De klanten van GTS

Wij handelen op basis van een aantal principes, waarbij steeds het leveren van een bijdrage aan een goed functionerende vrije gasmarkt leidend is. Iedere klant wordt gelijk behandeld (non-discriminatoir, objectief, redelijk). In de toegang tot het systeem streven wij openheid en transparantie na. De beschikbare capaciteiten per entry- en exitpunt zijn openbaar en digitaal beschikbaar. Bij al onze besluiten staat economische efficiency hoog in het vaandel. Uiteraard handelen wij altijd in overeenstemming met de fysieke mogelijkheden van ons transportnet. Onze klanten zijn ruwweg te verdelen in twee groepen: shippers en aangeslotenen (eindgebruikers).

Erkenning
Niet iedereen mag zomaar gebruik maken van onze transportdiensten. Dat mogen alleen partijen die door ons zijn erkend als zogenoemde ´shipper´. Om shipper te worden moet u:

  • de standaard transportvoorwaarden van GTS met de bijbehorende appendices accepteren. Deze voorwaarden staan vermeld in de ´Transmission Service Conditions(TSC)´.
  • door ons kredietwaardig bevonden zijn of aanvullende financiële zekerheden kunnen verlenen.

Ook voor de communicatie tussen de shipper en GTS gelden speciale regels. Er is een elektronisch berichtenverkeer waar de partijen gebruik van moeten maken. GTS moet het operationele gebruik ervan door de shipper testen en goedkeuren.

Aangeslotenen

Meer dan 1.100 bedrijven en organisaties zijn direct aangesloten op ons landelijk gastransportnet. Wij noemen deze bedrijven en organisaties 'aangeslotenen of eindgebruikers’. Dit zijn bijvoorbeeld grote industrieën, elektriciteitscentrales, producenten en netwerkbedrijven in binnen- en buitenland. Meestal zullen zij het benodigde gas kopen van een leverancier. Een shipper zorgt dan dat het gas via ons net bij de aangeslotene wordt afgeleverd.

Een aangeslotene mag exitcapaciteit contracteren, zonder entrycapaciteit. Hij draagt deze exitcapaciteit over aan de shipper die aardgas aan hem gaat leveren. Een aangeslotene wordt in zo'n geval een 'aangeslotene met exitcapaciteit' genoemd. Een aangeslotene kan er ook voor kiezen om zelf gas door het transportnet van GTS te transporteren. Dan is hij niet alleen maar een aangeslotene, maar tegelijkertijd ook een shipper. Hij contracteert dan niet alleen exit- maar ook entrycapaciteit.

Shippers

De shippers, zo´n 200 in totaal, hebben een transportcontract met ons. Dat wil zeggen dat zij capaciteit op een entry- en een exitpunt hebben gecontracteerd (zie entry- en exitsysteem). Een shipper brengt dus een bepaald volume aardgas in ons ‘GTS-systeem’ in, op een bij GTS gecontracteerd entrypunt en neemt eenzelfde volume aardgas af op een gecontracteerd exitpunt. Soms heeft een shipper ook andere diensten zoals flexibiliteit bij ons geboekt.

Contracten structuur

In bovenstaande illustratie staat de contractenstructuur van het gastransport in Nederland stilistisch weergegeven.

Links: met aangeslotenen hebben wij een Aansluitovereenkomst gesloten. De aangeslotenen hebben op hun beurt een leveringscontract met een leverancier.
Midden: het contract tussen shippers en GTS is geregeld onder de voorwaarden die staan beschreven in de Transmission Service Conditions (TSC). Een shipper heeft een leveringscontract met een leverancier (of is zelf een leverancier van aardgas).

Rechts: regionale netbeheerders (RNB´s) zijn ook aangesloten op het net van GTS en daarmee vallen zij onder de categorie aangeslotenen. De RNB´s transporteren het gas in hun eigen netwerk naar de eindgebruiker (huishoudens, kantoorgebouwen etcetera) die daarvoor een aansluit- en transportcontract met hen heeft afgesloten. De eindgebruiker heeft eveneens een leveringscontract met een leverancier afgesloten. Huishoudens hebben in de meeste gevallen een soort contract met een RNB waarin de aansluit- en transportkosten zijn meegenomen en hebben dus geen apart aansluit- en transportcontract afgesloten.