligheid, doelmatigheid en betrouwbaarheid van het systeem centraal.

Aansturing

Wij besturen vanuit ons Dispatching Centrum, de CCP, het transportsysteem. Hier houden wij alles met betrekking tot het fysieke gastransport in de gaten: hoe het gas stroomt en of de druk op peil blijft. Het gaat er vooral om dat alle klanten op tijd genoeg gas krijgen en dat er genoeg wordt ingevoed. Als er een storing is wordt er meteen actie ondernomen door de CCP. Dat kan door bijvoorbeeld op afstand afsluiters te sluiten of te openen. Om dit te realiseren is er een speciaal computerprogramma, genaamd ARGOS (Automated Remote Gastransmission and Online Simulation) ontwikkeld. Een ander belangrijk computerprogramma is Nimbus (Nominatie Informatie Modules t.b.v. Bericht Uitwisseling en SCADA aansturing), het systeem waarmee zogenoemde contractdispatchers de dag- en nachtbestellingen van gas(-transport) besturen.

Onder netwerkbeheer valt tevens het comptabel meetbeleid (volume-, energie- en gashoedanigheidsmetingen op basis waarvan wij de facturen opstellen). Hierbij wordt veel aandacht geschonken aan de kwaliteit van het meetproces waarbij de technische functionele eisen zoals nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en tijdigheid een belangrijke rol vervullen, maar ook het verwerken van de meetgegevens (o.m. controle en allocatie) en het vaststellen van de uiteindelijke comptabele data.

Ons leidingennetwerk wordt benut voor vier soorten gasstromen. Gas van binnenlandse herkomst bestemd voor de export en bestemd voor het binnenland, gas van buitenlandse herkomst bestemd voor binnenlandse markt (import) en voor de buitenlandse markt (transit).

Planning

Een belangrijke activiteit van netwerkbeheer is planning. Alleen door het maken van planningen kunnen wij anticiperen op marktontwikkelingen, nieuwe diensten en op investeringen in de aanleg van pijpleidingen, compressievermogen en de opslag van aardgas e.d. Zo worden er studies uitgevoerd naar knelpunten in het hoofdtransportnet en oplossingen gezocht. Wij adviseren over mogelijke aanpassingen en bereidt de uitvoering van nieuwbouw- en onderhoudsprojecten in het transportnet voor.
Voor onze planning is het essentieel om informatie van andere marktpartijen te ontvangen. Daarvoor is een speciale procedure opgezet die elk jaar opnieuw wordt uitgevoerd.