Resultaten consultatie neutrale gasprijs

08 sep 2017

Op 10 juli 2017 heeft GTS een consultatie uitgeschreven over het gebruik van de neutrale gasprijs. In dit bericht willen we u informeren over de ontvangen reacties en de vervolgstappen van GTS.

Vijf partijen hebben gereageerd op de consultatie. Unaniem is er een voorkeur voor het tweede alternatief: de neutrale gasprijsberekening laten implementeren bij PEGAS. Tevens hebben drie partijen aangegeven het eens te zijn met het voorstel van GTS om in het geval de neutrale gasprijs niet berekend kan worden, gebruik te maken van de laatst berekende neutrale gasprijs.

GTS heeft de resultaten van de consultatie voorgelegd tijdens een informeel overleg met representatieve organisaties op 31 augustus 2017 ("informeel GEN overleg"). Daarnaast heeft GTS haar voorgestelde codewijziging gedeeld, dat de werkwijze beschrijft bij een missende neutrale gasprijs. Het GEN moet instemmen met codewijzigingen voordat ze aan ACM voorgelegd kunnen worden.

Tijdens dit overleg heeft ICE een derde alternatief naar voren gebracht, waarvan de details en haalbaarheid uitgewerkt zullen worden. Dit alternatief was tot nu toe niet mogelijk en daarom niet meegenomen in de consultatie. Indien dit alternatief haalbaar blijkt, worden de beschikbare alternatieven opnieuw voorgelegd aan de markt én aan het GEN. Zodra er meer informatie beschikbaar is zal GTS de markt hierover informeren.