Wijziging afhandeling meet- en allocatiecorrecties gas

22 jun 2018

Vanaf 26 mei 2018 is de manier waarop GTS meet- en allocatiefouten afhandelt gewijzigd. De wijziging bestaat eruit dat:

  • de termijn voor afhandeling van meetcorrecties voor alle entry- en exitpunten van het landelijk gastransportnet is verkort tot de 16e werkdag na afloop van de maand waarop de meting betrekking heeft, uitgezonderd de systeemverbindingen met regionale netbeheerders. Hiervoor is de termijn verkort tot de 10e werkdag van de vierde maand;
  • buiten de genoemde termijnen opgekomen meetfouten niet meer worden verrekend met individuele partijen. Indien van toepassing worden deze gesocialiseerd en verrekend in de transporttarieven van GTS.

De wijziging is een gevolg van afspraken op basis van de Europese netcode Interoperabiliteit en gegevensuitwisseling (NC Interoperabiliteit). Daarnaast wordt hiermee tegemoetgekomen aan de wens van shippers om sneller duidelijkheid te hebben over gas- en geldstromen (vaststelling data) en om de facturatie sneller te kunnen afronden. De wijziging is opgenomen in verschillende gascodes, waaronder de Meetcodes, Allocatiecode, Aansluitcodes en de Transportcode. In aanvulling hierop vervalt artikel 8 uit appendix 6 (Allocations) van de TSC. Hiermee is een einde gekomen aan de verschillende termijnen die golden op de diverse entry- en exitpunten.

Wat betekent dit voor u?

Het gevolg is dat u als shipper vanaf heden verschoond blijft van allocatiecorrecties die ouder zijn dan de genoemde termijnen. Er verandert niets in het beheer van de meting:

  • de verantwoordelijkheid voor een juiste meting ligt bij de beheerder van de meetinstallatie. Voor productie-, gasopslag- en een aantal grenspunten zijn dat derde partijen, voor het andere deel (aangeslotenen, RNB’s en overige grenspunten) ligt de verantwoordelijkheid bij GTS. GTS blijft uiteraard conform de Meetcode gas LNB de metingen beheren;
  • in de Allocatiecode gas is niets gewijzigd omtrent de controle van de shipper op plausibiliteit van de allocatie. We gaan er van uit dat u dit blijft doen.

Direct aangeslotenen kunnen er van uitgaan dat GTS conform de gascodes de meting bewaakt. Ondanks het feit dat GTS dit naar beste kunnen uitvoert, blijft het belangrijk meterstanden regelmatig te controleren op onverwachte afwijkingen. De gebruikelijke procedure voor aangeslotenen om meetklachten te melden blijft van kracht, alleen de termijn voor een eventuele correctie is gewijzigd. Direct aangeslotenen ontvangen in een afzonderlijke mailing aanvullende informatie.

Inwerkingtreding

De wijziging is per 26 mei 2018 van kracht. Dit betekent dat voor meetfouten geconstateerd na 25 mei 2018 (ongeacht de periode waarop de correctie ziet) de nieuwe termijnen gelden. De afhandeling en afrekening van meetcorrecties vindt plaats tot uiterlijk 16 werkdagen na afloop van de maand waarop de correctie betrekking heeft. De verwerking van meetcorrecties op systeemverbindingen vindt plaats tot uiterlijk de 10e werkdag van de vierde maand.

Ten aanzien van meetklachten en/of -fouten die voor 26 mei 2018 bekend waren, worden de betrokken partijen separaat door GTS geïnformeerd over de wijze van afhandeling.

Voor meer informatie omtrent deze wijziging verwijzen wij u graag naar het besluit van de ACM.

Voor aanvullende vragen en/of opmerkingen kunt u uiteraard contact opnemen met: