Disclaimer

Wij verzoeken u deze disclaimer aandachtig te lezen. Het gebruik van de website www.gasunietransportservices.nl vindt plaats onder de voorwaarden zoals hieronder aangegeven.

Gebruik van deze website

De informatie op de website is bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de website worden ontleend. Hoewel Gasunie Transport Services zich heeft ingespannen om er voor te zorgen dat de informatie op de website juist is, kan Gasunie Transport Services niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Ook kan Gasunie Transport Services niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Gasunie Transport Services accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit eventuele fouten op de website of het niet foutloos functioneren van de website. Iedere bezoeker die  de website bezoekt of gebruik maakt van de informatie op de website doet dit voor eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten

Gasunie Transport Services behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle inhoud van de website waaronder teksten, foto`s, grafisch materiaal, handelsmerken, logo's en servicemerken. Geen enkel recht kan worden ontleend aan de weergave op de website. Voor zover het gaat om werken als bedoeld in de Auteurswet berust het auteursrecht uitsluitend bij Gasunie Transport Services.

Het is niet toegestaan om de inhoud van de website  te reproduceren, te wijzigen of voor commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij Gasunie Transport Services daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend. Hieronder wordt mede verstaan het distribueren van (een gedeelte van) de inhoud van de website naar derden inclusief voor gebruik in een bibliotheek, een archief of een vergelijkbare service. U mag de inhoud van de website wel afdrukken of downloaden voor eigen gebruik.

Informatie van derden

Wanneer Gasunie Transport Services op de website links naar websites van derden weergeeft, is het gebruik van die links voor eigen risico. Gasunie Transport Services is niet  verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waar naar wordt verwezen. De informatie op die websites is door Gasunie Transport Services niet beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Gasunie Transport Services is niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit gebruik van de websites waar naar wordt verwezen.

Wijzigingen

Gasunie Transport Services behoudt zich het recht voor de inhoud van de website waaronder van deze Disclaimer te wijzigen, aan te passen, te actualiseren of te verwijderen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de website en deze Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de website of deze Disclaimer zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.