Nieuwe aansluiting

Partijen kunnen bij ons een nieuw aansluitpunt aanvragen op het landelijk gastransportnet van Gasunie. Het gaat hierbij om partijen zoals industrieën, centrales of particuliere netbeheerders, maar ook invoeders van gas zoals producenten of bergingen. Conform de Gaswet (artikel 10, lid 6b) en de Aansluitcode gas LNB aansluitpunt is het de taak van Gasunie Transport Services BV een aanvrager van een aansluitpunt te voorzien als de aansluiting een doorlaatwaarde heeft die groter is dan 40 m3(n) per uur.

Wat betekent een nieuw aansluitpunt in de praktijk?

Voor een nieuw aansluitpunt op het gastransportnetwerk zal door ons een T-stuk met afsluiter worden aangelegd op het dichtstbijzijnde punt vanaf uw locatie tot het gastransportnet met een voor die aansluiting geschikte druk en capaciteit. U dient vervolgens uw eigen aansluitleiding en gasontvangstation hierop aan te sluiten. In dit gasontvangstation kunt u het gas op de gewenste temperatuur en druk brengen. U heeft zelf de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de toevoerleiding en het gasontvangstation voldoen aan alle wettelijke eisen.

Hoe vraagt u een nieuw aansluitpunt aan?

Voor de aanvraag van een aansluitpunt op het gastransportnet moeten de hieronder genoemde vier stappen worden doorlopen:

 1. Aanvraagformulier voor een nieuw aansluitpunt
  De eerste stap is het invullen van het aanvraagformulier door u als aangeslotene. Dat is nodig om zo goed mogelijk helder te krijgen wat u als klant aan ons vraagt. Hiervoor hebben wij een aanvraagformulier beschikbaar op onze website. De informatie uit dit formulier gebruiken wij vervolgens als input voor een haalbaarheidsonderzoek en alternatievenafweging. Het is belangrijk dat dit formulier volledig en eenduidig wordt ingevuld.
 2. Haalbaarheidsonderzoek en alternatievenafweging
  Op basis van de door u gestuurde informatie wordt door onze afdeling planning onderzocht welke aansluitmogelijkheden wij u kunnen bieden. In overleg met u wordt een locatie gekozen voor het aansluitpunt.
 3. Aansluitovereenkomst
  Op basis van de gekozen locatie en de door u opgegeven capaciteit zal GTS in overleg met u het projectplan verder uitwerken. In de op te stellen aansluitovereenkomst wordt  vastgelegd welke infrastructuur GTS zal realiseren inclusief nadere afspraken over de werkzaamheden en de planning. Door de ondertekende aansluitovereenkomst naar ons terug te sturen geeft u ons opdracht tot de realisatie van een nieuw aansluitpunt.
 4. Bouw/constructie van het aansluitpunt
  Nadat de opdracht is verstrekt gaan wij over tot de bouw en constructie van het aansluitpunt

NB: We raden u aan tijdig contact met ons op te nemen als u een aansluitpunt op ons transportnet overweegt. De doorlooptijd voor de aanleg van een nieuwe aansluiting is afhankelijk van vergunningen en levertijd van materialen en kan oplopen tot 2 jaar.
Verder dient u als aangeslotene te beschikken over de vereiste entry of exit capaciteit wilt u gas kunnen leveren of afnemen. Entry of /exit capaciteit wordt door uw shipper / leverancier bij GTS gecontracteerd.

Bekijk alle veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • Het is van belang dat zowel de minimum als maximum capaciteit bekend zijn. De maximum capaciteit wordt opgegeven in normaal kuub per uur bij een temperatuur van 0°C en een druk van 1013 mbar en met een energie-inhoud Hs van 35,17 MJ/m3. De maximum capaciteit is bepalend voor het ontwerp en de afmetingen van het aansluitpunt. De minimum capaciteit in samenhang met het afnameprofiel hebben wij nodig in verband met de verificatie van de meetinrichting zoals door een aangeslotene wordt opgeleverd.
  Het afnameprofiel vraagt naar het verwachte gebruik. Aangeslotenen kunnen bijvoorbeeld in de winter meer gas te verbruiken vanwege ruimteverwarming, er is dan sprake van een zomer/winterprofiel. Het komt ook voor dat er een continue (lage) basisafname is en met enige regelmaat pieken die een veelvoud van de basisafname zijn.
  Kortom, het afnameprofiel geeft aan hoe de installaties van aangesloten bedreven worden, en geeft inzicht in mogelijke fluctuaties in gasverbruik tussen minimum en maximum capaciteit.

 • De opzegging is kosteloos. Wel dient u rekening te houden met de opzeggingstermijn van 3 maanden. De contractuele verplichtingen blijven bestaan tot het moment van beëindiging.
  De eventueel gecontracteerde capaciteit kan helaas niet worden beëindigd.

  In het geval van bedrijfsbeëindiging of faillissement zullen de contractuele verplichtingen vanwege de geboekte capaciteit eveneens worden beëindigd. Hiervoor zal 50% van het tarief van de resterende boeking in rekening worden gebracht bij de houder van de capaciteit.

 • In artikel 16 van de Algemene Voorwaarden Aansluitovereenkomst versie 3.1 behorende bij de aansluitovereenkomst wordt beschreven onder welke voorwaarden beëindiging mogelijk is.
  Verder wordt in artikel 6 A.11 van de TSC beschreven hoe met transportcapaciteit wordt omgegaan in het geval van faillissement of bedrijfsbeëindiging.

 • Wilt u de aansluiting geheel of gedeeltelijk beëindigen, dan verwijzen wij u naar “Opzeggen Aansluiting” op onze website

 • In goed overleg zullen wij overgaan tot ontmanteling van de (gedeeltelijke) aansluiting. GTS zorgt voor het verwijderen van de aansluiting, inclusief de aansluitleiding gelegen op uw terrein. Wij zullen uiterlijk 2 jaar na beëindiging van de aansluitovereenkomst over gaan tot de ontmanteling.

  In alle gevallen zal de toevoerleiding drukloos moeten zijn voordat werkzaamheden in de directe nabijheid van de aansluiting of toevoerleiding plaats kunnen vinden.