Marktconsultatie – introductie van VIP’s

Update 6-1-2020

Gasunie Transport Services (GTS) gaat virtuele interconnectiepunten (VIP’s) inrichten voor de verbinding tussen het marktgebied TTF en de naburige markten in Duitsland en België. Virtuele interconnectiepunten hebben tot doel om meerdere verbindingen tussen marktgebieden te elimineren, en daardoor grensoverschrijdende handel tussen marktplaatsen te vereenvoudigen.

In de recente historie organiseerden wij verschillende workshop en consultaties met betrekking tot de implementatie van VIP’s. Vroeg in 2018 concludeerden wij dat NC CAM onvoldoende duidelijk  is over bestaande contracten en dat een wijziging van NC CAM noodzakelijk is. Op 6 augustus 2018 stuurde de Europese Commissie een brief waarin zij aangaf van mening te zijn dat de NC CAM voldoende duidelijk is en dat die daarom niet noodzakelijk aangepast hoeft te worden. GTS en ENTSOG zijn het niet eens met deze opvatting van de Commissie en blijven van mening dat NC CAM duidelijker zou moeten zijn met betrekking tot de bestaande contracten. In september 2018 communiceerden wij dat het ons plan zou blijven om het VIP-only model te implementeren in het eerste kwartaal van 2020.   

Intussen, als gevolg van de NC TAR Sector Agreement die werd gesloten op 10 december 2018, moet ACM een rol spelen bij het vaststellen of verwijderen van GTS entry- en/of exitpunten. Volgens de Gaswet heeft GTS het exclusieve recht om de lijst met entry en exitpunten  vast te stellen. Vanaf mei 2019 moet GTS zijn voornemen om de lijst aan te passen aan ACM sturen. ACM controleert vervolgens of de veranderingen een materieel effect hebben voor de shippers. Als dat zo is kan ACM een compenserende maatregel vaststellen. De betreffende brief met daarin de VIP’s is door ACM in consultatie gebracht.

Aangezien wij het voornemen hadden 5 VIPs te introduceren en 14 IP’s op te heffen is deze codewijziging aanleiding geweest om het VIP-model en zijn invoering opnieuw te evalueren. Onze evaluatie heeft geleid tot twee belangrijke conclusies:

 1. VIP’s kunnen alleen bestaan als de onderliggende IP’s blijven bestaan. De IP’s zijn een integraal onderdeel van het VIP en we kunnen daarom de 14 IP’s niet verwijderen.
 2. We kunnen niet afdwingen dat de contracten van shippers van de IPs naar het VIP verschoven worden.

We zijn nog steeds voorstander van het VIP-only model, aangezien het eenvoudiger, goedkoper en sneller te implementeren is, maar onze conclusie is dat we die implementatie niet kunnen opleggen.

We hebben daarom gekozen om een hybride model te implementeren. In dit hybride model kiezen de shippers zelf wat er met hun bestaande IP-contract(en) gebeurt. Zij krijgen nu een optie om per IP-contract aan te geven om nu of later het contract in zijn geheel naar het VIP te brengen of op het huidige IP te laten.

Alle shippers met gecontracteerde capaciteit na 1 januari 2020 zijn bevraagd of zij hun capaciteit over willen brengen naar het VIP. De meerderheid heeft er voor gekozen om dat vooralsnog niet te doen. Shippers kunnen via een specifieke dienst in een later stadium er alsnog voor kiezen om hun capaciteit naar het VIP te brengen.

We hebben de werkzaamheden zo gepland dat VIPs op 1 april 2020 van start kunnen gaan. Dat leidt tot de volgende mijlpalen:

 • November 2019: GTS en de aangrenzende netwerkbeheerders testen de nieuwe manier van elektronisch communiceren die voor dit model nodig is.
 • In januari 2020 kunnen shippers testen of het nomineren op het VIP goed werkt.
 • Na succesvolle afronding van de testperiode zullen wij begin februari 2020 contracten gaan verplaatsen naar het VIP (voor zover de contracteigenaar daar akkoord voor heeft gegeven).
 • Op 16 maart 2020 zal de eerste veiling voor maandcapaciteit op VIPs (voor de maand april 2020) plaatsvinden. De resultaten van de kwartaalveiling voor tweede kwartaal (april tot en met juni 2020), die start op 3 februari 2020, zullen als bestaande contracten op het IP behandeld worden.

Wat gebeurt er als u besluit uw contract naar het VIP te brengen?

Alle rechten en verplichtingen worden dan overgebracht van het huidige IP naar een nieuw VIP. Alle functionaliteit op het IP zal ook beschikbaar zijn op het VIP. Als het contract eenmaal op het VIP ligt blijft het daar.

Wat gebeurt er als u besluit uw IP-contract op het IP te laten?

Ook na het moment dat het IP onderdeel is geworden van het VIP zal GTS de bestaande functionaliteit op het IP-contract handhaven, voor zo ver NC CAM dat mogelijk maakt.
Dit betekent dat u nog steeds een transfer of capacity (ToC) of Transfer of Usage Rights (ToU) voor deze contracten kunt uitvoeren. Nominaties, confirmaties en allocaties worden ook op het IP uitgevoerd. Het matching proces met de NNO wordt op VIP-nivo uitgevoerd.
Echter, een Surrender of Capacity (SoC) of een Capacity Conversion van contracten op een IP kunnen alleen uitgevoerd worden door (een deel van) de IP-capaciteit te veilen op het VIP. Immers, volgens NC CAM moet beschikbare capaciteit via het VIP aangeboden worden. Als de veiling succesvol is zal dat leiden tot een contract op het VIP. Het deel van de IP-capaciteit die niet in de veiling verkocht is blijft op het IP.

Wat gebeurt er met het aanbod van diversion en wheeling?

Door invoering van het VIP zullen de mogelijke combinaties voor diversion  en wheeling aangepast worden. Zie bijlage 3 van de TSC 2020.

Gevolgen voor de aankomende veilingen op PRISMA.

In de aanstaande veilingen op PRISMA zullen wij nog steeds capaciteit aanbieden via de bestaande IPs aangezien de VIPs nog niet ingevoerd zijn. De resulterende contracten op de IPs kunnen op verzoek van de shipper naar het VIP verschoven worden.

Voor het historisch perspectief hebben we de voorgaande versie van deze pagina hier gepubliceerd.

Onderstaand treft u de veelgestelde vragen aan met betrekking tot dit onderwerp.

Voor verdere vragen neem alstublieft contact op met de Customerdesk: customerdesk@gastransport.nl of bel +31 (0)50 521 3333.

Bekijk alle veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • Ja

 • Als alle shippers vóór die datum antwoorden dat ze alle IP contracten naar het VIP willen hebben, dan kunnen wij per saldo het VIP-only invoeren. Dat is makkelijker en sneller te implementeren. Met reacties die later komen kan steeds minder rekening worden gehouden in de IT (in de zin van dat we dan het duurdere en complexere hybride model moeten implementeren).

 • Dat is nog niet duidelijk, wordt momenteel in kaart gebracht, maar lijkt te overzien.

 • Ja. Bij Surrender Of Capacity en Capacity conversion zal de capaciteit via het VIP worden aangeboden. Indien de veiling succesvol is ontstaat een VIP contract. Het deel van de aangeboden IP capaciteit dat niet succesvol wordt afgehandeld in de veiling, valt weer terug naar het IP contract. Beide diensten kunnen ook voor een deel van de contract capaciteit worden uitgevoerd. Voor diversion is een codewijziging aangevraagd om ook diversion van (V)IP naar VIP mogelijk te maken. Transfer of Capacity en Transfer of Usage rights blijven gewoon mogelijk. Wheeling blijft beschikbaar tussen de storages, en de bestaande contracten worden gerespecteerd.

 • ACM gaat geen uitspraak doen over het gekozen model. Alleen over de materiele impact van het oprichten van 5 VIPs. Aangezien contracten in stand blijven (of op IP danwel VIP) is er geen effect op de hoogte van de tarieven. Tarieven op IP en VIP zijn  identiek. Met andere woorden, er zijn geen materiele gevolgen voor shippers.

 • Voor nominaties op een punt zal gecontroleerd blijven worden of deze kleiner dan of gelijk is aan het gebruiksrecht op dat punt; dit geldt zowel voor IP als VIP, waarbij de controle afzonderlijk op IP en VIP wordt uitgevoerd. Nominaties worden op het punt geconfirmeerd en gealloceerd waarop ze zijn ingediend. Matching vindt alleen op VIP niveau plaats. We voorzien daardoor geen beperkingen in de nominaties voor contractcombinaties zoals bijvoorbeeld:

  - IP in Nederland en VIP in Duitsland
  - VIP in Nederland en IP in Duitsland
  - één partij die zowel IP- als VIP-capaciteit heeft en dit wil matchen met één tegenpartij aan de andere zijde van de grens of vice versa

 • Nee, Zodra een IP onderdeel van een VIP wordt, wordt alle beschikbare capaciteit alleen nog via het VIP aangeboden. Dat is een rechtstreekse verplichting uit NC CAM.

 • In de uitvraag die we nu doen wordt de vraag gesteld voor het hele contract. Indien keuze voor VIP dan gaat alle gecontracteerde IP capaciteit over naar het VIP. In een separaat verzoek aan GTS kan later ook een deel van een contract naar het VIP gebracht worden, bijvoorbeeld om een Transfer of Capacity of anderszins te faciliteren.

 • Verhandelen van capaciteit op het IP blijft mogelijk, zowel middels een ToC als een ToU. De verhandelde capaciteit blijft op het IP liggen; de koper kan de capaciteit naar het VIP verplaatsen. Daarna kan het niet meer naar het IP terug.

 • Ja

 • We bieden met het hybride model maximale flexibiliteit aan shippers. Zoals aangegeven bevat NC CAM geen regels over wat te doen met bestaande IP contracten. We hebben op dit moment geen aanwijzingen dat de EC of ACER het VIP-only gaan afdwingen. Oostenrijk past dit model volgens ons ook toe. In Duitsland kiezen ze voor het duale model. We zien dus dat verschillende modellen in Europa worden toegepast.

 • Voor een Transfer of Capacity (ToC) is de keuze die u wilt maken voor het contract dat u met GTS heeft is onafhankelijk van de keuze die de originele eigenaar van de capaciteit maakt voor het restant van zijn contract.
  Voor een Transfer of Usage (ToU) contract bent u in onze ogen niet de eigenaar. Het netwerkpunt waar de ToU op afgesloten is moet hetzelfde blijven als het netwerkpunt van het originele contract. Neem s.v.p. contact op met de eigenaar (diegene die de rechten aan u overgedragen heeft), uiteindelijk is het zijn beslissing.

 • Als u capaciteit wilt bijboeken op dat interconnectiepunt zal dat geveild worden op het VIP. Deze capaciteit zal dan ook op dat netwerkpunt liggen. Dus als u alle capaciteit bij elkaar wilt houden is het VIP het te prefereren netwerkpunt. Bedenk dat als wij uw capaciteits overschrijding berekenen we de usage rights per portfolio en per netwerkpunt vergelijken met uw allocatie op dat punt. In deze vergelijking zijn het IP en het VIP afzonderlijke punten.