Gaskwaliteit en meetzaken

Gaskwaliteit

Door het landelijke gastransportnet transporteert GTS, in gescheiden transportnetten, twee verschillende gaskwaliteiten: hoog-calorisch gas (H-gas) en laag-calorisch gas (G-gas). Een aangeslotene op het landelijk gastransportnet van GTS ontvangt gas van een van deze twee gaskwaliteiten. De specificaties van deze gassen zijn vastgelegd in de bijlagen 3 resp. 4 van de  Regeling gaskwaliteit.

Als u een rechtstreekse aansluiting heeft op ons gastransportnet zijn dit de aardgasspecificaties waarvoor uw apparatuur geschikt moet zijn.
In de appendix 1B (exits) van  de TSC is bij uw exit punt opgenomen onder welk gassysteem, zoals opgenomen in de Regeling gaskwaliteit, uw netwerkpunt valt. Hieruit kunt u zien welke gaskwaliteit er op uw punt wordt geleverd.

Wij beschikken over faciliteiten waarmee indien nodig door injectie van stikstof of het mengen van gasstromen de calorische waarde en de Wobbe-index op het gewenste niveau te brengen.

Volume en kwaliteitmeting

De hoeveelheid energie die op een aansluiting aan het landelijk gastransportnet wordt onttrokken wordt bepaald. Op het gasontvangst station (GOS) wordt het volume van het afgenomen gas bepaald. De samenstelling van het gas wordt op het GOS bepaald of verder stroom opwaarts in het gastransportnet. Volume en gassamenstelling (calorische waarde) bepalen samen de hoeveelheid afgenomen energie. 

Voor een aansluiting worden de programma verantwoordelijken en leveranciers op die aansluiting over de door hen geleverde hoeveelheid energie geïnformeerd. Zij maken gebruik van deze gegevens bij de facturering. De correcte en nauwkeurige bepaling van de overgedragen hoeveelheid energie is daarom voor alle partijen van groot belang. De Meetcode Gas LNB beschrijft en stelt eisen aan de nauwkeurigheid van het meten en de energiebepaling en GTS publiceert jaarlijks een evaluatie van haar gaskwaliteits- en volumebepalingssysteem.  Tevens is het comptabele proces bij GTS voor het verwerken van de meetgegevens ISO-9001 gecertificeerd.

Meetgegevens op een aansluiting worden ook beschikbaar gesteld aan de aangeslotenen, meer informatie hierover is te vinden op de pagina balanceringsregime/documenten/aangeslotenen.

U kunt meer informatie hierover vinden op onze website. Onder Downloads & formulieren staat een  presentatie  van de Informatiedagen industrie 2012, waarin een overzicht wordt gegeven van het gehele proces van gaskwaliteit- en energiemeting.

Bekijk alle veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

  • In het gastransportnet van GTS worden twee gaskwaliteiten getransporteerd, nl. H-gas (Hoogcalorisch gas) en het G-gas (laag calorisch of Groningen gas). Een belangrijke maat voor de gaskwaliteit is de Wobbe-index. In de Regeling gaskwaliteit staan de Wobbe-ranges per gassoort inclusief een opsomming van de gassamenstelling. Voor meer informatie over de gassamenstelling wordt verwezen naar www.agentschap.nl.
    In het "Aanvraagformulier voor een nieuw aansluitpunt" kunt u een voorkeur opgeven voor H of G gas. Of de door u opgeven voorkeur gehonoreerd kan worden is afhankelijk van de nabijheid van een H of G gas leiding en de beschikbare capaciteit in het H of G-gassysteem.

  • Hier kunt u de gewenste (voor)druk in bar(o) op het aansluitpunt opgeven. Het gastransportnet kent twee netten, nl. het RTL (Regionale transport net) en het HTL (hogedruk transportnet). Het RTL kent een maximum druk van 40 bar(o) en het HTL een maximumdruk van 67 of 80 bar(o). De effectieve druk op het aansluitpunt is afhankelijk van de afstand vanaf een compressorstation of Meet- en regelstation. Het RTL net kent een minimum druk van ca. 8 bar(o) en het HTL net een minimum druk van ca. 40 bar(o). Wij zullen indien mogelijk rekening houden met de gewenste druk die een aangeslotene wenst.

  • Binnen het gastransportnet wordt het gas, dat van oorsprong reukloos is, op Meet- en regelstations voorzien van odorant (THT). U kunt een voorkeur aangeven of u al dan niet geodoriseerd gas wilt ontvangen. In een enkel geval liggen leidingen met ongeodoriseerd gas en geodoriseerd gas naast elkaar en is soms een keuze te maken. Uiteindelijk beslissen wij op welk net u  wordt aangesloten. In het geval wij een aansluitpunt op het ongeodoriseerde gasnet aanbieden, dient u als aangeslotene zelf veiligheidsmaatregelen te nemen in de vorm van gasdetectie of door plaatsing van een odoranteenheid in uw gasontvangstation.

  • In Gasport is onder “Historical/Offline Metering /Quality per run” voor u als aangeslotene voor uw exit punt(en) in te zien welke calorische waarde in een betreffend uur gebruikt is voor de energiebepaling. Ook de dichtheid, Wobbe, CO2 en N2 percentages worden hier weergegeven. Let op; de eisen aan de energiebepaling zoals gesteld in de Meetvoorwaarden Gas – LNB vereisen niet dat op een afleverpunt voor elk uur de door GTS bepaalde calorische waarde exact overeen komt met de calorische waarde van het op dat moment ter beschikking gestelde gas.

  • In Gasport is onder “Dispatching/Near real-time metering/Quality per run” de gassamenstelling gedetailleerd op kwartierniveau weergegeven. Ook de berekende parameters als Wobbe, dichtheid en calorische waarde worden hier weergegeven.
    Deze waarden worden door GTS bepaald op basis van het gaskwaliteitssysteem zoals vastgelegd in de Meetvoorwaarden Gas - LNB. Een beschrijving van het actuele gaskwaliteitssysteem is te vinden op deze website. Consequentie is dat de getoonde waarde niet op elk uur overeen hoeft te komen met de waarde van het op dat moment ter beschikking gestelde gas. De weergegeven metingen zijn om die redenen dan ook niet geschikt om te gebruiken voor bijvoorbeeld processturing. Wel zijn deze data geschikt voor factuurcontrole mits de data niet weergegeven zijn als ‘onbetrouwbaar’.