Teruggeven van capaciteit (SoC)

SoC is een CMP-maatregel die shippers de mogelijkheid biedt hun capaciteit terug te geven aan de netbeheerder (TSO). Capaciteit die door shippers wordt teruggegeven, kan pas worden verkocht nadat de TSO zijn eigen beschikbare capaciteit heeft verkocht.

Shippers die capaciteit contracteren op een veiling zullen geen verschil zien tussen teruggegeven (SoC) capaciteit of regulier aangeboden capaciteit. De toepassing van de CMP-regels op teruggegeven gebundelde capaciteit kan ertoe leiden dat contracten voor oorspronkelijk gebundelde capaciteit worden gesplitst. Als, bijvoorbeeld, een shipper gebundelde capaciteit teruggeeft, en wij als GTS nog wel capaciteit beschikbaar hebben maar de NNO niet, dan zullen wij onze eigen capaciteit verkopen terwijl de NNO de teruggegeven capaciteit verkoopt. Dit resulteert in een (gedeeltelijke) splitsing van een contract voor gebundelde capaciteit.

SoC is slechts toegestaan voor gecontracteerde capaciteit zonder beperkingen. Een SoC is niet mogelijk als er aanvullende voorwaarden van toepassing zijn (bijv. capaciteit in aanbouw bij een Open Season-contract). Een shipper kan capaciteit teruggeven als de shipper zowel de capaciteitsrechten als de gebruiksrechten heeft.

SoC is mogelijk bij een jaar-, kwartaal- en maandveiling met een firm forward flow. SoC is ook mogelijk bij firm backhaul-capaciteit in de maandelijkse veiling. Houd er rekening mee dat de kwartaal veiling alle kwartalen slechts eenmaal per jaar meeneemt. SoC is niet van toepassing op interruptible capaciteit en/of day-ahead (dag vooruit) veilingen.

Het indienen van een SoC is gebonden aan een deadline. Voor de jaar-, kwartaal- en maandveilingen moet het SoC-verzoek ten minste tien werkdagen vóór de bekendmaking van de veiling op de PRISMA-platform succesvol worden verwerkt. De deadlines voor indiening vindt u in het overzicht op onze website.

Elk SoC-verzoek vereist een vlak profiel. Om een ‘geprofileerd’ SoC-verzoek in te kunnen dienen moet de shipper een SOC-verzoek indienen voor elke ‘range’ tijdens een overlappende periode. Aan het indienen van een SoC-verzoek zijn geen kosten verbonden.

Elk SoC-verzoek is gekoppeld aan een nieuwe SoC-timestamp. Op de veiling aangeboden SoC-capaciteit wordt verkocht in volgorde vanaf de oudste SoC-timestamp per netwerkpunt.

Wanneer een shipper capaciteit via een SoC-verzoek aanbiedt voor een toekomstige veiling, is het niet mogelijk om gebruik te maken van deze aangeboden capaciteit op de secundaire markt (bijv. verhandelen en diversions). Dit is pas mogelijk nadat de veiling is afgelopen.

De teruggevende shipper blijft de eigenaar van de capaciteit zolang zijn teruggegeven capaciteit niet opnieuw is verkocht. Indien de teruggegeven capaciteit niet kan worden doorverkocht, krijgt de shipper weer de volledige beschikking over zijn capaciteit. Een teruggave kan ook gedeeltelijk slagen, wat inhoudt dat slechts een deel van de teruggegeven capaciteit is doorverkocht. Na de veiling wordt de teruggevende shipper door GTS op de hoogte gesteld van de status van het SoC-verzoek.

In geval de teruggegeven capaciteit is doorverkocht aan een nieuwe shipper, zal de shipper die zijn capaciteit heeft verkocht worden ontheven van zijn betalingsverplichting.

Meer informatie is beschikbaar op Prisma: https://platform.prisma-capacity.eu/.

SOC Instructie handleiding 562 kB 23 mrt 2015