GTS Tarievenvoorstel 2020

07 mrt 2019

Op 4 maart 2019 hebben we ons voorstel voor de tarieven in 2020 ingediend bij onze toezichthouder ACM.

De berekeningswijze van de tarieven wordt met ingang van 1 januari 2020 gewijzigd. Dit is het gevolg van Europese wetgeving voor de berekening van tarieven, ook wel bekend als NC TAR1. Op basis van deze Europese wet heeft ACM op 11 december 2018 de nieuwe methode voor de berekening van de tarieven vastgesteld. De keuze voor de verschillende bijbehorende parameters (bijv. de korting op het tarief voor bergingen) is in hetzelfde besluit door ACM vastgesteld. Daarmee ligt de gehele tariefstructuur voor de kalenderjaren 2020 tot en met 2024 vast. De nieuwe tarief methodiek leidt tot één all-in tarief aan de entry zijde en één all-in tarief aan de exit zijde. Dat is een grote versimpeling ten opzichte van de huidige situatie.

Uit ons tarievenvoorstel blijkt dat het gemiddelde tarief met 10% stijgt ten opzichte van 2019. Deze stijging is vooral het gevolg van methodische wijzigingen. Onlangs heeft de ACM een Gewijzigd Methodebesluit GTS 2017-2021 genomen. Hierdoor stijgen onze toegestane inkomsten voor de jaren 2017-2020 met 46 miljoen EUR. Dat verschil moet volgens de Gaswet verplicht in zijn geheel verrekend worden in de tarieven van 2020. Samen met de hierboven beschreven aangepaste berekeningswijze van de tarieven leidt dit tot een tariefstijging van 9%. De tariefstijging als gevolg van dalende capaciteitsverkopen blijft naar verwachting beperkt tot 1%.

De nieuwe tariefmethode en het tarievenvoorstel 2020 worden nader toegelicht in onderstaand document.

Partijen kunnen binnen twee weken hun zienswijze op ons tarievenvoorstel indienen bij de ACM. ACM beoordeelt ons tarievenvoorstel plus de ingediende zienswijzen en zal begin mei 2019 een tarievenbesluit nemen. Daarmee liggen onze tarieven voor het kalenderjaar 2020 vast.

Link naar tarievenvoorstel 2020


1 Verordening (EU) 2017/460 van de Commissie van 16 maart 2017 tot vaststelling van een netcode betreffende geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas (NC TAR).