Kredietwaardigheid indien u actief bent

Hoe verloopt het kredietwaardigheid proces indien u actief bent?

Met ingang van gasdag 1 januari 2019 wordt het gewijzigde kredietwaardigheidsbeleid van GTS van kracht. De kredietwaardigheidseisen waar elke programma verantwoordelijke en transportcapaciteithouder aan dient te voldoen, zijn vastgelegd in de Transportcode Gas – LNB (bijlage 1).

Wilt u in één oogopslag zien wat de wijzigingen zijn in het aangepaste kredietwaardigheid beleid, bekijk dan het nieuwsitem van 14 september 2018.

Op deze pagina vindt u alle informatie over dit onderwerp waar u als shipper of aangeslotene met exit capaciteit (amex) rekening mee dient te houden.

Via onze online customer portal Gasport (menu: financial\exposure position) heeft u toegang tot de huidige situatie van de financiële exposure van uw organisatie. Aan de hand van deze gegevens kunt u middels de rekenmodule*, zoals deze hieronder is weergegeven, de benodigde kredietlimiet met ingang van 1 januari 2019 berekenen. In drie stappen vindt u uitgebreide informatie over hoe u uw verwachte exposure dient te calculeren, de bepaling van de benodigde kredietlimiet en het aanleveren van eventuele aanvullende zekerheden conform de gewijzigde code.

Exposure

Credit limit:

Spent %

*Aan de berekening middels deze rekenmodule kunnen geen rechten worden ontleend

Stap 1. Bepaal uw maximale exposure

1. Exposure door contracteren van diensten (in Gasport: Contracts)

U kunt diensten contracteren als u voldoende kredietruimte heeft om het bij de dienst horende kredietrisico af te dekken. Voor de berekening van uw exposure bij uw te contracteren dienst, neemt u de hoogste (toekomstige) maandfactuur van uw transportboeking en vermenigvuldigt deze met exposure factor 3. Betreft het een boeking van 1 of 2 maanden dan vermenigvuldigt u met de hoogste maandfactuur met respectievelijk met factor 1 of 2. Als uw kredietruimte onvoldoende is voor uw gewenste boeking, zal uw boekingsverzoek worden afgewezen.

De gecontracteerde exposure wordt vermeerderd met eventuele openstaande transportcontract facturen wanneer deze langer dan 60 dagen openstaan.

N.B.: in de berekening van uw contracted exposure dient u 21% BTW mee te nemen als uw organisatie geregistreerd is onder een Nederlandse BTW-code. In Gasport staat uw huidige contract positie (contracts) tot gasdag 1 januari 2019 exclusief BTW weergegeven. Als gevolg van de gewijzigde code zal niet eerder dan met ingang van gasdag 1 januari 2019 in Gasport de contract positie inclusief BTW worden getoond (indien van toepassing).

2.  Exposure door onbalans (in Gasport: Balancing)

GTS bepaalt dagelijks om 06.00 u (LET) uur uw actuele onbalanspositie.

De waarde van de onbalansexposure bestaat uit de som van:

 1. financiële waarde van het Portfolio Onbalans Signaal (POS). De waarde van de POS dient groter of gelijk aan nul te zijn; bij een negatieve waarde van de POS wordt deze waarde op nul gezet;
 2. financiële waarde Linepack Flexibility Service (LFS); de LFS wordt altijd absoluut bepaald;
 3. financiële waarde van balancing actions van de huidige maand;
 4. openstaande settlement facturen.

Indien som van de onbalansexposure uitkomt op een negatief bedrag, wordt gerekend met een bedrag van € 0. De onbalansexposure wordt dagelijks bepaald naar de actuele onbalanspositie en geldt tot oneindig.  

N.B.: in de berekening van uw imbalance exposure dient u 21% BTW mee te nemen als uw organisatie geregistreerd is onder een Nederlandse BTW-code. In Gasport staat uw huidige balancing positie tot gasdag 1 januari 2019 exclusief BTW weergegeven. Als gevolg van de gewijzigde code zal niet eerder dan met ingang van gasdag 1 januari 2019 in Gasport de balancing positie inclusief BTW worden getoond (indien van toepassing).

3. Reserveringen (in Gasport: Reservation)

Voor partijen met een licentie A, B en C geldt een vaste onbalansreservering ter grootte van € 100.000. Deze reservering zal gedurende tweede helft september 2018 verwerkt worden. Gerelateerde partijen zien vanaf dat moment de reservering en het inherente effect daarvan in Gasport staan met ingang van januari 2019.

Als u als shipper actief bent op de RNB markt (licentie B), dan reserveert GTS daarvoor tevens een bedrag. Het eerste jaar is dat een bedrag ter grootte van minimaal € 50.000. De reservering wordt elk daaropvolgend jaar opnieuw bepaald aan de hand van 3 maal de waarde van de hoogste OV-exit factuur.

N.B.: voor bedrijven die geregistreerd zijn onder een Nederlandse BTW-code zal gedurende tweede helft september 2018 de BTW verwerkt worden in de RNB-reservering. De RNB-reservering inclusief BTW en het inherente effect zijn dan direct zichtbaar in Gasport met ingang van januari 2019 (indien van toepassing).

Stap 2: Bepaal uw kredietlimiet (in Gasport: Credit Limit) en kredietruimte

Voor elke shipper stelt GTS een initiële kredietlimiet vast op basis van een analyse van financiële jaarverslagen. Afhankelijk van de bepaalde risicocategorie waarin u wordt ingedeeld (midden of laag), zal respectievelijk elke 2 of 3 jaar opnieuw een financiële analyse worden uitgevoerd. Voor shippers die in risicocategorie hoog vallen, zijn altijd financiële zekerheden vereist die de exposure dekken.

Uw kredietlimiet moet tenminste uw exposure dekken, maar wij adviseren u om een minimale kredietruimte te hebben van 15% van uw kredietlimiet. Wij adviseren u ook rekening te houden met extra kredietruimte (in Gasport: available amount), wanneer u in de toekomst transportcapaciteit wilt contracteren of om eventuele onbalansen op te vangen. In het geval van tariefwijzigingen kan de exposure hoger worden (bij een tariefverhoging) of lager worden (bij een tariefverlaging).

Stap 3: Indien nodig: lever aanvullende zekerheden aan

Indien uit de eerste twee stappen is gebleken dat uw (verwachte) exposure de kredietlimiet overschrijdt, dan dient u aanvullende zekerheden aan te leveren. U kunt uw kredietlimiet verhogen door het aanleveren van: een parent company guarantee (PCG), een security deposit agreement (SDA) en/of een bank guarantee (BG). Middels deze link vindt u de aanvraagdocumenten. Een Bank Guarantee dient verstrekt te worden door een bank met een Moody’s long term credit rating van minimaal Baa2 en/of Standard & Poor’s rating van minimaal BBB. De slechtste van de twee ratings is van toepassing.

De financiële zekerheid dient (minimaal) 4 maanden langer te zijn dan het contract waarvan de einddatum het verst in de toekomst is gelegen.

Handhavingsprotocol (HHP) kredietwaardigheid

Het handhavingsprotocol (HHP) kredietwaardigheid is van toepassing op shippers en amex’en; dit geldt voor zowel programma verantwoordelijken (PV) als transportcapaciteithouders (TCH).

Dit handhavingsprotocol is een nadere invulling van de kredietwaardigheidseisen zoals deze zijn opgenomen in de Transportcode Gas LNB. Dit protocol dient nadrukkelijk in samenhang met en als aanvulling op deze Transportcode Gas-LNB gelezen te worden. GTS kan in uitzonderlijke omstandigheden het handhavingsprotocol eerder of later in werking doen treden, dan wel de toepassing van dit handhavingsprotocol geheel of gedeeltelijk achterwege laten.

Welke maatregelen treft GTS indien uw exposure de kredietlimiet overschrijdt?

 • De overschrijding van de kredietlimiet wordt uiterlijk na 1 werkdag gesignaleerd door GTS. Dezelfde werkdag wordt de betreffende partij door ons verzocht binnen 1 werkdag aanvullende zekerheden aan te leveren, haar POS naar nul te sturen dan wel haar facturen te voldoen, of een combinatie hiervan gedurende dezelfde dag.

Als geen aanvullende, door GTS geaccepteerde, zekerheden zijn aangeleverd en/of andere actie is genomen én de kredietlimiet nog steeds wordt overschreden, neemt GTS de volgende maatregelen op basis van artikel B1.6 van de Transportcode Gas LNB:

 • alle leveranciers worden geïnformeerd dat switch berichten waarin de betreffende partij voorkomt niet meer worden geaccepteerd;
 • alle partijen worden geïnformeerd dat (deel)nominaties voor verkooptransacties op TTF van de betreffende partij niet meer worden geaccepteerd.

Als vervolgens de kredietlimiet nog steeds wordt overschreden, neemt GTS de volgende actie op basis van artikel 3.3.2 van de Transportcode Gas LNB;

 • intrekking van de licentie van de betreffende partij.

Voor meer detailinformatie verwijzen wij u naar de FAQ onderaan deze pagina.

Bekijk alle veelgestelde vragen

Veel gestelde vragen

 • Ja, u kunt ons verzoeken (een gedeelte van) uw aanvullende zekerheden te retourneren als u verwacht dat u het aanvullende krediet niet langer nodig zult hebben. De financiële zekerheden dienen tenminste 2 maanden langer geldig te zijn dan de einddatum ven het langstlopende transportboekingscontract. Als bijvoorbeeld een transportcontract afgelopen is, komt er kredietruimte beschikbaar. Uw kredietlimiet moet ten minste uw exposure dekken maar wij adviseren u om een minimale kredietruimte te hebben van 15% van uw kredietlimiet. Houdt u ook alvast rekening met extra kredietruimte als u in de toekomst transportboekingen wilt gaan doen?

 • Het aangepaste kredietwaardigheidsbeleid raakt elke klant. Een groot aantal klanten zal haar aanvullende zekerheden dienen te verhogen c.q. te verlengen. De impact hiervan kost ons de benodigde tijd. We verzoeken klanten hun finale aanvullende zekerheden vóór 1 november 2018 aan ons aan te leveren; een finale zekerheid is een geldige zekerheid die door ons geaccepteerd is. Zekerheden die we ontvangen na 1 november 2018 zullen we op basis van ‘best effort’ in behandeling nemen.  

 • Nee, indien op uw organisatie een geldige entrepot-regeling van toepassing is, mag u de BTW buiten beschouwing laten bij het berekenen van uw exposure (en daarmee ook de kredietlimiet).

 • Aan de RNB-reservering zal BTW toegevoegd worden indien uw organisatie onder een Nederlandse BTW-code geregistreerd is én niet beschikt over een geldige entrepot-regeling. Gedurende de tweede helft van september 2018 zal GTS de RNB-reservering aanpassen, waarna deze direct zichtbaar is in Gasport met ingang van januari 2019.

 • Gedurende de tweede helft van september wordt de TTF-reservering (€ 50.000) beëindigd per 1 januari 2019. Op dezelfde datum start de onbalansreservering (€ 100.000). Daarnaast wordt op 1 januari de RNB-reservering getoond inclusief BTW (indien van toepassing). Deze wijzigingen zijn eind september reeds zichtbaar in Gasport. Extra aangeleverde zekerheden zullen na verwerking ook direct zichtbaar zijn in Gasport.

  De BTW op alle services (o.a. gecontracteerde capaciteit) en de aangepaste dagonbalans zullen niet eerder dan gasdag 1 januari 2019 zichtbaar zijn.

 • Lopende additionele zekerheden die voorzien zijn van een einddatum worden door GTS in het nieuwe beleid met 4 maanden verkort (in plaats van de huidige 2 maanden). Indien uw exposure door het aangepaste beleid de laatste 2 maanden niet meer gedekt is, dient u deze zekerheid te verlengen (amendment bankgarantie) of een nieuwe zekerheid te sturen (parent company guarantee, surety agreement).

 • Eenmaal per dag om zes uur ’s morgens stuurt GTS de beschikbare kredietruimte per klant naar Prisma. Gedurende de periode dat het spent percentage van 100% overschreden is, kunt u geen transportcapaciteit contracteren.